Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԾՈԹՐԻՆ, ի (բրբ.) Чабёр.
ԾՈԽԱՆՔ, ի (բրբ.) 1․Объедки, остатки пищи. 2.Бурда, баланда, похлёбка. 3. Помои․ ◊ Մեկի ծոխանքաջրով ապրել питаться чужими объедками.
ԾՈԽԱՆՔԱՋՈՒՐ, (բրբ.) 1․Объедки, остатки пищи. 2.Бурда, баланда, похлёбка. 3․ Бурда, баланда, похлёбка. 3. Помои. ◊ Մեկի ծոխանքաջրով ապրել питаться чужими объедками.
ԾՈԾՐԱԿ, ի Затылок․ ◊ Ծոծրակդ կտեսնես не видать, как своих ушей.
ԾՈԾՐԱԿԱՅԻՆ, ա. Затылочный.
ԾՈԾՐԱԿՈՍԿՐ, ի (կզմխս․) Затылочная кость.
ԾՈՄ 1. Գ. Говенье. 2. գ․ (փխբ․) Воздержанность. 3. մ. Натощак․ ◊ Ծոմ պահել 1) говеть, 2) воздерживаться. Ծոմը լուծել՝ քանդել разговеться.
ԾՈՄԱՊԱՀ, ա. Воздерживающийся от пищи.
ԾՈՄԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Воздержание от пищи. 2. Голодание. 3. (փխբ.) Воздержанность.
ԾՈՊ, ի 1. Кисть, кисточка (на поясе, шляпе и т. п.). 2․ Бахрома.
ԾՈՊԱԶԱՐԴԵԼ, եցի Украсить кисточками.
ԾՈՊԱԶԱՐԴՈՒՄ, դման Украшение кисточками.
ԾՈՊԱԶԱՐԴՎԵԼ, վեց Украситься кисточками.
ԾՈՊԱՁԵՎ, ա․ Похожий на кисточку, кистеобразный.
ԾՈՊԱՎՈՐ, ա. 1. С кистями. 2. Бахромчатый.
ԾՈՊԱՎՈՐԵԼ ահ՛ս Ծոպազարդել։
ԾՈՌ, ի 1. Правнук. 2․ (հոգն., փխբ.) Потомки, правнуки.
ԾՈՌՆՈՐԴԻ, դու Праправнук.
ԾՈՎ 1. գ. Море. 2․ ա. Синий. 3. ա. Беспредельный. ◊ Ծով կապել 1) столпиться, наводнить, 2) мочиться под себя. Խելքի ծով ума палат․ Բաց ծով открытое море. Փակ ծով закрытое море․ Ներքին ծով внутреннее море. Ծով քրտինք թափել` մտնել работать в поте лица. Ծովի պես обильно, щедро. Աչքը ծով դառնալ տե՛ս Աչք բառի տակ։
ԾՈՎԱԲՅՈՒՐԵՂ, տե՛ս Ծովակն։
ԾՈՎԱԲՈՂԿ, ի (բսբ.) Хрен.
ԾՈՎԱԲՈՒՍՏ, ի Коралл.
ԾՈՎԱԳԱՅԼ, ի (կենդբ.) Зубатка.
ԾՈՎԱԳԱՆՁ, ի Морской клад.
ԾՈՎԱԳԼԱՆ, ի (կենդբ.) Трепанг.
ԾՈՎԱԳՆԱՑ, ի Ն Моряк. 2. Мореплаватель, мореход.
ԾՈՎԱԳՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Мореплавание, навигация, судоходство.
ԾՈՎԱԳՈԳ, տե՛ս Ծովածոց։
ԾՈՎԱԳՈՒՅՆ, ա. Лазурный.
ԾՈՎԱԳՌԱՎ, տե՛ս Ջրագռավ։
ԾՈՎԱԳՐԱԿԱՆ, ա. Гидрографический.
ԾՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Гидрография.
ԾՈՎԱԴԻՐ, դրի Гидрограф.
ԾՈՎԱԼՈՌ, ի (բսբ.) Водоросль.
ԾՈՎԱԼՔ, տե՛ս Ծովահարս։
ԾՈՎԱԽԱՌՆԻՃ, ի (կենդբ.) Лангуст.
ԾՈՎԱԽԵՑԳԵՏԻՆ, տնի (կենդբ.) Краб.
ԾՈՎԱԽՈԶ, ի (կենդբ.) Морская свинка.
ԾՈՎԱԽՈԶՈՒԿ, ի (կենդբ.) Морская свинка.
ԾՈՎԱԽՈՃԿՈՐ, ի (կենդբ.) Морская свинка.
ԾՈՎԱԽՈՏ, ի Морская трава.
ԾՈՎԱԽՈՐ, ա. Глубокий, бездонный.
ԾՈՎԱԽՈՐՇ, տե՛ս Ծովածոց։
ԾՈՎԱԽՈՐՇԻԿ, տե՛ս Ծովածոցիկ։
ԾՈՎԱԽՏ, ի Морская болезнь․
ԾՈՎԱԾԱՎԱԼ, ա. 1. Бескрайний. 2. Безбрежный․ З. Обширный. 4. Бесчисленный. ◊. Многообразный, многогранный. 6. (փխբ.) Всеобъемлющий. 7. (փխբ.) Глубокий.
ԾՈՎԱԾԻԾԱՌ, ի (կենդբ.) Крачка.
ԾՈՎԱԾԻՆ, ա. Рождённый морем.
ԾՈՎԱԾԻՐ, ա. Ограниченный морем.
ԾՈՎԱԾՈՑ, ի (աշխգր.) Залив.
ԾՈՎԱԾՈՑԻԿ, ի Бухточка.
ԾՈՎԱԾՈՒՓ, ա. 1. Волнующийся. 2. Безбрежный. 3. (փխբ.) Наводнённый. 4. (փխբ.) Обильный.
ԾՈՎԱԾՓԱՆՔ, ի Волнение моря.
ԾՈՎԱԿ, ի Озеро.
ԾՈՎԱԿԱԼ, ի Адмирал.
ԾՈՎԱԿԱԼԱԿԱՆ, ա. Адмиральский․
ԾՈՎԱԿԱԼԱՆԱՎ, ի Флагманский корабль.
ԾՈՎԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Адмиралтейство․ 2. Адмиральство.
ԾՈՎԱԿԱՂԱՄԲ, ի (բսբ․) Морская капуста.
ԾՈՎԱԿԱՆ, տե՛ս Ծովային։
ԾՈՎԱԿԱՆՋ, ի (կենդբ.) Уховидка, морское ушко.
ԾՈՎԱԿԱՏՈՒ, տվի (կենդբ.) Котик, морской котик.
ԾՈՎԱԿԵՆՑԱՂ, ա. Морской, обитающий в море.
ԾՈՎԱԿՆ ի Аквамарин․
ԾՈՎԱԿՆԱԳՈՒՅՆ, ա. Аквамаринный.
ԾՈՎԱԿՈԾ, ա. Потрёпанный бурей, пострадавший от бури․
ԾՈՎԱԿՈԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Волнение моря. 2․ Кораблекрушение.
ԾՈՎԱԿՈՂՄ 1. տե՛ս Ծովահայաց։ 2. գ. Приморье.
ԾՈՎԱԿՈՂՄՅԱՆ, ա. Приморский.
ԾՈՎԱԿՈՒԼ, տե՛ս Ծովակուր։
ԾՈՎԱԿՈՒՏԱԿ, ա. Бесчисленный.
ԾՈՎԱԿՈՒՐ, ա. Утонувший в море. ◊ Ծովակուր անել потопить, утопить.
ԾՈՎԱԿՐՅԱ յի Морская черепаха.
ԾՈՎԱՀԱԾ, ա․ Скитающийся по морям.
ԾՈՎԱՀԱՅԱՑ, ա. Обращенный к морю․
ԾՈՎԱՀԱՆԴԵՍ, ի Морской парад.
ԾՈՎԱՀԱՏԱԿ, ի Морское дно.
ԾՈՎԱՀԱՐ ա. Страдающий морской болезнью.
ԾՈՎԱՀԱՐՍ, ի Русалка.
ԾՈՎԱՀԵՂՁ, ա. Утонувший в море.
ԾՈՎԱՀԵՂՁԻԿ, տե՛ս Ծովահեղձ։
ԾՈՎԱՀԵՂՁՈՒԿ, տե՛ս Ծովահեղձ։
ԾՈՎԱՀԵՆ, ի Пират, корсар.
ԾՈՎԱՀԵՆԱՅԻՆ, ա. Пиратский корсарский․
ԾՈՎԱՀԵՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пиратство, корсарство.
ԾՈՎԱՀԵՐՁ, ա. Бороздящий море.
ԾՈՎԱՀՈՍ, ա. Текущий к морю.
ԾՈՎԱՀՈՍԱՆՔ, ի Морское течение.
ԾՈՎԱՀՈՒՅԶ, ա. Волнующий море.
ԾՈՎԱՀՐԵՇ, ի (կենդբ.) Спрут.
ԾՈՎԱՁԻ, ու (կենդբ.) Морской конёк.
ԾՈՎԱՄԱՄՈՒՌ, տե՛ս Ծովալոռ։
ԾՈՎԱՄԱՅՐ, ի (կենդբ.) Медуза.
ԾՈՎԱՄԱՐՏ, ի Морской бой.
ԾՈՎԱՄԱՐՏԻԿ, ի Морской пехотинец.
ԾՈՎԱՄԵՐՁ, ա. Приморский.
ԾՈՎԱՄՈԼ, ա. Любящий море.
ԾՈՎԱՄՈՂԵՍ, ի (կենդբ.) Плезиозавр.
ԾՈՎԱՄՈՒԽ, ա. Вдающийся в море.
ԾՈՎԱՄՈՒՅՆ, ի Утопленник.
ԾՈՎԱՄՐՐԻԿ, ի Шторм.
ԾՈՎԱՅԻՆ 1. ա. Морской. 2․ գ. Моряк, матрос ◊ Ծովային հիվանդություն морская болезнь. Ծովային պետություն морская держава.
ԾՈՎԱՆԱԼ, ացավ, 1. Скопляться, скопиться. 2. Расстилаться, расстелиться. 3. Нагромождаться, нагромоздиться. 4. Приумножаться, приумножиться. 5. Распространяться, распространиться. 6. Богатеть, разбогатеть. 7. Накопляться, накопиться. ◊ Աչքը ծովանալ проплакать (все) глаза.
ԾՈՎԱՆԴՈՒՆԴ, ի (հզվդ.) Морская пучина.
ԾՈՎԱՆԿԱՐ, ի Марина, морской пейзаж.
ԾՈՎԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Маринизм.
ԾՈՎԱՆՄԱՆ, ա. 1. Бескрайний. 2. Безбрежный, подобный морю. 3. Бесчисленный. 4. Лазурный.
ԾՈՎԱՆՑԻԿ, ա. Трансокеанский.
ԾՈՎԱՆՑՈՒՄ, ցման Пересечение моря.
ԾՈՎԱՇԱՏ, ա. Омываемый морем.
ԾՈՎԱՇՈՒՆ, տե՛ս Փոկ2։
ԾՈՎԱՇՈՒՇԱՆ, ի (կենդբ.) Морская лилия.
ԾՈՎԱՇՐՋԻԿ, ա. Скитающийся по морям.
ԾՈՎԱՉԱՓ 1. ա. Измеряющий море. 2. ա. (փխբ.) Безбрежный. 3. գ. Лимнограф, мареограф, прибор для измерения колебаний уровня воды в море, озере, реке.
ԾՈՎԱՉՈՒ 1. տե՛ս Ծովագնաց։ 2. ա․ Морской.
ԾՈՎԱՊԱՏՆԵՇ, ի Мол.
ԾՈՎԱՌՅՈՒԾ, ի (կենդբ.) Морской лев, сивуч.
ԾՈՎԱՍԱԹ, տե՛ս Սաթ։
ԾՈՎԱՍԱՄԻԹ, ի (բսբ.) Критмум.
ԾՈՎԱՍԱՐԴ, ի (կենդբ.) Морской паук.
ԾՈՎԱՍԵԶ, տե՛ս Փամփշտուկ։
ԾՈՎԱՍՈՒԶԱԿ, ի (կենդբ.) Поганка, утка-нырок.
ԾՈՎԱՍՈՒԶԱՀԱՎ, տե՛ս Ծովասուզակ։
ԾՈՎԱՍՈՒՅԶ 1. ա. Утонувший, утопший. 2. գ. Водолаз.
ԾՈՎԱՍՊԱՏԱԿ, տե՛ս Ծովահեն։
ԾՈՎԱՍՊԱՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ծովահենություն։
ԾՈՎԱՍՏՂ Ի (կենդբ.) Морская звезда.
ԾՈՎԱՎԱՐ, ի Морская добыча, трофей.
ԾՈՎԱՏԱԿ, տե՛ս Ծովահատակ։
ԾՈՎԱՏԱՌԵԽ, ի Сельдь.
ԾՈՎԱՏԱՐ, ա. Утонувший в море.
ԾՈՎԱՏԱՐԱԾ, տե՛ս Ծովածավալ։
ԾՈՎԱՐԾԻՎ, ծվի (կենդբ.) Орлан, морской орёл․
ԾՈՎԱՐՇԱՎ, ի Морской Поход․
ԾՈՎԱՐՏՈՒՅՏ, ի (կենդբ.) Ржанка․
ԾՈՎԱՑՆԵԼ, ցրի Приумножать, приумножить, безгранично увеличить.
ԾՈՎԱՑՈՒԼ, ի (կենդբ.) Морж.
ԾՈՎԱՑՈՒՄ, ցման և ի 1. Скопление. 2. Приумножение․
ԾՈՎԱՓ, ի Взморье, приморье, побережье, прибрежье.
ԾՈՎԱՓԻՂ, տե՛ս. Ծովացուլ։
ԾՈՎԱՓՆՅԱ, ա. Приморский, побережный, прибрежный, прибережный.
ԾՈՎԱՓՐՓՈՒՐ, ի Морская пена.
ԾՈՎԱՔՈՍ, տե՛ս Ջրիմուռ։
ԾՈՎԵԶԵՐԱԲՆԱԿ, տե՛ս Ծովեզրաբնակ։
ԾՈՎԵԶԵՐԱՅԻՆ, տե՛ս Ծովափնյա։
ԾՈՎԵԶԵՐՅԱ, տե՛ս Ծովափնյա։
ԾՈՎԵԶԵՐՔ ի 1. Приморье, поморье. 2. Морской берег.
ԾՈՎԵԶՐ ի 1. Приморье, поморье. 2. Морской берег.
ԾՈՎԵԶՐԱԲՆԱԿ 1. ա․ Живущий у моря. 2. գ. Поморянин, помор.
ԾՈՎԵԶՐՅԱ, տե՛ս Ծովափնյա։
ԾՈՎԵԾՈՎ, մ. От моря до моря.
ԾՈՎԵՐԱՆԳ, ա․ Лазурный.
ԾՈՎԸՆԹԱՑ, տե՛ս Ծովագնաց։
ԾՈՎԻԿ, տե՛ս Ծովակ։
ԾՈՎԻՆԱՐ 1. տե՛ս Փայլակ 1. նշան.։ 2. տե՛ս Ծովահարս։
ԾՈՎ-ԾԱՐԱՎ ա. Алчущий, жаждущий.
ԾՈՎ-ԾԻՐԱՆԻ ա. Лазурный.
ԾՈՎՄՆԿԱՐԻՉ, րչի Маринист.
ԾՈՎՈԶՆԻ, նու (կենդբ.) Морской ёж.
ԾՈՎՈՒՂԻ, ղու Морской путь.
ԾՈՎ-ՔՐՏԻՆՔ միայն Ծով-քրտինք թափել կապակցության մեջ. работать в поте лица.
ԾՈՐ1 1. գ. Течь. 2. գ. Струя. 3. գ. Сочёный мёд. 4. գ. Пласт. 5. ա․ Сочёный (о мёде). ◊ Ծոր անել сочиться․ Ծոր գցել 1) Сочиться, 2) տե՛ս Ծոր տալ 2. նշան.։ Ծոր ընկնել, Ծոր կապել сочиться. Ծոր լինել тянуться (о звуке). Ծոր տալ 1) сочиться, 2) говорить тягуче, 3) образовать пласты.
ԾՈՐ2 ի (բսբ.) Барбарис.
ԾՈՐԱԼ, աց 1. Сочиться. 2․ (փխբ․) Источать, точить. 3. (փխբ.) Излучать, излучить. 4. (փխբ.) Растягиваться, растянуться (о голосе). 5. (փխբ.) Накопляться, накопиться. ◊ Թույն ծորալ источать яд.
ԾՈՐԱԾՈ, ա. Сочёный (о мёде).
ԾՈՐԱԿ, ի Кран.
ԾՈՐԱՄԵՂՐ, ի Сочёный мёд.
ԾՈՐԱՆ 1. գ. Труба. 2․ տե՛ս Ծորակ։ 3. գ. (կզմխս.) Трубочка. 4. տե՛ս Ծորուն։
ԾՈՐԱՆՔ, ի Течь. ◊ Ծորանք առնել течь.
ԾՈՐԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Струить. 2. Растягивать, тянуть (о голосе).
ԾՈՐԵԼ, եց 1. Сочиться. 2․ Растягивать, тянуть (о голосе). 3. Пластовать. 4. տե՛ս Ծորալ։
ԾՈՐԵԼԻ, ա. Сочащийся.
ԾՈՐԵՆԱԶԳԻ 1. ա. Барбарисовый. 2. գ․ (հոգն.) Барбарисовые.
ԾՈՐԵՆԻ 1. գ. (բսբ.) Барбарис 2․ ա. Барбарисовый.
ԾՈՐԵՑՆԵԼ, ցրի Струить.
ԾՈՐԾՈՐ1 ի 1. Ущелье. 2․ Впадина. 3. Теснина.
ԾՈՐԾՈՐ2 ա. 1. Сочащийся. 2. (փխբ․) Тягучий (о голосе).
ԾՈՐԾՈՐԱԿ, տե՛ս Ծոծրակ։
ԾՈՐՈՒՄ, րման Течь.
ԾՈՐՈՒՆ 1. ա. Тягучий. 2. ա. Сочащийся. 3. մ. Тягуче.
ԾՈՑ, ի (բրբ.) 1. Пазуха. 2․ Объятие. 3. Лоно. 4. (փխբ.) Недра. 5. Залив. 6. (փխբ.) Ущелье. 7. (մաթ.) Синус. ◊ Ծոցն առնել заключить в объятия․ Ծոցը բանալ раскрыть объятия. Ծոցը՝ ծոցում օձ սնուցել՝ տաքացնել согреть на груди змею․ Ձեռքը ծոցը՝ ծոցում մնալ осиротеть, обездолиться. Ծոցը տաքացնել нажиться.
ԾՈՑԱԳՐՊԱՆ, ի Внутренний карман (пиджака).
ԾՈՑԱԿԻՑ, տե՛ս Կոսինուս։
ԾՈՑԱՏԵՏՐ, ի Записная книжка.
ԾՈՑԱՓ Берег залива.
ԾՈՑԵԶՐ Берег залива.
ԾՈՒԼ, միայն Հետևյալ կապակցությունների մեջ. Ծուլ լինել՝ ելնել 1) подскочить, 2) тянуться вверх; 3) сорваться с места, 4) забиться, 5) вздрогнуть.
ԾՈՒԼԱԲԱՐ, տե՛ս Ծուլորեն։
ԾՈՒԼԱՄԻՏ, ա. Тупой, тупоумный.
ԾՈՒԼԱՄՏԵԼ, եցի Лениться, полениться.
ԾՈՒԼԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Леность, лень. 2. Тупость.
ԾՈՒԼԱՆԱԼ, ացա 1. Лениться, полениться. 2. Облениваться, облениться.
ԾՈՒԼԱՇԱՐԺ, ա. Ленивый, медлительный.
ԾՈՒԼԱՊԵՍ, տե՛ս Ծուլորեն։
ԾՈՒԼԱՑՆԵԼ, ցրի Обленить.
ԾՈՒԼԱՔԱՅԼ 1. ա. Ленивый (о походке). 2․ մ. Лениво.
ԾՈՒԼ-ԾՈՒԼ միայն Ծուլ-ծուլ լինել կապակցության մեջ. 1) вздрагивать, 2) дыбиться․
ԾՈՒԼՈՐԵՆ, մ. Лениво
ԾՈՒԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Лень, леность.
ԾՈՒԽ, ծխի 1. Дым․ Ծխախոտի ծուխ табачный Дым. 2. Двор․ 3. (եկեղ.) Приход. 4. (փխբ.) Потомство. 5. (փխբ.) Химера. ◊ Ծուխ դառնալ 1) сгореть, 2) исчезнуть, сгинуть, уничтожиться․ Ծուխ տալ 1) коптить, 2) окурить. Ծուխը կտրել՝ մարել 1) вывести род․ 2) уничтожить кого-либо, 3) տե՛ս Ծուխը կտրվել; Ծուխը կտրվել՝ հանգչել прекратить существование (о роде). Ծուխը չոքել окутать дымом. Ծուխ չի տեսել пороху не нюхал. Ծուխը գագաթից՝ քթից դուրս գալ остро переживать. Օջախի ծուխը մարել, տե՛ս Ծուխը կտրել: Մեկի ծուխը քամուն տալ 1) уничтожить (кого), 2) разорить очаг (чей). Ծուխ ու մուխ տալ окурить. Ծուխ կուլ տալ 1) глотать дым, 2) разжечь огонь.
ԾՈՒԽ-ՄՈՒԽ ձուխ-մխի ե ծխի-մխի Дым, чад.
ԾՈՒԾ1 ի 1. Костный мозг, мозг. 2. տե՛ս Ուղեղ։ 3. (փխբ.) Сущность. 4. (փխբ.) Благо. 5. (փխբ.) Сок. ◊ Մինչև ոսկորների ծուծը до мозга костей. Մեկի ծուծը ծծել высосать все сока (или кровь) Քսակի ծուծը ծծել выманить деньги. Ծուծը բարակ 1) тощий, худой, 2) глупый. Ուղն ու ծուծը, տե՛ս Ուղնուծուծ։
ԾՈՒԾ2 ի Сосание.
ԾՈՒՂԱԿ, ի Капкан, западня, ловушка, силок, сеты сетка. ◊ Ծուղակը՝ ծուղակի մեջ գցել՝ ձգել поймать в ловушку. Ծուղակն ընկնել попасть в ловушку. Ծուղակ սարքել ставить ловушку.
ԾՈՒՂՐՈՒՂՈՒ, ձ. Кукареку. ◊ Ծուղրուղու կանչել кукарекать.
ԾՈՒՄ, տե՛ս Ծոմ։
ԾՈՒՅԼ 1. ա. Ленивый. 2. գ. Лентяй, ленивец.
ԾՈՒՅԼ-ԾՈՒՅԼ մ. Лениво.
ԾՈՒՆԿ, ծնկի Колено. ◊ Ծունկի գալ՝ իջնել стать на колени. Ծունկ խոնարհել преклонить колени. Ծունկ ծնկի рядом․ Ծունկ ծնկի տալ сидеть рядом. Ծունկ ծռել 1) տե՛ս Ծունկ խոնարվել։ 2) угождать. Ծունկ չոքել 1) просить на коленях, 2) преклонить колени. Ծունկ տալ 1) изогнуться, 2) изогнуть. Ծնկները թուլանալ обессилеть. Մեկի ծունկը ծալել победить. Ծնկները ծալվել 1) обессилеть, 2) падать духом. Ծնկները ծեծել рвать на себе волосы. Ծունկը՝ ծնկները գետին զարկել стать на колени. Ծունկի բերել 1) поставить на колена, 2) унизить.
ԾՈՒՆՐ, միայն հետևյալ կապակցությունների մեջ՝ Ծունր դնել 1) молиться на коленях, 2) просить на коленях, 3) преклониться. Ծունր իջնել, տե՛ս Ծունր դնել: Ծունր իջեցնել 1) поставить на колени, 2) տե՛ս Ծունր դնել: Ծունր խոնարհել, տե՛ս Ծունր դնել: Ծունր խոնարհեցնել 1) поставить на колени, 2) տե՛ս Ծունր դնել: Ծունր չոքել, տե՛ս Ծունր դնել:
ԾՈՒՌ 1. ա. Кривой. 2. ա. Косой. 3. ա. Ложный. 4․ մ. Криво․ 5. մ. Косо․ 6. մ. (փխբ.) Ложно. 7. ա. (փխբ.) Безумный. 8. գ. (փխբ.) Безумец. 9. ա. (փխբ.) Удалой, храбрый. 10. գ. (փխբ.) Удалец, храбрец․ ◊ Ծուռ նստենք, ուղիղ խոսենք сядем рядком да поговорим ладком. Ծուռ աչքով նայել 1) смотреть косо, 2) смотреть похотливо. Ծուռ ճանապարհ բռնել идти по дурному пути․ Ծուռ ճանապարհով нечестным путём. Ծուռ հայելի кривое зеркало․ Մեկին ծուռ մտքով նայել смотреть похотливо. Բանը ծուռ գնաց дело швах. Ծուռ ու սխալ неправильный, ложный. Վիզը ծուռ 1) с поникшей головой, 2) беспомощный, подавленный. Ծուռ ու մուռ, տե՛ս Ծուռումուռ.։
ԾՈՒՌԱՆԿՅՈՒՆ, տե՛ս Շեղանկյուն։
ԾՈՒՌԱՉՎԻ Косоглазый, косой.
ԾՈՒՌԱՉՔ Косоглазый, косой.
ԾՈՒՌԲԵՐԱՆ, ա. Криворотый.
ԾՈՒՌԻԿ-ՄՈՒՌԻԿ տե՛ս Ծուռումուռ։
ԾՈՒՌ-ԿՈՂ ա․ Шальной, сумасбродный.
ԾՈՒՌԿՈՂ, ա․ Шальной, сумасбродный.
ԾՈՒՌՄԵՋՔ, տե՛ս Կուզիկ։
ԾՈՒՌ-ՄՈՒՌ տե՛ս Ծուռումուռ։
ԾՈՒՌՈՏ, ա․ Кривоногий․
ԾՈՒՌՈՏԱՆԻ, ա․ Кривоногий.
ԾՈՒՌՈՒՄՈՒՌ, ա. Кривой, косой.
ԾՈՒՌՎԻԶ, ա. Кривошеий.
ԾՈՒՌՏԻԿ, ա. 5. Кривой. 2. Косой.
ԾՈՒՌՏԻԿ-ՄՈՒՌՏԻԿ մ. Вкривь и вкось.
ԾՈՒՌՔԻԹ, ա. Кривоносый.
ԾՈՒՓ, ի 1. Зыбь. 2. (փխբ.) Прядь волос. 3. տե՛ս Ծփանք։ 4. մ. (հզվդ.) Обильно. ◊ Ծուփ առ ծուփ, տե՛ս Ծուփառծուփ։
ԾՈՒՓԱՌԾՈՒՓ, մ. Зыбясь, волнуясь.
ԾՈՒՓ-ԾՈՒՓ 1. ա. Волнующийся. 2. մ. Волнуясь․
ԾՈՒՓՔ, ի 1. տե՛ս Ծուփ։ 2. Волнение.
ԾՈՓՈՐ1 ի (ճարտ.) Фриз.
ԾՈՓՈՐ2 ի (բսբ.) Монстера.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ