Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԹՇԵՂ, ա. Полнощёкий, щекастый.
ԹՇԹՇԱԼ, տե՛ս Թշշալ։
ԹՇԹՇԱՑՆԵԼ, տե՛ս Թշշացնել։
ԹՇԹՇՈՑ, տե՛ս Թշշոց։
ԹՇԻԿ, ի Щёчка.
ԹՇՆԱՄԱԲԱՐ, մ. Враждебно, неприязненно.
ԹՇՆԱՄԱԼԻՑ, ա. Полный вражды.
ԹՇՆԱՄԱԿԱՆ, ա. Враждебный. Թշնամական գործողություններ враждебные действия.
ԹՇՆԱՄԱՆԱԼ, ացա Делаться (сделаться) врагом (врагами).
ԹՇՆԱՄԱՆՔ, ի Вражда.
ԹՇՆԱՄԱՑՆԵԼ, ցրեց Вызывать вражду (между кем-либо).
ԹՇՆԱՄԻ 1. գ. Враг, недруг, неприятель. Ոխերիմ թշնամի смертельный враг. Երդվյալ թշնամի заклятый враг. 2. ա. Вражеский, неприятельский. Թշնամի երկիր вражеская страна.
ԹՇՆԱՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вражда. ◊ Թշնամություն անել враждовать. Թշնամություն ունենալ մեկի դեմ питать вражду к кому-либо. Թշնամություն բորբոքել раздувать вражду. Թշնամություն գցել вызывать вражду.
ԹՇՇԱԼ, աց Шипеть. ◊ Ականջները թշշալ шуметь в ушах.
ԹՇՇԱՆ 1. ա. Шипучий. Թշշան գինի шипучее вино. 2. ա. Шипящий.
ԹՇՇԱՑՆԵԼ, ցրեց Шипеть. Օձը թշշացնում է змея шипит.
ԹՇՇՈՑ ի Шипение.
ԹՇՇՈՒՄ ի Шипение.
ԹՇՎԱՌ 1. ա. Несчастный, отверженный. 2. գ. Несчастный, отверженный, горемыка. ◊ Թշվառ ճակատագիր горькая доля. Թշվառ վիճակ՝ դրություն бедственное положение.
ԹՇՎԱՌԱԿԱՆ, տե՛ս Թշվառ։
ԹՇՎԱՌԱՄԻՏ, ա. Скудоумный, глупый.
ԹՇՎԱՌԱՆԱԼ, ացա Делаться (сделаться), стать несчастным, обездолиться, попадать (попасть) в бедственное положение.
ԹՇՎԱՌԱՑՆԵԼ, ցրի Делать несчастным, ввергать в несчастье, в бедственное положение.
ԹՇՎԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Бедственное положение. ◊ Թշվառության մեջ լինել бедствовать.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ