Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԹՄԲԱՄԵՋ, միջի Междурядье.
ԹՄԲԱՊԱՏԵԼ, եցի (մսնգ.) Обваловывать, обваловить.
ԹՄԲԱՊԱՏՈՒՄ, տման (մսնգ.) Обвалование.
ԹՄԲԵԼ, եցի Обваловывать, обваловать.
ԹՄԲԹՄԲԱԼ, աց Бить (в барабан).
ԹՄԲԹՄԲՈՑ, ի Барабанный бой.
ԹՄԲԻԿ, ի Бугорок.
ԹՄԲԻՉ, ի 1. տե՛ս Թմբկափայտ, 2. Цеп.
ԹՄԲԻՐ, ի 1. Дремота, полусон, полузабытьё, забытьё. дрёма (разг.). 2. Хмель, опьянение. 3. տե՛ս Թմրադեղ։ ◊ Թմբիր բերել наводить дремоту, навевать дремоту. Թմբիր զգալ чувствовать дремоту.
ԹՄԲԼԻԿ, ա. Пухленький, толстенький.
ԹՄԲԿԱԳԼԱՆ, ի (տեխ.) Барабан (часть машины цилиндрической формы).
ԹՄԲԿԱԹԱՂԱՆԹ, ի 1. (կզմխս.) Барабанная перепонка. 2. Кожа на барабане.
ԹՄԲԿԱՀԱՐ, ի 1. Барабанщик. 2. (փխբ.) Барабанщик, зачинщик (о лице, зовущем к чему-л.).
ԹՄԲԿԱՀԱՐԵԼ, եցի 1. Бить в барабан, барабанить. 2. (փխբ.) Барабанить (о дожде). 3. (փխբ.) Трубить, раструбить. 4. (փխբ.) Раззванивать, раззвонить, растрезвонить.
ԹՄԲԿԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Барабанный бой. 2. (փխբ.) Шумиха, шум.
ԹՄԲԿԱՀԱՐՈՒՄ, տե՛ս Թմբկահարություն։
ԹՄԲԿԱՓԱՅՏ, ի Барабанная палочка.
ԹՄԲՈՒԿ, ի 1. Барабан. Թմբով զարկել бить в барабан. 2. Барабан (деталь различных машин и механизмов). 3. տե՛ս Թմբկաթաղանթ։ 4. (ճարտ.) Барабан (верхняя часть здания, поддерживающая купол). 5. (փխբ.) Барабанная дробь. ◊ Թմբուկ ածել бить в барабан. Թմբուկ(ը) զարկել՝ խփել 1) бить в барабан, 2) растрезвонить, раззвонить, раструбить.
ԹՄԲՎԵԼ, վեց (մսնգ.) Обваловываться.
ԹՄՐԱԲԵՐ, ա. 1. Наводящий дремоту. 2. Дурманящий.
ԹՄՐԱԴԵՂ, ի 1. Болеутоляющие средства. 2. (փխբ.) Дурман, одурманивающие снадобья, средства. 3. տե՛ս Արջընկույզ։
ԹՄՐԱԴԵՂԵԼ, եցի 1. Наркотизировать. 2. Дурманить.
ԹՄՐԱԴԵՂՈՒՄ, ղման Наркотизация.
ԹՄՐԱԾ 1. ա. Сильно уставший, изнеможённый. 2. ա. Вялый, дремотный. Թմրած վիճակ дремотное состояние. 3. ա. Одеревенелый, омертвелый, онемелый, отсиженный. Թմրած ոտ отсиженная нога. 4. գ. Растяпа.
ԹՄՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Усталость. 2. Онемелость, одеревенелость, омертвелость.
ԹՄՐԱՄՈԼ, ի Наркоман.
ԹՄՐԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Наркомания.
ԹՄՐԱՆՅՈՒԹ, ի Наркотик.
ԹՄՐԵԼ, եցի 1. Впасть в дремоту, дремать. 2. Сильно устать, изнемочь. 3. Затечь, неметь, онеметь, деревенеть, мертветь. Ոտքը թմրել է отсидел ногу,
ԹՄՐԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Дурманить, одурманивать, одурманить, одурять. 2. Усыплять, усыпить. 3. Укачивать, укачать. 4. Отсиживать, отсидеть, отлёживать, отлежать (руку, ногу). 5. Привести в оцепенение. 6. (բժշկ.) Наркотизировать.
ԹՄՐԵՑՈՒՄ, ցման 1. Дремота, забытьё. 2. Онемелость. ◊ Թմրության մեջ ընկնել впасть в забытьё.
ԹՄՐԵՑՈՒՑԻՉ, ա. Усыпляющий, навевающий сон, снотворный, дремотный.
ԹՄՓԱԼ, տե՛ս Թրմփալ։
ԹՄՓԼԻԿ, ա. Пухленький, толстенький.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ