Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԶԱԶՐԱԳՈՐԾ, ա. Гнусный, творящий мерзости, гадости.
ԶԱԶՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Гнусность, мерзость, гнусное деяние.
ԶԱԶՐԱԴԵՄ, ա. Уродливый, омерзительный, безобразный.
ԶԱԶՐԱԼԻ տե՛ս Զազրելի։
ԶԱԶՐԱԼԻՑ տե՛ս Զազրելի։
ԶԱԶՐԱԽՈՍ 1. գ. Сквернослов. 2. ա. Похабный.
ԶԱԶՐԱԽՈՍԵԼ, եց Сквернословить.
ԶԱԶՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Сквернословие. 2. Похабщина.
ԶԱԶՐԱԿԵՐՊ, տե՛ս Զազրադեմ։
ԶԱԶՐԱՀՈՏ, տե՛ս Գարշահոտ։
ԶԱԶՐԱՆՔ, տե՛ս Գարշանք։
ԶԱԶՐԵԼԻ, ա. Гнусный, мерзкий, скверный, омерзительный, гадкий.
ԶԱԶՐԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Гнусность, мерзость, гадость, подлость.
ԶԱԹԱՐ, տե՛ս Ծոթրին։
ԶԱԼՈՒՄ, ա. (բրբ.) 1. Расторопный, ловкий, хитрый, разбитной (разг.). 2. Смелый, бесстрашный. 3. Свирепый.
ԶԱԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Левизна. 2. (քղք.) Левачество. 3. տե՛ս Ձախորդություն։
ԶԱՀՐՈՒՄԱՐ (բրբ.) 1. գ. Горечь, отрава, яд. 2․ գ․ Дрянь. 3. ա. Проклятый.
ԶԱՄԲԱԿ, տե՛ս Հիրիկ։
ԶԱՄԲԻԿ, ի Кобыла.
ԶԱՄԲՅՈՒՂ, ի Корзина, корзинка.
ԶԱՄԲՅՈՒՂԱԳՈՐԾ, ի Корзинщик.
ԶԱՄԲՅՈՒՂԱԽՈՏ, ի (բսբ.) Осока.
ԶԱՄԲՅՈՒՂԱԿ, ի Корзиночка.
ԶԱՄԲՅՈՒՂԱՀՅՈՒՍ, տե՛ս Զամբյուղագործ։
ԶԱՄԲՈՒՌ1 տես Իշամեղու։
ԶԱՄԲՈՒՌ2, տե՛ս Վաղամեռուկ։
ԶԱՄՇԵ ա. Замшевый. Զամշե ձեռնոցներ замшевые перчатки.
ԶԱՄՇՅԱ ա. Замшевый. Զամշե ձեռնոցներ замшевые перчатки.
ԶԱՅՆԱՆՇԱՅԻՆ, ա. Нотный.
ԶԱՅՐԱԳԻՆ 1. ա. Яростный, гневный, возмущённый. 2. մ. Яростно, гневно, возмущённо.
ԶԱՅՐԱԳՆԵԼ, տե՛ս Զայրաանալ։
ԶԱՅՐԱԳՆՈՏ, տե՛ս Զայրացկոտ։
ԶԱՅՐԱԼԻ տե՛ս Զայրագին։
ԶԱՅՐԱԼԻՅ տե՛ս Զայրագին։
ԶԱՅՐԱԼԻՐ տե՛ս Զայրագին։
ԶԱՅՐԱՆԱԼ, ացա Сердиться, рассердиться, гневаться, разгневаться (высок.), негодовать, возмущаться, возмутиться.
ԶԱՅՐԱՑԿՈՏ, ա. Сердитый.
ԶԱՅՐԱՑԿՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сердитость.
ԶԱՅՐԱՑՆԵԼ, ցրի Сердить, рассердить, возмущать, возмутить.
ԶԱՅՐԱՑՈՒՑԻՉ, ա. Возмутительный.
ԶԱՅՐՈՒԹՔ, տե՛ս Զայրույթ։
ԶԱՅՐՈՒՅԹ, ի Гнев, негодование, возмущение. ◊ Զայրույթով լցվել прийти в негодование, разгневаться.
ԶԱՆԱԶԱՆ, ա. Различный, разный, разнообразный.
ԶԱՆԱԶԱՆԱԿԵՐՊ, ա. Разнообразный.
ԶԱՆԱԶԱՆԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Разнообразие, разнообразность.
ԶԱՆԱԶԱՆԵԼ, եցի Различать, различить, отличать отличить.
ԶԱՆԱԶԱՆԻՉ, ա. Различительный, отличительный.
ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Различие, разница, отличие.
ԶԱՆԱԶԱՆՈՒՄ, նման Различение.
ԶԱՆԱԶԱՆՎԵԼ, վեցի Различаться, отличаться.
ԶԱՆԳ, ի 1. Колокол. 2. Звонок. 3. Звон. 4. (փխբ.) Звонок (по телефону). ◊ Զանգ տալ 1) звонить, позвонить, 2) звенеть, прозвенеть (о звонке,). Զանգ տալ бить (звонить,) в колокола.
ԶԱՆԳԱԼԵԶՎԱԿ, ի Язык колокола.
ԶԱՆԳԱԾԱՂԻԿ, տե՛ս Զանգակածաղիկ։
ԶԱՆԳԱԿ, ի 1. Колокольчик, звоночек. 2. Бубенчик. 3. (փխբ.) Звон (колокольчик). 4. տե՛ս Զանգակածաղիկ 5. ա. (փխբ.) Звонкий, звенящий (чаще о роднике).
ԶԱՆԳԱԿԱԶԳԻՆԵՐ, ի (բսբ.) Колокольчиковые.
ԶԱՆԳԱԿԱԾԱՂԻԿ, ղկի (բսբ.) Колокольчик.
ԶԱՆԳԱԿԱՁԵՎ, ա. Колоколообразный.
ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ, տան Колокольня.
ԶԱՆԳԱԿԻԿ, ի 1. Колокольчик, Звоночек. 2. տես Զանգակածաղիկ։
ԶԱՆԳԱՀԱՐ, ի Звонарь.
ԶԱՆԳԱՀԱՐԵԼ, եցի Звонить, позвонить.
ԶԱՆԳԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Звон. 2. Трезбон.
ԶԱՆԳԱՁԵՎ տես Զանգակաձև։
ԶԱՆԳԱՆՄԱՆ տես Զանգակաձև։
ԶԱՆԳԱՇՏԱՐԱԿ, ի Колокольня.
ԶԱՆԳԱՊԱՆ ի․ Ноговица.
ԶԱՆԳԱՊԱՆԱԿ ի․ Ноговица.
ԶԱՆԳԱՏՈՒՆ, տե՛ս Զանգակատուն։
ԶԱՆԳԵԼ, տե՛ս Զանգահարել։
ԶԱՆԳԻԿ, տե՛ս Զանգակիկ։
ԶԱՆԳՈՒԼԱԿ, ի (բրբ.) Бубенец, бубенчик.
ԶԱՆԳՎԱԾ, ի 1. (ֆիզ.) Масса. 2. Груда, масса, большое количество вещества. 3. Месиво. 4. Глыба. 5. (փխբ.) Масса (народу), массы. 6. Массив. 7. Скопление.
ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ, ա. 1. Относящийся к массе. 2. Массивный. 3. Массовый.
ԶԱՆՁՐԱԼԻՅ ա. Скучный, нудный, надоедливый.
ԶԱՆՑ, միայն հետևյալ արտահայտությունների մեջ. Զանց առնել 1) не считаться- не придавать значения, игнорировать, 2) обойти Զանց անել 1) տես Զանց առնել․ 1 նշան.։ 2) сгладить, уладить. Զանց լինել игнорироваться.
ԶԱՆՑԱՆՔ, ի Проступок, прегрешение.
ԶԱՆՑԱՌԵԼԻ, ա. Недостойный внимания, пустячный, ничтожный.
ԶԱՆՑԱՌՈՒ 1. գ. Нарушитель. 2. ա. Недобросовестный.
ԶԱՆՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Проступок, прегрешение. 2. Упущение.
ԶԱՆՑԱՌՈՒՄ, ռման 1. Прегрешение. 2. Игнорирование.
ԶԱՌ1 1. տես Դիպակ։ 2. (բրբ.) Злототканный, парчовый.
ԶԱՌ2, ա. 1. Золотой. 2. (փխբ․) Чудесный, прекрасный, золотой.
ԶԱՌ3, ի Игральная кость.
ԶԱՌԱՄ, տե՛ս Զառամյալ։
ԶԱՌԱՄԱԽՏ, ի (բժշկ.) Маразм.
ԶԱՌԱՄԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Զառամություն։
ԶԱՌԱՄԵԼ, եցի Дряхлеть, одряхлеть.
ԶԱՌԱՄՅԱԼ, ա. Дряхлый, престарелый, одряхлелый.
ԶԱՌԱՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Дряхлость, престарелость.
ԶԱՌԱՄՈՒՄ, ի Одряхление.
ԶԱՌԱՆՑԱԿԱՆ, ա. Бредовой.
ԶԱՌԱՆՑԱՆՔ, ի Бред.
ԶԱՌԱՆՑԵԼ, եցի 1. Бредить. 2․ (փխբ.) Говорить вздор, нелепости.
ԶԱՌԱՆՑՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Զառանցանք։
ԶԱՌԱՆՑՈՒՄ, ցման Бред.
ԶԱՌԲԱԲ, ի Парча.
ԶԱՌԻԹԱՓ, տե՛ս Զառիվայր։
ԶԱՌԻԿ, ի (քիմ.) Мышьяк.
ԶԱՌԻԿԱԹԹՈՒ, թթվի (քիմ.) Мышьяковистая кислота.
ԶԱՌԻԿԱՅԻՆ, ա. Мышьяковый.
ԶԱՌԻՎԱՅՐ 1. գ. Спуск, откос, косогор, склон. 2. ա. Спускающийся, покатый. 3. մ. Покато. 4. ա. Находящийся на склоне, косогоре.
ԶԱՌԻՎԱՅՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Покатость.
ԶԱՌԻՎԵՐ 1. գ. Подъём. 2․ ա. Поднимающийся по склону, крутой.
ԶԱՌ-ՄԱՆՈՒՇԱԿ, ի (բսբ․) Анютины глазки, Иван-да-Марья.
ԶԱՌՎԱՌ, ա. 1. Златотканный. 2. Яркий, пёстрый.
ԶԱՌՎԱՐԱՂ, ի (բրբ.) 1. Позолота. 2. Сусальное золото.
ԶԱՌՔԱՇ, տե՛ս Ոսկեթել։
ԶԱՎԱԿ, ի 1․ Дитя (устар.), ребёнок, отпрыск (устар. теперь ирон.) чадо (устар. книжн.), детище. Չափահաս զավակներ совершеннолетние дети. 2. Զավակս (իբրև կոչական բառ) Дитя, детка (в обращении,).
ԶԱՎԱԿԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Деторождение.
ԶԱՎԱԿԱՍԵՐ, ա. Чадолюбивый (устар.).
ԶԱՎԱԿԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Чадолюбие (устар.).
ԶԱՎԱԿԱՏՅԱՑ, ա. Ненавидящий своих детей.
ԶԱՎԱԿԱՏՈՒՆ, տե՛ս Արգանդ։
ԶԱՎԵՇՏ, ի 1. Шутка, курьёз, насмешка. 2. Водевиль.
ԶԱՎԵՇՏԱԲԱՆ, ի 1. Шутник. 2. տես Զավեշտագիր 1 նշան.։
ԶԱՎԵՇՏԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Шуточный, насмешливый.
ԶԱՎԵՇՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Шутки.
ԶԱՎԵՇՏԱԳԻՐ, գրի (արևմտհ.) 1. Юморист. 2. Юморёска
ԶԱՎԵՇՏԱԹԵՐԹ, ի (արևմտհ.) Юмористическая газета (или журнал).
ԶԱՎԵՇՏԱԽԱՂ, ի Водевиль, фарс.
ԶԱՎԵՇՏԱԽՈՍ, տե՛ս Զավեշտաբան 1 նշան.։
ԶԱՎԵՇՏԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Զավեշտաբանություն։
ԶԱՎԵՇՏԱԿԱՆ ա. 1. Шуточный, смешной, комичный, комический, курьёзный. 2. Достойный насмешки, осмеяния.
ԶԱՎԵՇՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Комизм, комичность, курьёзность.
ԶԱՎԵՇՏԱՅԻՆ ա. 1. Шуточный, смешной, комичный, комический, курьёзный. 2. Достойный насмешки, осмеяния.
ԶԱՎԵՇՏԱՆԿԱՐ, տե՛ս Ծաղրանկար։
ԶԱՎԵՇՏԱՍԵՐ, ի Насмешник шутник.
ԶԱՎԶԱԿ (խսկց.) 1. գ. Болтун, пустомеля (разг.), пустослов( разг.) . 2. ա. Болтливый, многоречивый.
ԶԱՎԶԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Болтливость, пустословие.
ԶԱՎԹԵԼ, եցի 1. Захватывать, захватить. 2. Присваивать, присвоить. 3. Покорять, покорить, подчинять, подчинить.
ԶԱՎԹԻՉ, ի Захватчик. Ֆաշիստական զավթիչները фашистские захватчики.
ԶԱՎԹՈՂԱԿԱՆ, ա. Захватнический. Զավթողական քաղաքականություն захватническая политика.
ԶԱՎԹՈՒՄ, թման Захват, захватывание.
ԶԱՎԹՎԵԼ, վեց Захватываться.
ԶԱՏ 1. ա. Отдельный, обособленный, раздельный. 2.մ. Порознь, отдельно раздельно. 3. կ. (բաց. հոլ. հետ) Кроме, помимо.
ԶԱՏԵԼ, եցի 1. Отделять, отделить. 2. Разъединять, разъединить. 3. Обособлять, обособить. 4. Выделять, выделить, выбирать, выбрать. 5. Отличать, отличить, различать, различить.
ԶԱՏ-ԶԱՏ 1. մ. Отдельно, раздельно, порознь, врозь. Զատ-զատ ապրել жить раздельно. 2. ա. Разный, различный.
ԶԱՏԻԿ1, տկի և տկվա 1. (եկեղ.) Пасха. Զատկին՝ զատկի տոներին на пасху. 2. (փխբ.) Праздник, веселье. ◊ Զատկի ձու пасхальное яйцо. Իշի զատկին когда рак на горе свистнет, неизвестно когда, никогда.
ԶԱՏԻԿ2, տկի (կենդբ.) Божья коровка.
ԶԱՏԻՉ, ա. Разделительный, отделяющий.
ԶԱՏԿԱԾԱՂԻԿ, ղկի (բսբ.) Маргаритка.
ԶԱՏԿԱԿԱՆ, ա. Пасхальный.
ԶԱՏԿԱՇԱԲԱԹ, ի (եկեղ.) Страстная неделя, святая неделя.
ԶԱՏՈՐՈՇԵԼ, եցի 1. Различать, различить. 2. Выделять, выделить.
ԶԱՏՈՐՈՇՈՒՄ, շման 1. Различение․ 2․ Выделение.
ԶԱՏՈՐՈՇՎԵԼ, վեց 1. Различаться. 2. Выделяться, выделиться.
ԶԱՏՈՒՄ, տման 1. Отделение. 2. Разъединение. 3. Обособление. 4. Выделение.
ԶԱՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Обособленность.
ԶԱՏՎԵԼ, վեց 1. Отделяться, отделиться. 2․ Разъединяться, разъединиться. 3. Обособляться, обособиться. 4. Выделяться, выделиться. 5. Отличаться, отличиться, различаться, различиться.
ԶԱՐԲ, ի (բրբ.) Сила, мощь, размах. ◊ Զարբը ցույց տալ показать силу. Զարբը տեսնել испытать силу (чью-либо).
ԶԱՐԲԱԲ, տե՛ս Դիպակ։
ԶԱՐԲԱԲԵՂԵՆ, տե՛ս Դիպակեղեն։
ԶԱՐԳԱՆԱԼ, ացա 1. Развиваться, развиться․ 2․ Прогрессировать. Հիվանդությունը զարգանում է болезнь прогрессирует.
ԶԱՐԳԱՑԱԾ, ա. Развитой.
ԶԱՐԳԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Развивать, развить. Արագություն զարգացնել развить скорость. 2. Растить, разводить, выращивать.
ԶԱՐԳԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Развитие. 2. Развитость.
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ, ցման 1. Развитие. 2. Прогресс.
ԶԱՐԴ, ի 1. Украшение. 2. Узор. 3. Орнамент. 4. (փխբ.) Краса, украшение.
ԶԱՐԴԱԲՈՒՅՍ, ի (բսբ.) Бегония.
ԶԱՐԴԱԳԵՂ, տե՛ս Գեղազարդ։
ԶԱՐԴԱԳԻՐ, գրի Орнаментальное письмо.
ԶԱՐԴԱԳՈՐԾ, տե՛ս Զարդահյուս։
ԶԱՐԴԱԳՈՐԾԵԼ, եցի Ткать, выткать.
ԶԱՐԴԱԴԱՋ, ա. Набивной.
ԶԱՐԴԱԴԱՋԵԼ, եցի Набивать, набить (узор).
ԶԱՐԴԱԴԱՋՈՒՄ, ջման Набивка (узора).
ԶԱՐԴԱԼԻՑ, ա. Разукрашенный, нарядный.
ԶԱՐԴԱԿԱՐ, 1. ա. Расшитый. 2. Узорчатое шитьё.
ԶԱՐԴԱՀՅՈՒՍ, ա. Затканный узорами, узорчатый (о ткани).
ԶԱՐԴԱՄԱՆ, տե՛ս Զարդատուփ։
ԶԱՐԴԱՄՈԼ, ի Любитель (любительница) украшений.
ԶԱՐԴԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ Любовь к украшениям.
ԶԱՐԴԱՆԱԽՇ, տե՛ս Զարդանկար։
ԶԱՐԴԱՆԱԽՇԵԼ, տե՛ս Զարդանկարել։
ԶԱՐԴԱՆԿԱՐ 1. Узор, орнамент 2․ տե՛ս Նկարազարդ։
ԶԱՐԴԱՆԿԱՐԵԼ, եցի Украшать узорами, разукрашивать, разукрасить, орнаментировать, орнаментовать.
ԶԱՐԴԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ, ա. Орнаментальный.
ԶԱՐԴԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Орнаментация, орнаментирование, орнаментика, орнаментировка.
ԶԱՐԴԱՇԱՏ, ա. Покрытый узорами.
ԶԱՐԴԱՇԱՏ, ա. Узорчатый, разукрашенный.
ԶԱՐԴԱՊԱՃՈՒՅՃ, ա. Вычурный.
ԶԱՐԴԱՊԱՏԿԵՐ, տե՛ս Զարդանկար 1 նշան։
ԶԱՐԴԱՍԵՂԱՆ, ի Туалетный столик, туалет.
ԶԱՐԴԱՍԵՆՅԱԿ, ի (թատր.) Уборная, туалетная комната.
ԶԱՐԴԱՍԵՐ, տե՛ս Զարդամոլ։
ԶԱՐԴԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Զարդամոլություն։
ԶԱՐԴԱՎՈՐ, ա. Орнаментальный, узорчатый, орнаментированный.
ԶԱՐԴԱՏԱՌ, տե՛ս Զարդագիր։
ԶԱՐԴԱՏՈՒՓ, ի Шкатулка.
ԶԱՐԴԱՐԱՆՔ, ի Украшения, убранство.
ԶԱՐԴԱՐԵԼ, եցի Наряжать, нарядить, украшать, украсить, убирать, убрать.
ԶԱՐԴԱՐՈՒՄ, րման Украшение, отделка.
ԶԱՐԴԱՐՈՒՆ, ա. Украшенный, нарядный.
ԶԱՐԴԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Нарядность, украшенность.
ԶԱՐԴԱՐՎԵԼ, վեցի Наряжаться, разукрашиваться, убириться.
ԶԱՐԴԱՔԱՆԴԱԿ, ի Орнамент.
ԶԱՐԴԱՔԱՆԴԱԿՎԵԼ, վեց Орнаментироваться, орнаментоваться.
ԶԱՐԴԵՆԻ, նու (բսբ.) Космея.
ԶԱՐԴՈՍԿԻ, կու Золотое украшение.
ԶԱՐԶԱՆԴ, ի Ужас, страх. ◊ Զարզանդ ազդել՝ բերել устрашить, ужаснуть, навести ужас Զարզանդ գալ՝ զգալ ужаснуться.
ԶԱՐԶԱՆԴԵԼ, եցի Ужасаться, ужаснуться, содрогаться, содрогнуться.
ԶԱՐԶԱՆԴԵԼԻ, ա. Ужасный, страшный.
ԶԱՐԶԱՆԴԵՑՆԵԼ, ցրի Ужасать, ужаснуть, устрашать, устрашить.
ԶԱՐԶԱՆԴՈՒՆ, ա. Ужасающий, наводящий ужас, страшный.
ԶԱՐԹԵՑՆԵԼ, ցրի Будить, разбудить, пробуждать, пробудить.
ԶԱՐԹԵՑՈՒՄ, ցման Пробуждение.
ԶԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ, տե՛ս Զարթուցիչ։
ԶԱՐԹՆԵԼ, տե՛ս Արթնանալ։
ԶԱՐԹՆԵՑՆԵԼ, տե՛ս Զարթեցնել։
ԶԱՐԹՆՈՒՄ, տե՛ս Արթնացում։
ԶԱՐԹՈՆՔ, ի Пробуждение.
ԶԱՐԹՈՒՆ, տե՛ս Արթուն։
ԶԱՐԹՈՒՑԻՉ, ցչի Будильник.
ԶԱՐԻՐ, տե՛ս Դեղին կոճ Դեղին բառի տակ։
ԶԱՐԿ, ի 1. Удар, толчок. 2. Биение. 3. Звук удара, выстрела и т․ д. ◊ Զարկ տալ 1) дать толчок, 2) нанеся удар, ударить. Սրտի զարկ биение сердца.
ԶԱՐԿԱՆ 1. գ. (ռազմ.) Ударник, боёк. 2. ա. Бодливый.
ԶԱՐԿԵԼ, եցի (բրբ.) 1. Ударять, ударить. 2. Бить, 3. Разить, сражать, сразить (копьём, мечом). 4. Стука՝ стукнуть. 5. Бодать, боднуть. 6. Пригвоздить, пронзить. ◊ Զարկել-զարկվել биться.
ԶԱՐԿԵՐԱԿ, ի 1. Артерия. 2. (փխբ.) Важнейшие пути сообщения.
ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ, ա. Артериальный.
ԶԱՐԿՎԵԼ, վեց (բրբ.) 1. Ударяться, удариться, стукнуться. 2. Биться. 3. Сражаться, сразиться.
ԶԱՐՀՈՒՐԱԴԵՄ, ա. Обладающий страшным, безобразным, уродливым или свирепым лицом.
ԶԱՐՀՈՒՐԱՆՔ, ի Ужас, кошмар.
ԶԱՐՀՈՒՐԱՏԵՍ, տե՛ս Զարհուրադեմ։
ԶԱՐՀՈՒՐԵԼ, եցի Ужасаться, ужаснуться, содрогаться, содрогнуться, страшиться, устрашаться, устрашиться.
ԶԱՐՀՈՒՐԵԼԻ, ա. Ужасный, страшный.
ԶԱՐՀՈՒՐԵՑՆԵԼ, ցրի Ужасать, ужаснуть, страшить, устрашать, устрашить.
ԶԱՐՀՈՒՐԵՑՈՒՑԻՉ, ա. Ужасающий, страшный.
ԶԱՐՀՈՒՐԻԿ 1. մ. Горько, безутешно. 2. ա. Объятый ужасом.
ԶԱՐՀՈՒՐԻՉ, տե՛ս Զարհուրելի։
ԶԱՐՀՈՒՐՈՒՄ, րման Устрашение.
ԶԱՐՄ, ի 1. Род, племя. 2. Потомок, отпрыск (устар. теперь ирон.).
ԶԱՐՄԱԶԱՆ, տե՛ս Զարմանազան։
ԶԱՐՄԱՆԱԳԵՂ, տե՛ս Հրաշադեղ։
ԶԱՐՄԱՆԱԶԱՆ, ա. Удивительный, расписной, красивый.
ԶԱՐՄԱՆԱԼ, ացա Удивляться, удивиться, изумляться, изумиться.
ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ, ա. Удивительный, изумительный.
ԶԱՐՄԱՆԱԼԻՈՐԵՆ, մ. Удивительно, изумительно.
ԶԱՐՄԱՆԱԼԻՔ, ի Диво, чудо.
ԶԱՐՄԱՆԱՀԱՐ, ա. Изумлённый, удивлённый, поражённый.
ԶԱՐՄԱՆԱՀՐԱՇ, ա. Чудный, дивный, чудесный.
ԶԱՐՄԱՆԱՍՔԱՆՉ, տե՛ս Հիասքանչ։
ԶԱՐՄԱՆԱՏԵՍ, տե՛ս Չքնաղադեմ։
ԶԱՐՄԱՆՔ, ի 1. Удивление, изумление. 2. Диво, чудо. ◊ Զարմանք բան чудо, чудеса. Զարմանք շարժել (պատճառել) вызвать удивление. Զարմանք պատել, Զարմանքով լցվել удивиться, поразиться, диву даться. Ի գարմանս к моему удивлению. Ինչ զարմանք, Ով զարմանք, Այ քեզ զարմանք что за диво!
ԶԱՐՄԱՑՔ, տե՛ս Զարմանք։
ԶԱՐՄԻԿ 1. գ. Двоюродный брат 2․գ. Родич, близкий родственник. 3. ա. Знатный, благородный, родовитый.
ԶԱՐՆՎԵԼ, տե՛ս Զարկվել։
ԶԱՐՈՒՆ-ԶԱՐԴԱՐՈՒՆ, ա. (բրբ.) Нарядный, пышно одетый, расфранчённый (разг.), расфуфыренный (прост.)
ԶԱՐՈՒՐ, տե՛ս Ալոճ։
ԶԱՐՏՈՒՂԻ, ա. 1. Окольный, обходный, объездной, объезжий. Զարտուղի ճանապարհ окольный путь. 2. Непрямой, косвенный. 3. (փխբ.) Окольный, нечестный. Զարտուղի ճանապարհներով հասնել նպատակին окольными путями достичь цели. 4. Неправильный, вводящий в заблуждение.
ԶԱՐՏՈՒՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Отклонение, отступление.
ԶԱՔՀԱԻՐԱՏԵՍՔ տե՛ս Զարհուրադեմ։
ԶԱՖՐԱՆ, տե՛ս Քրքում։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ