Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԱՀ1, ի Страх, боязнь.◊ Ահ ագդել՝ տալ устрашить, пригрозить, припугнуть. Ահ ու դող, Ահ ու սարսափ ужас, страх.
ԱՀ2, ձ. Ой! Ох! О! Э-эх!
ԱՀԱ , եղնկ. բառ Вот (указ. частица).
ԱՀԱԲԵԿ 1. ա. Запуганный. 2. ա. Терроризованный. 3. մ. Испытывая ужас, в ужасе, с ужасом.
ԱՀԱԲԵԿԵԼ, եցի 1. Устрашать, устрашить, запугивать, запугать. 2. (հզվդ.) Терроризировать.
ԱՀԱԲԵԿԻՉ 1. ա. Устрашающий, пугающий. Ահաբեկիչ տեսարան устрашающее зрелище. 2. ա. Террористический. 3. ա. Террористский. 4. գ. Террорист.
ԱՀԱԲԵԿՈՒՄ, կման 1. Устрашение, запугивание, 2. Терроризирование, террор.
ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ, տե՛ս Ահաբեկիչ 2 նշան.։
ԱՀԱԲԵԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Запуганность.
ԱՀԱԲԵԿՎԵԼ, վեցի 1. Устрашаться, устрашиться. 2. Терроризироваться, терроризоваться.
ԱՀԱԲԵՐ, ա. Страшный, внушающий (или вселяющий) страх (или ужас), устрашающий.
ԱՀԱԳԻՆ, ա. Огромный, громадный.
ԱՀԱԳՆԱԲԱՐ, Страшно, ужасно.
ԱՀԱԳՆԱԳՈՉ, ա. Оглушительный, грохочущий, ревущий.
ԱՀԱԳՆԱԴԵՄ, ա. Чудовищный, страшный, жуткий (о внешнем виде).
ԱՀԱԳՆԱԴՂՈՐԴ, ա. Грохочущий, рокочущий.
ԱՀԱԳՆԱԹԱՓ 1. ա. Мощный. 2. մ. Мощно.
ԱՀԱԳՆԱԼՈՒՐ, տե՛ս Ահագնագոչ։
ԱՀԱԳՆԱԾԱՎԱԼ, ա. Объёмистый.
ԱՀԱԳՆԱԿԵՐՊ, տե՛ս Ահագնադեմ։
ԱՀԱԳՆԱՀԱՅԱՑ, ա. (հզվդ.) Обладающий страшным, наводящим ужас взглядом.
ԱՀԱԳՆԱՁԱՅՆ, տե՛ս Ահեղաձայն։
ԱՀԱԳՆԱՆԱԼ, ացավ Разрастись, увеличиться.
ԱՀԱԳՆԱՍԱՍՏ 1. ա. Грозный, страшный. 2. մ. Грозно, страшно.
ԱՀԱԳՆԱՏԵՍԻԼ, ա. 1. Огромный. 2. Ужасный, страшный (о внешнем виде.).
ԱՀԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Громадность.
ԱՀԱԴՂՈՐԴ 1. ա. Грохочущий, гремящий. 2. մ. Грохоча, гремя.
ԱՀԱԶԱՆԳ, ի 1. Набат. 2. (փխբ.) Предостережение.
ԱՀԱԶԱՆԳԵԼ, եցի 1. Бить в набат, бить тревогу. Թերթերը ահազանգում են газеты бьют в набат. 2. (փխբ.) Сигнализировать.
ԱՀԱԶԱՆԳՈՒՄ, գման Сигнализация, подача сигнала (сигналов).
ԱՀԱԶԱՐՀՈՒՐ, ա. Ужасный, страшный, ужасающий, устрашающий.
ԱՀԱԶԴ, ի Сигнал тревоги.
ԱՀԱԶԴԵՑԻԿ ա. Жуткий, страшный, грозный.
ԱՀԱԶԴՈՒ ա. Жуткий, страшный, грозный.
ԱՀԱԼԻ ա. 1. Охваченный страхом. 2. Страшный, жуткий, внушающий страх. 
ԱՀԱԼԻՑ ա. 1. Охваченный страхом. 2. Страшный, жуткий, внушающий страх.
ԱՀԱԿՈՉ, ի (հզվդ.) Набатный зов, сигнал тревоги.
ԱՀԱԿՈՏՈՐ, տե՛ս Ահաբեկ։
ԱՀԱՀԱՐ, ա. Объятый ужасом.
ԱՀԱՀԱՐԵԼ, տե՛ս Ահաբեկել։
ԱՀԱՀԱՐՎԵԼ, տե՛ս Ահաբեկվել։
ԱՀԱՁԱՅՆ, տե՛ս Ահեղաձայն։
ԱՀԱՌԻԿ, տե՛ս Ահռելի։
ԱՀԱՍԱՍՏ, տե՛ս Ահազդու։
ԱՀԱՍԱՐՍԱՓ, ա. (հզվդ.) Охваченный ужасом, страхом.
ԱՀԱՍԱՐՍՈՒՌ, ա. Наводящий ужас, страх.
ԱՀԱՎԱՍԻԿ, եղնկ. բառ Вот (указ. частица).
ԱՀԱՎՈՐ, ա. 1. Ужасный, жуткий, страшный. 2. Грозный. 3. Тяжёлый, нестерпимый, невыносимый. 4. Ужас, очень плохой.
ԱՀԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ужас, страх.
ԱՀԱՏԵՍԻԼ, ա. Страшный, внушающий страх, чудовищный (о внешнем виде).
ԱՀԱՐԿՈՒ 1. ա. Грозный, страшный, ужасный, ужасающий. Ահարկու տեսարան страшное зрелище. 2. մ. Грозно, страшно, ужасающе. Քարանձավի մեջ ահարկու, որոտում էր նրա ձայնը в пещере ужасающе гремел его голос. 
ԱՀԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ահավորություն:
ԱՀԵԼ, միայն Ահել ու ջահել կապակցության մեջ стар и млад.
ԱՀԵԿԱՆ, ի Название девятого месяца (по старому армянскому календарю).
ԱՀԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Устрашение. 2. Страх, ужас. 3. Террор.
ԱՀԵՂ 1. ա. Грозный, страшный. Ահեղ ժայռեր грозные скалы. 2. ա. Мощный. Ահեղ հարված мощный удар. 3. մ. Грозно, страшно. 4. մ. Мощно.◊ Ահեղ դատաստան (կրոն.) страшный суд.
ԱՀԵՂԱԲԱՐ, տե՛ս Ահեղորեն։
ԱՀԵՂԱԳՈՉ տե՛ս Ահեղաձայն։ 
ԱՀԵՂԱԳՈՌ տե՛ս Ահեղաձայն։
ԱՀԵՂԱԴԵՄ, ա. Чудовищный, ужасного вида.
ԱՀԵՂԱԴՂՈՐԴ 1. ա. Грохочущий, гремящий. 2. մ. Грохоча, гремя.
ԱՀԵՂԱԶԱՐԿ, ա. Сильный, сокрушительный (об ударе).
ԱՀԵՂԱԹԱՓ 1. ա. Сильный, могучий, мощный. 2. մ. Мощно, грозно.
ԱՀԵՂԱԿԵՐՊ, տե՛ս Ահեղադեմ:
ԱՀԵՂԱՁԱՅՆ 1. մ. Ревя, гремя, грохоча, с рёвом, о грохотом. 2. ա. Ревущий, гремящий, грохочущий.
ԱՀԵՂԱՄՌՈՒՆՉ 1. մ. Страшно, грозно, ревя. 2. ա. Грозно ревущий.
ԱՀԵՂԱՇՈՒՆՉ, ա. 1. Бушующий. 2. Страшный, ужас.
ԱՀԵՂԱՍԱՍՏ 1. ա. Ужасный, грозный, страшный, наводя ужас. 2. մ. Грозно.
ԱՀԵՂԱՏԵՍ տե՛ս Ահեղադեմ: 
ԱՀԵՂԱՏԵՍԻԼ տե՛ս Ահեղադեմ:
ԱՀԵՂՈՐԵՆ, մ. Грозно, страшно.
ԱՀԵՂՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ահավորություն:
ԱՀԻՊԱՐԱՆՈՑ, ա. Длинношеий, с длинной шеей.
ԱՀՅԱԿ, ա. (հնց.) Левый.
ԱՀՈՒ, մ. (բրբ.) От страха, со страху (разг.).
ԱՀՈՒԴՈՂ, ի Страх,ужас Ապրել ահուդողով жить в (постоянном) страхе.
ԱՀՈՒԶԱՐ, ի (բրբ.) Страдание, печаль.
ԱՀՌԵԼԻ, ա. 1. Страшный, ужасный, чудовищный. Ահռելի ոռնոց страшный рёв. 2. Огромный, громадный. Ահռելի տարածություն огромное расстояние.
ԱՀՌԵԼԻՈՐԵՆ, մ. Страшно, ужасно.
ԱՀՌԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Чудовищность, жуткость (разг.). 2. Громадность.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ