Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԲՐԱԲԻՈՆ, ի (բսբ.) Тубероза.
ԲՐԱԾԵԾ, ա. Поколоченный, избитый дубиной. ◊ Բրածեծ անել՝ տալ отдубасить.
ԲՐԱԾՈ 1. գ. Ископаемое. 2. Ископаемый. Բրածո կենդանիներ ископаемые животные.
ԲՐԱՀՄԱՅԱԿԱՆ, ա. (կրոն.) Браминский.
ԲՐԱՀՄԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (կրոն.) Брахманизм, браманизм.
ԲՐԱՀՄԱՆ Брахман, браман, брамин.
ԲՐԱՀՄԻՆ Брахман, браман, брамин.
ԲՐԱՄ, ի (կենդբ.) Леш.
ԲՐԱՆԶԱԶՕԾԵԼ, տե՛ս Բրոնզապատել։
ԲՐԱՏՈՒԿ, ձկան (կենդբ.) Треска.
ԲՐԳԱԿԱԼՈՒՄ, լման Обрастание шерстью.
ԲՐԳԱՁԵՎ, ա. Пирамидальный.
ԲՐԳԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пирамидальность.
ԲՐԳԱՆՄԱՆ, տե՛ս Բրգաձև։
ԲՐԴԱԳՈՐԾ, ի Шерстяник; работник, рабочий шерстяной промышленности.
ԲՐԴԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Шерстопрядение.
ԲՐԴԱԹԱՓ 1. գ. Линька (у животных) 2. գ. Время линьки. 3. ա. Облезлый, линяющий.
ԲՐԴԱԹԱՓՎԵԼ, վեց Линять, облезать, облезть.
ԲՐԴԱԹԵԼ, ի Шерстяная нитка, шерстяная пряжа.
ԲՐԴԱԹԵՎ (կենդբ.) 1. ա. Обладающий покрытыми шерстью лапами, мохноногий. 2. գ. Шерстокрыл.
ԲՐԴԱԹՈՎ, տե՛ս Բրդաթափ։
ԲՐԴԱԼԻՑ, ա. Набитый шерстью, из шерсти.
ԲՐԴԱԿԱԼԵԼ, եց Покрываться, покрыться, обрастать, обрасти шерстью.
ԲՐԴԱԿԱԼՎԵԼ, վեց Покрываться, покрыться, обрастать, обрасти шерстью.
ԲՐԴԱՀԱՆ, ա. Облезлый, линялый. ◊ Բրդահան անել 1) трепать, потрепать, задать трёпку, 2) обчистить, обокрасть.
ԲՐԴԱՄԱՆԱԾԱԳՈՐԾԱՐԱՆ, ի Шерстоткацкая фабрика.
ԲՐԴԱՄԱՆԱԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Шерстоткачество.
ԲՐԴԱՄԱՆԱՐԱՆ, ի Шерстопрядильня, шерстопрядильная фабрика.
ԲՐԴԱՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Шерстопрядение.
ԲՐԴԱՄԱՆՎԱԾՔ, ի Шерстяная пряжа.
ԲՐԴԱՄԹԵՐՈՒՄ, րման Шерстезаготовка. Բրդամթերման կայան шерстезаготовительный пункт.
ԲՐԴԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Шёрстность.
ԲՐԴԱՇԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Шерстистость.
ԲՐԴԱՊԱՏ, ա. Шерстистый. Բրդաշատ ոչխարներ шерстистые овцы.
ԲՐԴԱՌԱՏ, տե՛ս Բրդաշատ։
ԲՐԴԱՎԱՃԱՌ, ի Торговец шерстью, шерстяными изделиями, шерстяник (устар).
ԲՐԴԱՎԱՃԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Торговля шерстью, шерстяными изделиями.
ԲՐԴԱՏՈՒ, ա. Шерстоносный, шерстяной.
ԲՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Шёрстность.
ԲՐԴԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Шерстяная промышленность.
ԲՐԴԲՐԴՈՏ, տե՛ս Բրդոտ։
ԲՐԴԵ, ա. Шерстяной. Բրդե շալ шерстяной платок.
ԲՐԴԵԼ, եցի 1. Крошить, накрошить. Հացը բրդել накрошить хлеб. 2. Рубить, изрубить. 3. (փխբ.) Хвастать, бахвалиться. 4. Валить (о снеге). ◊ Մեծ-մեծ բրդել бахвалиться. Կուշտը քաղցածին մանր կբրդի сытый голодного не разумеет.
ԲՐԴԵՂԵՆ 1. գ. Шерстяные изделия, шерстяные ткани. 2. ա. Шерстяной.
ԲՐԴՅԱ, ա. Шерстяной.
ԲՐԴՈՇ, ի (բրբ.) Крошево (обл.), месиво (разг.) (кушанье из мацуна и накрошенного хлеба.).
ԲՐԴՈՏ, ա. 1. Шерстистый, мохнатый, косматый, лохматый. Բրդոտ շուն мохнатый пёс. 2. Испачканный шерстью, с приставшими шерстинками.
ԲՐԴՈՏԵԼ, եցի 1. Испачкать шерстью. 2. տե՛ս Բրդոտվել 1 նշան.:
ԲՐԴՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Шерстистость, мохнатость.
ԲՐԴՈՏՎԵԼ, վեց 1. Обрастать, обрасти (шерстью, волосами). 2․ Стать ворсистым.
ԲՐԴՈՒՃ, ի (բրբ.) Род бутерброда (лаваш с сыром,мясом и т. п., свернутый трубочкой). Մի բրդուճ հաց кусочек хлеба.
ԲՐԵԼ, եցի 1. Вскапывать, вскопать. Հողը բրել вскопать землю․ 2․ Выкапывать, выкопать.
ԲՐԵՏ, ի 1. (կենդբ.) Оса. 2. (փխբ) Трутень, дармоед.
ԲՐԻԳԱԴ, ի Бригада.
ԲՐԻԳԱԴԱՅԻՆ, ա. Бригадный.
ԲՐԻԳԱԴԱՎԱՐ, ի Бригадир.
ԲՐԻՁ, ի 1․ Кирка. 2. Мотыга.
ԲՐԻՆԶԱ, յի Брынза.
ԲՐԻՆՁ, բրնձի Рис (растение и зерно). ◊ Բրինձ-բրինձ լինել делаться (стать) зернистым, крупчатым.
ԲՐԻՇԱԿ (բրբ.) 1. ա. Разваленный, разорённый. 2․ գ․ Развалины. ◊ Բրիշակ դառնալ развалиться, превратиться в развалины.
ԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ, ա. Британский.
ԲՐԻՏԱՆԱՑԻ, ցու (հնց.) Британец.
ԲՐՆԶԱՏԵՂ, ի Рисовое поле.
ԲՐՆՁԱՀԱՆ, ի (մսնգ.) Приспособление для обрушивания риса, крупорушка.
ԲՐՆՁԱՀԱՏԻԿ, ի Рисинка.
ԲՐՆՁԱՑԱՆ 1. ա. Рисосеющий. 2. գ. Рисосеяние.
ԲՐՆՁԱՑԱՆՔ, ի Посев риса.
ԲՐՆՁԱՓՈՇԻ, շու 1. Рисовая мука. 2 Рисовая пудра.
ԲՐՆՁԵ, ա. Рисовый.
ԲՐՆՈՒՏ, տե՛ս Մացառուտ։
ԲՐՈՄ, ի (քիմ.) Бром.
ԲՐՈՄԱՅԻՆ, ա. (քիմ.) Бромистый.
ԲՐՈՆԶ, ի Бронза.
ԲՐՈՆԶԱԳՈՒՅՆ, ա. Бронзовый, цвета бронзы.
ԲՐՈՆԶԱԴԵՄ, ա. Бронзоволицый.
ԲՐՈՆԶԱԶՕԾ, տե՛ս Բրոնզապատ։
ԲՐՈՆԶԱԶՕԾՈՒՄ, տե՛ս Բրոնզապատում։
ԲՐՈՆԶԱԶՕԾՎԵԼ, տե՛ս Բրոնղապատվել։
ԲՐՈՆԶԱԽՏ, ի (բժշկ.) Бронзовая болезнь.
ԲՐՈՆԶԱՁՈՒՅԼ, ա. Отлитый из бронзы.
ԲՐՈՆԶԱՇՈՂ, ա. Отливающий бронзой, бронзовый.
ԲՐՈՆԶԱՊԱՏ, ա. Бронзированный.
ԲՐՈՆԶԱՊԱՏԵԼ, եցի Бронзировать.
ԲՐՈՆԶԱՊԱՏՈՒՄ, տման Бронзировка.
ԲՐՈՆԶԱՊԱՏՎԵԼ, վեց Бронзироваться.
ԲՐՈՆԶԱՓԱՅԼ, տե՛ս Բրոնզաշող:
ԲՐՈՆԶԵ, ա. 1. Бронзовый, сделанный из бронзы. Բրոնզե արձան бронзовый памятник 2. Бронзовый, цвета бронзы. Բրոնզե դեմքեր бронзовые лица. ◊ Բրոնզե դար՝ դարաշրջան (հնգ.) бронзовый век.
ԲՐՈՆԶԵԼ, եցի Бронзировать.
ԲՐՈՆԶԵՂԵՆ 1. գ. Бронзовые изделия, бронза. 2․ ա. Бронзовый, из бронзы.
ԲՐՈՆԶՅԱ, տե՛ս Բրոնզե։ ◊ Բրոնզյա դար՝ դարաշրջան (հնգ.) бронзовый век.
ԲՐՈՆԽԻՏ, ի (բժշկ.) Бронхит.
ԲՐՈՐ, ի (բրբ.) 1. Мутное вино. 2․ Муть, мутная жидкость.
ԲՐՈՐԵԼ եց (բրբ.) Мутнеть, помутнеть.
ԲՐՈՐՎԵԼ, վեց (բրբ.) Мутнеть, помутнеть.
ԲՐՈՒՏ, ի Гончар, горшечник.
ԲՐՈՒՏԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Гончарное дело, изготовление керамики, керамических изделий.
ԲՐՈՒՏԱՅԻՆ, ա. Гончарный.
ԲՐՈՒՏԱՆԻՎ, ի Гончарный круг.
ԲՐՈՒՏԱՆՈՑ, ի Гончарная мастерская, гончарня.
ԲՐՈՒՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ремесло гончара.
ԲՐՏԱՆԱԼ, ացա Грубеть, загрубеть, огрубеть.
ԲՐՏԱՑՆԵԼ, ցրի Огрубить, сделать грубым.
ԲՐՏՈՐԵՆ, մ. Грубо.
ԲՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Грубость.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ