Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԲՈ, ձ. 1. (выражение удивления) Ба! О! А! Բո, բո... տատը զարմանքից բերանը բացեց Э-Э-э! Бабушка от удивления разинула рот. 2. У-у! Употребляется при внушении страха.
ԲՈԲԻԿ 1. ա. Босой, босоногий, разутый, необутый. Բոբիկ տղա босоногий мальчик. 2. գ. Босиком, разувшись. Բոբիկ ման գալ ходить босиком. 3. ա. (փխբ.) Недалёкий, ограниченный, невежественный.
ԲՈԲԻԿԱՆԱԼ, կացա Разуваться, разуться.
ԲՈԲԻԿԱՑՆԵԼ, ցրի Разувать, разуть. Երեխային բոբիկացնել разуть ребёнка.
ԲՈԲԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ограниченность, невежество.
ԲՈԲԿԱՆԱԼ, տե՛ս Բոբիկանալ։
ԲՈԲԿԱՑՆԵԼ, տե՛ս Բոբիկացնել։
ԲՈԲԿՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Բոբիկություն։
ԲՈԲՈ, յի (բրբ) Бука (разг. устар.), пугало, жупел страшилище (разг.).
ԲՈԲՈԽ, ի (բրբ) Бука (разг. устар.), пугало, жупел страшилище (разг.).
ԲՈԲՈՂ, ի (բրբ) Бука (разг. устар.), пугало, жупел страшилище (разг.).
ԲՈԳ, ի (բսբ) Горечавка.
ԲՈԶ1, ա. (բրբ.) Серый, сероватый.
ԲՈԶ2 (գռհկ.) 1. ա. Блудливый, распутный. 2. գ. Проститутка.
ԲՈԶԱԲԱՐՈ, ա. Блудливый, распутный.
ԲՈԶՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Проституция.
ԲՈԹ, ի Печальная весть, плохое известна, ужасная весть. Մահվան բոթ весть о смерти.
ԲՈԹԱԲԵՐ, ա. Зловещий.
ԲՈԹԱԼԻ ա (հզվդ) Зловещий.
ԲՈԹԱԼԻՑ ա (հզվդ) Зловещий.
ԲՈԹԲԹԵԼ Толкать, толкнуть, толкаться, пихать, пихнуть (разг.).
ԲՈԹԲՈԹԵԼ Толкать, толкнуть, толкаться, пихать, пихнуть (разг.).
ԲՈԹԵԼ1 Толкать, толкнуть, толкаться, пихать, пихнуть (разг.).
ԲՈԹԵԼ2, տե՛ս Գուժել։
ԲՈԺՈԺ, ի 1. Кокон. Շերամի բոժոժ шелковичный кокон. 2. Бубенчик, бубенец. ◊ Բամբակի բոժոժ коробочка (хлопковая).
ԲՈԺՈԺԱՀԱՎԱՔ, ի Сбор коконов.
ԲՈԺՈԺԱՎՈՐ, ա. С бубенчиками, увешанный бубенчиками.
ԲՈԺՈԺԱՔԱՂ, տե՛ս Բոժոժահավաք։
ԲՈԺՈԺԻԿ, ի Бубенчик.
ԲՈԼ (բրբ.) 1. ա. Обильный, достаточный. Բոլ տարի обильный год. 2. մ. Вдоволь, много, обильно, достаточно. ◊ Բոլ-բոլ 1) Вполне, полностью, 2) обильно. Բոլ եղավ хватит (тебе, вам).
ԲՈԼՇԵՎԻԶՄ, ի Большевизм.
ԲՈԼՇԵՎԻԿ, ի Большевик.
ԲՈԼՇԵՎԻԿԱԲԱՐ, մ. По-большевистски.
ԲՈԼՇԵՎԻԿԱԿԱՆ, տե՛ս Բոլշևիկյան։
ԲՈԼՇԵՎԻԿԱՑՈՒՄ, ցման Большевизация.
ԲՈԼՇԵՎԻԿՅԱՆ, ա. Большевистский.
ԲՈԼՇԵՎԻԿՈՐԵՆ, տե՛ս Բոլշևիկաբար։
ԲՈԼՇԵՎԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Большевизм.
ԲՈԼՈՐ 1. գ. Весь, вся, все, всё. Բոլորը հավաքվեցին все собрались. Նա բոլորը կորցրեց он всё потерял. Բոլորից փոքրը նա է он моложе всех. 2. ա. Целый, круглый. Բոլոր լուսին круглая луна. 3. տե՛ս Բոլորք։ 4. մ. (բրբ.) Вокруг, кругом. ◊ Բոլորը միասին все вместе. Չորս բոլորը кругом вокруг. Տարին բոլոր круглый год
ԲՈԼՈՐԱԳԻԾ 1. տե՛ս Շրջագիծ։ 2. մ. (հզվդ.) Кругом. со всех сторон.
ԲՈԼՈՐԱԳԻՐ, գրի Вид типографского шрифта.
ԲՈԼՈՐԱԴԵՄ, ա. Круглолицый.
ԲՈԼՈՐԱԶԱՐԴ, ի 1. Оторочка. 2. Росчерк.
ԲՈԼՈՐԱԶԱՐԴԵԼ, եցի Оторачивать, оторочить.
ԲՈԼՈՐԱԶԱՐԴՎԵԼ, վեց Оторачиваться.
ԲՈԼՈՐԱԼՈՒՍԻՆ, տե՛ս Լուսալուսին։
ԲՈԼՈՐԱԾԱԼ, ա Подшитый со всех сторон. Բոլորածալ փեշ подшитый подол.
ԲՈԼՈՐԱԾԻՐ տես Շրջանաձեվ։
ԲՈԼՈՐԱԿ 1. ա. Круглый, округлый. Բոլորակ երես круглое лицо. 2. գ. Круг, шар. Պանրի բոլորակ круг сыра. 3. գ. Диск. Արեվի բոլորակ диск солнца 4. գ. Окружность.
ԲՈԼՈՐԱԿԱՁԵՎ, ա. Круглый, кругообразный.
ԲՈԼՈՐԱԿԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆ, տես Բոլորակություն։
ԲՈԼՈՐԱԿԱՆԱԼ, առավ Округляться, округлиться.
ԲՈԼՈՐԱԿԵԼ, եցի 1. Округлять, округлить. 2. Բոլորակվել։
ԲՈԼՈՐԱԿԵՐՊ, տե՛ս Բոլորակաձև։
ԲՈԼՈՐԱԿԻ, մ. Кругом, по кругу.
ԲՈԼՈՐԱԿՈՂՄ, ա. Круговой.
ԲՈԼՈՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Округлость, круглота.
ԲՈԼՈՐԱԿՈՒՄ, կման Округление.
ԲՈԼՈՐԱԿՎԵԼ, վեց Округляться, округлиться.
ԲՈԼՈՐԱՁԵՎ, տե՛ս Բոլորակաձև։
ԲՈԼՈՐԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Բոլորակություն։
ԲՈԼՈՐԱՁԻԳ, ա. Круговой, растянутый по окружности.
ԲՈԼՈՐԱՆՎԵՐ, ա. Самоотверженный, всецело преданный.
ԲՈԼՈՐԱՇԵՆ, ա. Круглый, кругообразно построенный.
ԲՈԼՈՐ-ԲՈՎԱՆԴԱԿ, տե՛ս Բովանդակ:
ԲՈԼՈՐԳԻՐ, տե՛ս Բոլորագիր։
ԲՈԼՈՐԵԼ, եցի 1. Собрать, согнать. Հոտը բոլորել собрать стадо. 2. Окружаться, обрамляться. 3. տե՛ս Բոլորականալ։ 4. Собраться. Խարույկի շուրջը բոլորել собраться вокруг костра. 5. Составить круг. 6. Исполняться, исполниться, истекать, истечь (чаще о времени). Բոլորեց մեկ տարին истёк год. 7. Завершать, завершить.
ԲՈԼՈՐՇԻ, տե՛ս Բոլորակ 1 նշան.:
ԲՈԼՈՐՈՎԻՆ 1. մ. Совсем, совершенно, целиком, всецело. Բոլորովին նոր совсем новый. Բոլորովին օտար совершенно чуждый. 2. եղնկ. բառ. Вовсе, отнюдь, ничуть, нисколько, совсем, совершенно, ни в малейшей степени, ни капли, ни крошки, ни в какой мере
ԲՈԼՈՐՈՒՄ, րման 1. Окружение. 2. Закругление, округление.
ԲՈԼՈՐՎԵԼ, տե՛ս Բոլորել 4 նշան.։
ԲՈԼՈՐՏԻՔ 1. մ. Кругом, вокруг. 2. կ. Вокруг, с четырёх сторон. Կրակի բոլորտիք вокруг огня.
ԲՈԼՈՐՔ 1. կ. Вокруг. 2. գ. Окружность, окрестность, окрестности.
ԲՈԼՈՒԿ, ի (բրբ.) 1. Стая (волчья). 2. Табун. 3. Стадо (свиней).
ԲՈԽ, տե՛ս Բոխթ։
ԲՈԽԻ1, խու (բսբ.) Граб.
ԲՈԽԻ2, խու (բսբ.) Конский фенхель.
ԲՈԽՉԱ, յի (բրբ.) Узел, узелок. ◊ Բոխչան բաց անել приняться за сплетни. Բոխչով բարով գալ навестить с подарками, приношениями.
ԲՈԿ, տես Բոկոտն։
ԲՈԿԵՂ, ի (հնց.) Крендель.
ԲՈԿՈՏԻԿ, ի Босоножка (обувь).
ԲՈԿՈՏՆ, ա. Босой, босоногий, разутый, необутый.
ԲՈՂԲՈՋ, ի Почка (растения).
ԲՈՂԲՈՋԱԶԱՐԴ, ա. Покрытый почками (о ветке, растении).
ԲՈՂԲՈՋԱԹԱՓ, ա. Лишённый почек (о растении, почки которого погибли).
ԲՈՂԲՈՋԱԿԵՐ, ի (կենդբ.) Почкоед (насекомое).
ԲՈՂԲՈՋԵԼ, եց 1. Покрываться, покрыться почками. 2. (փխբ.) Расти, цвести
ԲՈՂԲՈՋՈՒՄ, ջման 1. Прорастание. 2. Почкование.
ԲՈՂԿ, ի (բսբ.) 1. Редька, редис, редиска (растение). 2. Редька, редиска (съедобный корень растения).
ԲՈՂԿԱԹԵՐ, ի Редечная ботва.
ԲՈՂԿԱՀԱՄ, 1. ա. Обладающий вкусом редьки. 2. գ. Вкус редьки. ◊ Բողկահամ տալ отдавать редькой.
ԲՈՂԿՈՒԿ1, տե՛ս Ժախուկ։
ԲՈՂԿՈՒԿ2, ի 1. Молодые рожки. 2. Щупальце.
ԲՈՂՈՃ, տե՛ս Բլոճ։
ԲՈՂՈՔ, ի 1. Жалоба. Բողոքների և առաջարկությունների գիրք книга жалоб и предложений. 2. Протест. ◊ Բողոք բարձրացնել, Բողոքի ձայն բարձրացնել, տե՛ս Բողոքել։
ԲՈՂՈՔԱԳԻՐ, գրի 1. Письменная жалоба. 2. Письменный протест.
ԲՈՂՈՔԱԼԻՑ, ա. Протестующий.
ԲՈՂՈՔԱԿԱՆ 1. ա. Протестантский. 2. գ. Протестант.
ԲՈՂՈՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Протестантизм, протестантство.
ԲՈՂՈՔԱՎՈՐ 1. ա. Недовольный, протестующий. 2. գ. Жалобщик.
ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼ, եցի (իրավ.) Опротестовывать, опротестовать. Դատավճիռը բողոքարկել опротестовать приговор.
ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒ, ի (իրավ.) 1. Подающий жалобу, апелляцию. 2. Жалобщик.
ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (իրավ.) Опротестование, апеллирование,апелляция. Բողոքարկման ժամկետ апелляционный срок.
ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄ, կման (իրավ.) Опротестование, апеллирование,апелляция. Բողոքարկման ժամկետ апелляционный срок.
ԲՈՂՈՔԱՐԿՎԵԼ, վեց (իրավ.) Опротестовываться.
ԲՈՂՈՔԵԼ, եցի 1. Подать жалобу. 2. Протестовать, жаловаться, пожаловаться.
ԲՈՃԱԿ, ի (կենդբ.) Мелкая (речная) форель.
ԲՈՄԲՅՈՒՆ, ի 1. Гул, грохот, сильный звук при взрыве. 2. (հնց.) Грохот, стук, бой барабана.
ԲՈՅ, ի (բրբ.) 1. Рост. 2. Высота (о растениях). 3.(գործ. հոլով) Բոյով высокий. ◊ Բոյ աճել, Բոյ քաշել вырасти, вытянуться. Բոյդ թաղեմ (անեծք) чтоб ты подох!
ԲՈՅԱՃԱՌԱԳ ա. 1. Излучающий пламя. 2. Пламенный, пламенеющий.
ԲՈՅԱՇՈՂ, ա. Пламенный, огненный.
ԲՈՅԱՊԱՏ, ա. Охваченный пламенем.
ԲՈՅԱՊԱՏՎԵԼ, վեց Охватываться пламенем.
ԲՈՅՈՎԱՆԱԼ, ացա Расти, вырасти, вытягиваться, вытянуться (разг.).
ԲՈՇԱ, յի (բրբ) Цыган, цыганка (проживающие на территории Армении). 2. (փխբ.) Назойливый человек, попрошайка.
ԲՈՇԱՅԱԿԱՆ, ա. Цыганский.
ԲՈՇԱՅԵՐԵՆ, տե՛ս Գնչուերեն։
ԲՈՇԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Кочевая, неустроенная жизнь. 2. Попрошайничество. ◊ Բոշայություն անել цыганить (прост.), попрошайничать.
ԲՈՇԽ, ի (բսբ.) Осока.
ԲՈՇԽԱԶԳԻ ա. (բսբ.) Осоковый. Բոշխազգիներ осоковые.
ԲՈՇՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Բոշայություն:
ԲՈՌ, ի 1. (կենդբ.) Трутень. 2. Овод. 3. Шмель. 4. Оса. 5. (փխբ.) Дармоед, трутень.
ԲՈՌԱԲՋԻՋ, Ի Трутневая ячея.
ԲՈՌԱԼ, տե՛ս Գոռալ։
ԲՈՌԱԽԱՂ, ի Брачный полёт трутней.
ԲՈՌԲՈՌԱԼ Գոռգոռալ:
ԲՈՌԲՈՌՈՑ Գոռգոռոց։
ԲՈՌԲՌԱԼ Գոռգոռալ:
ԲՈՌԲՌՈՑ Գոռգոռոց։
ԲՈՌԵԽ, ի (կենդբ.) Овод.
ԲՈՌՈՑ, տե՛ս Գոռոց:
ԲՈՍՈՐ, ա. Багровый, багряный. Բոսոր վերջալույս багровая заря.
ԲՈՍՈՐԱԲՈՐԲ, ա. Багрово-красный.
ԲՈՍՈՐԱԳՈՒՅՆ, տե՛ս Բոսոր։
ԲՈՍՈՐԱԳՈՒՆԵԼ, եց Багроветь, побагроветь.
ԲՈՍՈՐԱԹԵՐԹ, ա. Обладающий багровыми лепестками.
ԲՈՍՈՐԱԾՈՒՓ, ա. Багровеющий (о флагах, знамёнах).
ԲՈՍՈՐԱՅԻՆ, տե՛ս Բոսոր։
ԲՈՍՈՐԱՆԱԼ, ացա Багроветь, побагроветь.
ԲՈՍՈՐԱՇՈՂ, ա. Отливающий багрянцем, багровеющий.
ԲՈՍՈՐԱՎԱՌ, ա. Багровый, багровеющий, ярко-багряный.
ԲՈՍՈՐԱՓԱՅԼ, ա. Отливающий багрянцем, ярко-багровый.
ԲՈՍՈՐԵՐԱՆԳ, տե՛ս Բոսոր։
ԲՈՍՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Багровость.
ԲՈՍՏԱՆ, ի (բրբ.) 1. Баштан (обл.), бахча. 2. Огород.
ԲՈՍՏԱՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Бахчеводство. 2. Огородничество.
ԲՈՍՏԱՆԱԲՈՒՅԾ, ի 1. Бахчевод. 2. Огородник.
ԲՈՍՏԱՆԱՅԻՆ, ա. 1. Бахчевой. 2. Огородный. Բոստանային կուլտուրաներ бахчевые культуры.
ԲՈՍՏԱՆԱՏԵՂ, ի 1. Участок, отведённый под баштан (или под огород). 2. Участок, занятый баштаном (или огородом).
ԲՈՍՏԱՆԱՏԵՐ, տիրոջ Хозяин огорода или бахчи.
ԲՈՍՏԱՆՉԻ, չու (բրբ.) Огородник.
ԲՈՎ, ի 1. (հնց.) Горн, горнило (устар.). 2. Сковорода, противень, железный лист. 3. (փխբ.) Горнило (высок.). Կյանքի բով горнило жизни. 4. (հնց.) Шахта.
ԲՈՎԱԽԱՌՆՈՒՐԴ, ի (հնց.) Шахта.
ԲՈՎԱՆԴԱԿ 1. ա. Весь, целый. Բովանդակ աշխարհ весь мир, целый свет. 2. մ . Всецело, без остатка.
ԲՈՎԱՆԴԱԿԱԶՈՒՐԿ, ա. Бессодержательный, беспредметный, пустой.
ԲՈՎԱՆԴԱԿԱԼԻՑ, ա. Содержательный, богатый содержанием, насыщенный.
ԲՈՎԱՆԴԱԿԵԼ, եցի Содержать, вмещать, заключать в себе.
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Содержание. Գրքի բովանդակությունը содержание книги. 2. Сущность, существо. 3. Основа. 4. Интеллект. 5. Содержание (книги), оглавление. 6. Содержимое.
ԲՈՎԱՆՑՔ, ի (երկրբ.) Скважина, вход в шахту.
ԲՈՎԵԼ, եցի Калить, жарить. Կաղին բովել калить орехи. Սուրճ բովել жарить кофе.
ԲՈՎՈՒՄ, վմաՆ Каление, жаренье.
ԲՈՎՎԵԼ, վեց Калиться, жариться.
ԲՈՎՔԱՐ, ի Жёрнов.
ԲՈՐ1, ի (բժշկ.) 1. Проказа, лепра. Բոր ընկնել заболеть лепрой. 2. Чесотка. 3. (փխբ.) Зуд.
ԲՈՐ2, ի (քիմ.) Бор.
ԲՈՐԱԹԹՈՒ, թթվի (քիմ.) Борная кислота.
ԲՈՐԱԿ, ի (քիմ.) 1. Селитра. 2. Бура.
ԲՈՐԱԿԱԹԹՈՒ, թթվի (քիմ.) Селитряная кислота.
ԲՈՐԱԿԱՅԻՆ, ա. Селитряный, селитровый.
ԲՈՐԱՅԻՆ, ա. Борный.
ԲՈՐԱՆ, ի . Буран.
ԲՈՐԲ, ա. 1. Яркий, горячий, пламенный, раскаленный. 2. (փխբ.) Сердитый, гневный, грозный.
ԲՈՐԲԵԼ, եցի (հնց.) Раздувать, раздуть. Կրակը բորբել раздувать огонь.
ԲՈՐԲՈՍ, ի Плесень, гниль. Խոնավությունից բորբոս է առաջացել от сырости завелась плесень. ◊ Բորբոս բռնել плесневеть, покрыться плесенью.
ԲՈՐԲՈՍԱԿԱԼԵԼ, տե՛ս Բորբոսնել։
ԲՈՐԲՈՍԱՀԱՄ 1. ա. Обладающий привкусом плесени. 2. գ. Привкус плесени.
ԲՈՐԲՈՍԱՀՈՏ, ի Запах плесени. ◊ Բորբոսահոտ գալ пахнуть плесенью.
ԲՈՐԲՈՍԱՀՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Բորբոսահոտ։
ԲՈՐԲՈՍԱՅԻՆ, ա. Плесенный, плесневой. Բորբոսային փառ плесневой налёт.
ԲՈՐԲՈՍԱՍՆԿԻԿ, ի Плесневой грибок.
ԲՈՐԲՈՍԱՍՈՒՆԿ, սնկի Плесневой грибок.
ԲՈՐԲՈՍՆԱԾ, ա. Плесневелый, заплесневелый. Բորբոսնած հաց заплесневелый хлеб.
ԲՈՐԲՈՍՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Заплесневелость.
ԲՈՐԲՈՍՆԵԼ, եց Плесневеть, заплесневеть.
ԲՈՐԲՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Թեժություն։
ԲՈՐԲՈՔ 1. ա. Жаркий, пылающий, пламенный. 2. գ. Гнев, возбуждение, волнение.
ԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ, ա. (բժշկ.) Воспалительный.
ԲՈՐԲՈՔԵԼ, եցի 1. Раздувать, раздуть (об огне). Կրակը բորբոքել раздуть огонь, пламя. 2. Разжигать, разжечь, воспламенять, воспламенить. Ատելություն բորբոքել разжечь ненависть. Երևակայությունը բորբոքել воспламенить воображение. 3. Бередить, разбередить, растравлять, растравить. Սրտի վերքերը բորբոքել бередить сердечные раны. Հին ցավը բորբոքել растравить старое горе. 4. (բժշկ). Воспалять, воспалить.
ԲՈՐԲՈՔԵԼԻ, ա. Разжигаемый, раздуваемый, воспламеняющийся.
ԲՈՐԲՈՔԻՉ, ա. Зажигательный, возбуждающий. Բորբոքիչ ճառ зажигательная речь.
ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ, քման 1. Разжигание, раздувание. Կրակի բորբոքում раздувание огня. Կրքերի բորբոքում разжигание страстей. 2. (բժշկ.) Воспаление. Թոքերի բորբոքում воспаление лёгких.
ԲՈՐԲՈՔՈՒՆ, ա. 1. Жаркий. Բորբոքուն հուր жаркое пламя 2. Пылкий, вспыльчивый. Բորբոքուն բնավորություն вспыльчивый характер. 3. Возбуждённый, разгоряченный. 4. Воспалённый.
ԲՈՐԲՈՔՈՒՆԱԿ, տե՛ս Դյուրաբորբոք։
ԲՈՐԲՈՔՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Запальчивость, возбуждённость, разгоряченность, горячность.
ԲՈՐԲՈՔՎԵԼ, վեց 1. Разгораться, разгореться, разжигаться, разжечься, воспламеняться, воспламениться. Խարույկը բորբոքվեց костёр разгорелся. 2. (փխբ.) Возбуждаться, горячиться, разгорячиться. 3. (բժշկ.) Воспаляться, воспалиться. Մաշկը սաստիկ բորբոքվել է кожа сильно воспалилась.
ԲՈՐԵՆԻ, նու (կենդբ.) Гиена.
ԲՈՐՄԵՔԵՆԱ, յի (տեխ.) Бормашина.
ԲՈՐՈՏ 1. ա. գ. Прокажённый. 2. ա. Паршивый, шелудивый (прост.). 3. (բրբ.) Вшивый.
ԲՈՐՈՏԱՆԱԼ, տե՛ս Բորոտել։
ԲՈՐՈՏԱՆՈՑ, ի Лепрозорий.
ԲՈՐՈՏԵԼ, եցի 1. Заражаться, заразиться проказой. 2. Паршиветь (разг.), шелудиветь (прост.).
ԲՈՐՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Проказа, лепра. 2. Паршивость (разг.), шелудивость (прост.).
ԲՈՐՈՏՎԵԼ, վեց 1. Заражаться, заразиться проказой. 2. Паршиветь (разг.), шелудиветь (прост.).
ԲՈՐՍԱ, յի Биржа. Աշխատանքի բորսա биржа труда.
ԲՈՐՍԱՅԱԿԱՆ ա. Биржевой. Բորսային գործարք биржевая сделка.
ԲՈՐՍԱՅԻՆ ա. Биржевой. Բորսային գործարք биржевая сделка.
ԲՈՑ 1. գ. Пламя. Խարույկի բոց пламя костра. Կրքի բոց пламя страсти. 2. Страсть, сильное чувство. 3. ա. Раскалённый. 4. ա. Рыжий, огненно-рыжий. ◊ Բոց արձակել испускать пламя. Բոց տալ воспламениться. Բոց ու կրակ, Կրակ ու բոց шалун, озорник
ԲՈՑԱԲԱՐԲԱՌ, ա. Пламенный (о языке, речи, ораторе).
ԲՈՑԱԲՈՒԽ, ա. Извергающий пламя, огнедышащий.
ԲՈՑԱԳԵՍ, ա. Рыжий, огненно-рыжий.
ԲՈՑԱԳԻՆ, տե՛ս Բոցավառ։
ԲՈՑԱԳՈՒՅՆ ա. Огнецветный, огненный, цвета огня.
ԲՈՑԱԹՈՒՅՐ ա. Огнецветный, огненный, цвета огня.
ԲՈՑԱԼԵԶՈՒ, ա. 1. Пламенистый. 2. տե՛ս Բոցաբաբբառ։
ԲՈՑԱԼՈՒՅՍ, ա. Яркий, светлый.
ԲՈՑԱԾԻՆ, ա. 1. Рождающий огонь, пламя 2. Рождённый в огне, в пламени.
ԲՈՑԱԿԱՐՄԻՐ, ա. Огненно-красный.
ԲՈՑԱԿԵԶ, ա. 1. Выжженный огнём. 2. Выжженный солнцем. 3. (փխբ.) Иссохший, исстрадавшийся (от горя, любви и т. д.).
ԲՈՑԱԿԵՐՏ, տե՛ս Բոցանման։
ԲՈՑԱԿԻԶԵԼ, եցի Воспламенять, воспламенить.
ԲՈՑԱԿԻԶՎԵԼ, վեց Воспламеняться, воспламениться.
ԲՈՑԱԿՆ, տե՛ս Հրաչյա։
ԲՈՑԱԿՈԼՈԼ, տե՛ս Բոցապատ։
ԲՈՑԱԿՈՐՈՎ, տե՛ս Բոցավառ։
ԲՈՑԱՀԱՆ, ի Зажигалка.
ԲՈՑԱՀԱՐ, ա. Охваченный пламенем.
ԲՈՑԱՀԵՐ, տե՛ս Շիկահեր։
ԲՈՑԱՃԱՃԱՆՉ ա. 1. Излучающий пламя. 2. Пламенный, пламенеющий.
ԲՈՑԱՄՈՒՂ, ի Форсунка.
ԲՈՑԱՅԻՆ, ա. Относящийся к пламени.
ԲՈՑԱՆՄԱՆ, ա. Подобный пламени.
ԲՈՑԱՆՈՒՏ, ա. 1. Испускающий пламя. 2 (փխբ.) Пламенный.
ԲՈՑԱՇԱՏ, ա. Пламенистый.
ԲՈՑԱՇՈՒՆՉ, ա. 1. Огнедышащий. 2. (փխբ) Пламенный․ Բոցաշունչ ճառ пламенная речь.
ԲՈՑԱՉՅԱ տե՛ս Հրաչյա։
ԲՈՑԱՊԱՏԵԼ, եց Охватывать, охватить пламенем.
ԲՈՑԱՎԱՌ, ա. 1. Огненный, огнистый. 2․ (փխբ) Пламенный. Բոցավառ արշալույս пламенная заря. Բոցավառ ողջույն пламенный привет.
ԲՈՑԱՎԱՌԵԼ, եցի Воспламенять, воспламенить, зажигать. Зажечь. Նրա բառերը բոցավառեցին բոլորին его слова воспламенили всех.
ԲՈՑԱՎԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, 1. Воспламенение. 2. Возгорание.
ԲՈՑԱՎԱՌՈՒՄ, ռման 1. Воспламенение. 2. Возгорание.
ԲՈՑԱՎԱՌՎԵԼ, վեց 1. Воспламеняться, воспламениться. Բուղը բոցավառվեց шнур воспламенился. 2. Зардеться, рдеть, пламенеть․ 3. Вспыхнуть, пылать, запылать ярким пламенем. 4. (փխբ.) Вспыхнуть, разгореться (о ненависти, любви и т. д.).
ԲՈՑԱՐԳԵԼ, ի (բրբ.) Заслонка.
ԲՈՑԱՓԱՅԼ, ա. Пламенный, огненный.
ԲՈՑԱՓԱՅԼԵԼ, եց Пламенеть.
ԲՈՑԱՓԵՏՈՒՐ, ա. С огнистыми перьями.
ԲՈՑԵ, ա. Пламенный.
ԲՈՑԵԼ, եց Разжигать, разжечь.
ԲՈՑԵՂ, տե՛ս Բոցե։
ԲՈՑԵՂԵՆ, ա. 1. Огненный, пламенный. 2․ Сверкающий. 3. (փխբ.) Крепкий (о напитках).
ԲՈՑԵՆԻ, ի և նու (բսբ.) Флокс.
ԲՈՑԵՐԱԽ, ա. Изрыгающий пламя, огнедышащий.
ԲՈՑԿԱԼ, տես Բոցարգել։
ԲՈՑԿԼՏԱԼ, ացի 1. Вспыхивать, загораться (временами, время от времени). 2․ Вспыхнуть, загореться (мгновенно). 3. (փխբ.) Сверкать, сверкнуть. 4. (փխբ) Кипеть, бушевать (о чувствах).
ԲՈՑԿԼՏԱՆՔ Вспышка, вспыхивание.
ԲՈՑԿԼՏՈՑ Вспышка, вспыхивание.
ԲՈՑԿԼՏՈՒՄ, տե՛ս Բոցկլտոց։
ԲՈՑԿԼՏՈՒՆ, ա. Вспыхивающий, воспламеняющийся.
ԲՈՑԿՈՏ, ի Бойкот. ◊ Բոյկոտի ենթարկել, Բոյկոտ հայտարարել бойкотировать
ԲՈՑ-ԿՐԱԿ, ի 1. Сильный огонь, жар. 2. (փխբ) Озорник, шалун, непоседа 3. Огонь (об энергичном, работящем человеке).
ԲՈՑՈՏ, ա. 1. Пламенный. 2. (փխբ.) Сильный, страстный.
ԲՈՒ, ի և բվի (կենդբ.) 1. Сова. 2. (փխբ.) о плачущем человеке (чей плач может накликать беду).
ԲՈՒԴ, տե՛ս Ազդր:
ԲՈՒԴԴԱՅԱԿԱՆ (կրոն.) 1. ա. Буддийский. Բուդդայական կրոն буддийская религия. 2․ գ․ Буддист.
ԲՈՒԴԴԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (կրոն.) Буддизм.
ԲՈՒԹ1, ա. 1. Тупой, недостаточно отточенный, плохорежущий или колющий. Բութ դանակ тупой нож. 2. (փխբ) тупой, умственно ограниченный, неспособный (о человеке). 3. (փխբ.) Тупой, ничего не выражающий, бессмысленный (о взгляде, лице и т. п.). 4. Тупой, нерезкий (о боли). 5. (փխբ.) Злой, лихой (о судьбе, доле). 6. (քեր.) Один из знаков препинания, соответствующий тире и двоеточию.
ԲՈՒԹ2, տե՛ս Բթամատ: ◊ Բթին ընկնել упрямиться, упираться, упираться как бык.
ԲՈՒԹ3, ի (բրբ.) Горб.
ԲՈՒԹԱԿ, ի (երժշտ.) Колок (стерженёк для натягивания струн музыкальных инструментов).
ԲՈՒԹԱՆԿՅՈՒՆ (մաթ.) 1. ա. Тупоугольный. Բութանկյուն եռանկյունի тупоугольный треугольник. 2. գ. Тупоугольник.
ԲՈՒԺԱԽՈՏ, տե՛ս Դեղաբույս։
ԲՈՒԺԱԿ, ի Фельдшер.
ԲՈՒԺԱԿԱՅԱՆ, ի Медицинский пункт, медпункт.
ԲՈՒԺԱԿԱՅԻՆ, ա. Фельдшерский.
ԲՈՒԺԱԿԱՆ, ա. 1. Целебный, целительный. Բուժական խմիչք целебный напиток. 2. տե՛ս Բժշկական:
ԲՈՒԺԱԿԱՆ, ա. Вузовский. Բուհական ծրագիր вузовская программа.
ԲՈՒԺԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Целебность, целительность (книжн.).
ԲՈՒԺԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Должность, занятие фельдшера.
ԲՈՒԺԱԿՈՒՀԻ, հու Фельдшерица.
ԲՈՒԺԱՄԻՁՈՑԱՌՈՒՄ, ռման Лечебное мероприятие.
ԲՈՒԺԱՄԻՋՈՑ, ի Лечебное средство.
ԲՈՒԺԱՇԻՃՈՒԿ, ի Лечебная сыворотка.
ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂ, ի Медработник.
ԲՈՒԺԱՎԱՅՐ ի Курорт, здравница.
ԲՈՒԺԱՏԵՂ ի Курорт, здравница.
ԲՈՒԺԱՏԵՂԻ ի Курорт, здравница.
ԲՈՒԺԱՐԱՆ, ի 1. Амбулатория. 2. (հզվդ.) Небольшая больница, больничка.
ԲՈՒԺԱՐԱՆԱՅԻՆ, ա. Амбулаторный.
ԲՈՒԺԱՐԱՐ, տե՛ս Բուժիչ։
ԲՈՒԺԵԼ, եցի Лечить, вылечивать, вылечить, излечивать, излечить. исцелять, исцелить (книжн.). Հիվանդին բուժել лечить больного.
ԲՈՒԺԵԼԻ, ա. Излечимый.
ԲՈՒԺԻՉ, ա. Целебный, лечебный, целительный. Բուժիչ օդ целительный воздух.
ԲՈՒԺԿԱՅԱՆ Медпункт.
ԲՈՒԺԿԵՏ Медпункт.
ԲՈՒԺՀԻՄՆԱՐԿ, ի Медучреждение.
ԲՈՒԺՄԻԱՎՈՐՈՒՄ, րման Медобъединение.
ԲՈՒԺՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ, կման Медобслуживание.
ԲՈՒԺՎԵԼ, վեցի Лечиться, вылечиваться, вылечиться, излечиваться, излечиться, исцеляться, исцелиться (книжн.).
ԲՈՒԺՔՈՒՅՐ, քրոջ Медсестра.
ԲՈՒԼԴՈԶԵՐ, ի Бульдозер.
ԲՈՒԼԴՈԶԵՐԱՎԱՐ, ի Бульдозерист.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ