Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԴՄԱԿ, ի 1. Курдюк. 2. Курдючное сало. 3. (բրբ.) Мочка (уха).
ԴՄԱԿԱԼԻ ա. С большим курдюком.
ԴՄԱԿԱԼԻՑ ա. С большим курдюком.
ԴՄԱԿԱՎՈՐ, ա. Курдючный. Դմակավոր ոչխար Курдючная овца.
ԴՄԲԱԼ, ացի 1. Бухать, бухнуть, бабахать, бабахнуть. 2. (փխբ.) Греметь, прогреметь, нашуметь, получить огласку.
ԴՄԲԱՑՆԵԼ, ցրի Бухать, бухнуть, бабахать, бабахнуть.
ԴՄԲԴՄԲԱԼ, տե՛ս Դմբալ։
ԴՄԲԴՄԲԱՑՆԵԼ, տե՛ս Դմբացնել։
ԴՄԲԴՄԲՈՑ, ի Буханье.
ԴՄԲԶԵԼ, եցի (բրբ.) Тузить, лупить, отлупить, дать тумака.
ԴՄԲԼՈ (բրբ.) 1. գ. Балбес, олух. 2. ա. Жалкий.
ԴՄԲՈ (բրբ.) 1. գ. Болван, тупица. 2. ա. Тупой.
ԴՄԲՈՑ, ի 1. Буханье. 2. Взбучка, трёпка. ◊ Դմբոց ուտել получить трёпку.
ԴՄԲՈՒԶ, տե՛ս Բռունցք։
ԴՄՓԱԼ, տե՛ս Դմբալ։
ԴՄՓԱՑՆԵԼ, տե՛ս Դմբացնել։
ԴՄՓԵԼ, եցի (բրբ.) Лупить, отлупить, колотить, отколотить, вздуть.
ԴՄՓԻԿ, ի (բրբ.) Тюфячок (разг.), небольшой тюфяк.
ԴՄՓՈՑ, տե՛ս Դմբոց։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ