Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ, ժնի 1. Подотдел. 2. Подраздел.
ԵՆԹԱԲԱՐԲԱՌ, ի Говор.
ԵՆԹԱԲԵՎԵՌԱՅԻՆ, ա. Субарктический.
ԵՆԹԱԲՈՒՐԴ, բրդի Подшёрсток.
ԵՆԹԱԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ, ա. Подведомственный.
ԵՆԹԱԳԵՐԱՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Подведомственность.
ԵՆԹԱԳԻՏԱԿՑԱԲԱՐ, մ. Подсознательно.
ԵՆԹԱԳԻՏԱԿՑԱԿԱՆ, ա. Подсознательный.
ԵՆԹԱԳԻՏԱԿՑԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Подсозвательность.
ԵՆԹԱԳԻՏԱԿՑՈՐԵՆ, մ. Подсознательно.
ԵՆԹԱԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Подсознание.
ԵՆԹԱԳԼՈՒԽ, գլխի Подраздел.
ԵՆԹԱԴԱՍ, ի Подкласс.
ԵՆԹԱԴԱՏ, ա. Подсудный.
ԵՆԹԱԴՐԱԲԱՐ, մ. Предположительно.
ԵՆԹԱԴՐԱԿԱՆ, ա. Предположительный. ◊ Ենթադրական եղանակ, տե՛ս Պայմանական եղանակ՝ Պայմանական բառի տակ։
ԵՆԹԱԴՐԵԼ, եցի Предполагать, предположить.
ԵՆԹԱԴՐԵԼԻ, ա. Предполагаемый, предположительный.
ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ, ա. Предполагаемый, предположительный.
ԵՆԹԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Предположение. ◊ Ենթադրություն անել сделать предположение.
ԵՆԹԱԴՐՎԵԼ, վեց Предполагаться.
ԵՆԹԱԹԵՄԱ, յի Подтема.
ԵՆԹԱԹԻԱԿԱՅԻՆ, ա. (կզմխս.) Подлопаточный.
ԵՆԹԱԼԵԶՈՒ, զվի (կզմխս.) 1. Подъязычный нерв. 2. Подъязычная область.
ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ, ա. (կզմխս.) Подъязычный.
ԵՆԹԱԼՈՒՍՆՅԱ, տե՛ս Ընդլուսնյա։
ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ, խմբի Подгруппа.
ԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ, ա. (կզմխս.) Подчелюстной.
ԵՆԹԱԾՈԾՐԱԿԱՅԻՆ, ա. (կզմխս.) Подзатылочный.
ԵՆԹԱԿԱ 1. գ. (քեր.) Подлежащее. 2. ա. Подлежащий (чему), Подверженный (чему,). Քննարկման ենթակա հարցեր вопросы, подлежащие рассмотрению. Հիվանդությունների ենթակա подверженный болезням. 3. ա., գ. Подчинённый, подведомственный. Ենթակա հիմնարկներ подведомственные учреждения.
ԵՆԹԱԿԱՅԱԿԱՆ, ա. (քեր.) Субъектный.
ԵՆԹԱԿԱՅԱՆ, ի (տեխ.) Подстанция.
ԵՆԹԱԿԱՅԱՐԱՆ, ի (երկթ.) Полустанок.
ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Подведомственность. 2. Подвластность.
ԵՆԹԱԿԱՐԳ, ի (մսնգ.) Подотряд.
ԵՆԹԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Субординация.
ԵՆԹԱԿԱՐԳՈՒՄ, ցման Субординация.
ԵՆԹԱԿԵՂԵՎ, ի (կզմխս.) Подкорка.
ԵՆԹԱԿԵՂԵՎԱՅԻՆ, ա. (կզմխս.) Подкорковый.
ԵՆԹԱԿԵՆՏՐՈՆ, ի Подцентр.
ԵՆԹԱԿԵՏ, ի Подпункт.
ԵՆԹԱԿԶԱԿ, ի Второй подбородок.
ԵՆԹԱԿՈՄԻՏԵ, ի Подкомитет.
ԵՆԹԱՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ի Подкомиссия.
ԵՆԹԱՀԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ, խմբի Подкомиссия.
ԵՆԹԱՀԱՏԱԿ, ի Чёрный пол (междуэтажное перекрытие).
ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾ, ի Подраздел.
ԵՆԹԱՀԱՐԿ, ի Полуэтаж.
ԵՆԹԱՀԵՆՔ, ի Подоснова.
ԵՆԹԱՀԵՐԹԱՓՈԽ, ի Подсмена.
ԵՆԹԱՀՅՈՒՊԱՏՈՍ, ի Вице-Консул.
ԵՆԹԱՀՈԴ, ի Подпочва.
ԵՆԹԱՁԱՅՆ, ի Подголосок.
ԵՆԹԱՃՅՈՒՂ, ի Подотрасль, подотдел, подразделение.
ԵՆԹԱՄԱՆԴԱՏԱՅԻՆ, ա. Подмандатный.
ԵՆԹԱՄԱՇԿ, ի Подкожная клетчатка.
ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ, ա. Подкожный. Ենթամաշկային ցանցաթաղանթ подкожная клетчатка. Ենթամաշկային ներարկում подкожное впрыскивание.
ԵՆԹԱՄԱՍ, տե՛ս Ենթաճյուղ։
ԵՆԹԱՄԹԵՐՔ, ի Субпродукты.
ԵՆԹԱՄՆԱ, յի (քեր.) Перенос.
ԵՆԹԱՄՈՐԹԱՅԻՆ, տե՛ս Ենթամաշկային։
ԵՆԹԱՆԵՐԿ, ի Грунт, первый нижний слой краски на холсте.
ԵՆԹԱՆԵՐԿԵԼ, եցի Грунтовать, загрунтовать.
ԵՆԹԱՆԵՐԿՈՒՄ, կման Грунтовка.
ԵՆԹԱՆՐԱԿԱՅԻՆ, ա. (կզմխս.) Подключичный.
ԵՆԹԱՇԵՖ, ա. Подшефный.
ԵՆԹԱՇՐՋԱՆ, ի Подрайон.
ԵՆԹԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ, ա. Подрайонный.
ԵՆԹԱՍՊԱ, յի (ռազմ., հնց.) Унтер-офицер.
ԵՆԹԱՍՊԱՅԱԿԱՆ, ա. (ռազմ., հնց.) Унтер-офицерский, унтерский.
ԵՆԹԱՍՊԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пребывание в чине унтер-офицера.
ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ, ա. (կզմխս.) Поджелудочный.
ԵՆԹԱՍՏՈԾԱՆԱՅԻՆ, ա. (կզմխս.) Поддиафрагмальный.
ԵՆԹԱՍՐՏԱՅԻՆ, ա. (կզմխս.) Подсердечный.
ԵՆԹԱՎԱՐՁԱԿԱԼ, ի Субарендатор.
ԵՆԹԱՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Поднаём. 2. Субаренда.
ԵՆԹԱՎԱՐՁԵԼ, եցի 1. Взять поднаём. 2. Субарендовать.
ԵՆԹԱՎԱՐՊԵՏ, ի Подмастерье.
ԵՆԹԱՎԵՐՆԱԳԻՐ, գրի Подзаголовок.
ԵՆԹԱՏԵՍԱԿ, ի (մսնգ.) Подвид.
ԵՆԹԱՏԵՍՈՒՉ, ի Помощник инспектора.
ԵՆԹԱՏԵՔՍՏ, ի Подтекст.
ԵՆԹԱՐԿԵԼ, եցի 1. Подчинять, подчинить. Իրեն ենթարկել подчинить себе. 2. Привлекать, привлечь (к чему).Պատասխանատվության ենթարկել привлечь к ответственности. 3. Подвергать, подвергнуть Վտանգի ենթարկել подвергнуть опасности. ◊ Կասկածի ենթարկել подвергнуть сомнению. Վիրահատության ենթարկել оперировать, прооперировать. Քննության ենթարկել 1) Экзаменовать, 2) подвергать испытанию, проверке.
ԵՆԹԱՐԿՈՒՄ, կման Подчинение.
ԵՆԹԱՐԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Подчинённость.
ԵՆԹԱՐԿՎԵԼ, վեցի 1. Подчиняться, подчиниться. 2. Привлекаться (к чему). Դատի ենթարկվել привлекаться к суду. 3. Подвергаться, Подвергнуться. Վտանգի ենթարկվել подвергнуться опасности. 4. Поддаваться, поддаться. ◊ Զորակոչի ենթարկվել призываться в армию. Կալանքի ենթարկվել подвергаться аресту. Հարձակման ենթարկվել подвергаться нападению.
ԵՆԹԱՐՄԱՏԱՅԻՆ, ա. 1. (մաթ.) Подкоренной, ենթարմատաին թիվ подкоренное число. 2. Находящийся под корнем, подкоренной.
ԵՆԹԱՑԱՆՔ, ի Подсев.
ԵՆԹԱՕՁԻՔ, ի Подворотник, подворотничок.
ԵՆԹԱՕՔՍԻԴ, ի (քիմ.) Закись.
ԵՆԻՉԱՐ տե՛ս Ենիչերի։
ԵՆԻՉԱՐԻ տե՛ս Ենիչերի։
ԵՆԻՉԵՐ տե՛ս Ենիչերի։
ԵՆԻՉԵՐԱԿԱՆ, ա. Янычарский.
ԵՆԻՉԵՐԻ, ու Янычар.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ