Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԽԼԱԽՏ, տե՛ս Գեղձախտ։
ԽԼԱԾԱՂԻԿ, ղկի (բսբ.) Норичник.
ԽԼԱԿԱՆՋ, ա. Глухой, тугой на ухо.
ԽԼԱՁԱՅՆ 1. մ. Глухо. 2. ա. Глухой. Խլաձայն ողբ глухой вопль.
ԽԼԱՆԱԼ, ացա Глохнуть, Оглохнуть.
ԽԼԱՎՈՐ, տե՛ս Խիլոտ։
ԽԼԱՐԱՐ, տե՛ս Խլացուցիչ։
ԽԼԱՑՆԵԼ, ցրի Глушить, заглушать, заглушить.
ԽԼԱՑՈՒՑԻՉ 1. ա. Оглушительный. 2. ա. Глушитель.
ԽԼԵԶ, ի (կենդբ.) Ящерица.
ԽԼԵԼ, եցի 1. Отнимать, отнять, отбирать, отобрать. Ժամանակը խլել отнимать время. 2. Вырывать, вырвать, выхватывать, выхватить. 3. Отбивать, отбить. 4. Отторгать, отторгнуть.
ԽԼԹԽԼԹԱԼ, աց Клокотать, всклокотать, бурлить, забурлить.
ԽԼԹԽԼԹՈՑ, ի Клокот, клокотание.
ԽԼԻՆՔ, ի Сопли, сопля.
ԽԼԻՐԴ, տե՛ս Քաղցկեղ։
ԽԼԽԼԵԼ1, եցի Расхватывать, расхватать, разбирать* разобрать՝.
ԽԼԽԼԵԼ2, տե՛ս Խարխլվել։
ԽԼԽԼՈՏ1, ա. Суковатый, сучковатый.
ԽԼԽԼՈՏ2, տե՛ս Խարխուլ։
ԽԼԽԼՈՏԵԼ1, եց Покрываться сучками.
ԽԼԽԼՈՏԵԼ2, տե՛ս Խլխլել1․
ԽԼԽԼՈՑ, ի Расхватывание.
ԽԼՅԱԿ, ի 1. Останки (чего) 2. Останки. 3. (փխբ.) Развалина.
ԽԼՆԱԽՏ ի Сап.
ԽԼՆԱՑԱՎ ի Сап
ԽԼՆՈՏ 1. ա. Сопливый. 2. գ. Сопляк.
ԽԼՆՔՈՏ 1. ա. Сопливый. 2. գ. Сопляк.
ԽԼՆՔՈՏԵԼ, եցի Засморкать (прост.).
ԽԼՆՔՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сопливость.
ԽԼՆՔՈՏՎԵԼ, վեց Сопливеть.
ԽԼՇԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Настораживаться, насторожиться. 2. Настораживать, насторожить (уши, слух, внимание); прясть, прядать ушами.
ԽԼՇԵԼ, եցի տես Խլշացնել։
ԽԼՇԿՈՏԱԼ, ացի Беспокойно озираться (по сторонам).
ԽԼՇԿՈՏԱՑՆԵԼ, տե՛ս Խլշել։
ԽԼՇԿՈՏԵԼ տես Խլշկոտացնել։
ԽԼՇՏԱԼ տես Խլշկոտացնել։
ԽԼՇՏԱՑՆԵԼ, տե՛ս Խլշել։
ԽԼՈՏ, տե՛ս Խլխլոտ1։
ԽԼՈՑ-ԽԼՈՑԻ, տե՛ս Խլխլոց։
ԽԼՈՒԶԵԼ, տե՛ս Խլշել։
ԽԼՈՒԹՅՈՒՆ, թքան 1. Глухота. 2. (փխբ.) Безразличие, безучастность. 3. (լեզվբ.) Глухость. 4. Глушь, захолустье.
ԽԼՈՒՐԴ, ի 1. (կենդբ.) Крот. 2. (փխբ., հզվդ.) ◊ человеке, действующем исподтишка.
ԽԼՈՒՐԴԱՅԻՆ, ա. 1. Кротовый. 2. (փխբ.) Сделанный (делаемый) исподтишка. 3. (փխբ.) Подземный.
ԽԼՊԼՏԱԼ, ացի Трепетать, затрепетать, биться, забиться.
ԽԼՎԱԿ, տե՛ս Խռվակ։
ԽԼՎԼԱԼ, աց 1. Копошиться, кишеть. 2. Сновать. 3. Юлить (разг.), вертеться, крутиться.
ԽԼՎԼԱՆ, ա. 1. Такой, от которого рябит в глазах. 2. Юркий, увёртливый, ловкий.
ԽԼՎԼԻԿ 1. գ. (առասպ.) Бесёнок. 2. ա. Юркий, увёртливый, ловкий. 3. գ. Сочельник.
ԽԼՐԴԱԾՂՐԻԴ, տե՛ս Իշախառանչ։
ԽԼՐՏԱԼ, աց 1. Шевелиться, шевельнуться. 2. (փխբ.) Волноваться, прийти в смятение. 3. Копошиться, кишеть.
ԽԼՐՏԵԼ, եց 1. Шевелиться, шевельнуться. 2. (փխբ.) Волноваться, прийти в смятение. 3. Копошиться, кишеть.
ԽԼՐՏՅՈՒՆ տե՛ս Խլրտում։
ԽԼՐՏՈՑ տե՛ս Խլրտում։
ԽԼՐՏՈՒՄ, ի և տման 1. Смятение, волнение, ропот․ 2. Смута. 3. Переполох, сутолока. ◊ Խլրտում աոաջացնել՝ գցել՝ ձգել 1) вызвать смуту, волнения, 2) вызвать переполох. Խլրտում ընկավ 1) возникла смута, 2) поднялся переполох.
ԽԼՐՏՈՒՆ 1. ա. Игривый. 2. տե՛ս Խլրտում։
ԽԼՐՏՈՒՔ, տե՛ս Խլրտում։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ