Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՀՐԱԲԵՐԱՆ, ի Кратер.
ՀՐԱԲԽԱԿԱՆ ա․ Вулканический.
ՀՐԱԲԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ա. Вулканизм.
ՀՐԱԲԽԱՅԻՆ ա․ Вулканический.
ՀՐԱԲԽԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ա. Вулканизм.
ՀՐԱԲՈՍՈՐ, ա. Огненно-красный, багровый.
ՀՐԱԲՈՒԽ, բխի Вулкан.
ՀՐԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. Пиротехнический.
ՀՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пиротехника.
ՀՐԱԳՈՒՅՆ ա. Огненно-красный, огненного цвета.
ՀՐԱԳՈՒՆԱԿ ա. Огненно-красный, огненного цвета.
ՀՐԱԳՈՒՆԴ, գնդի Огненный шар.
ՀՐԱԳՈՒՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թան Гадание при помощи огня.
ՀՐԱԳՈՒՇԱԿՈՒՄ, կման Гадание при помощи огня.
ՀՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (պատմ.) Аутодафе.
ՀՐԱԴՈԴՈՇ, ի (կենդբ) Жерлянка.
ՀՐԱԶԱՆ, ա. (հզվդ.) Огненный, пламенный.
ՀՐԱԶԵՆ, ի Огнестрельное оружие.
ՀՐԱԶԵՆՔ, տե՛ս Հրազեն։
ՀՐԱԶԻՆՈՒՄ, նման Вооружение (процесс).
ՀՐԱԶԻՆՎԵԼ, վեց Вооружаться огнестрельным оружием.
ՀՐԱԹԵՎ, ա. Быстрокрылый.
ՀՐԱԹԻԹԵՌ, ի (կենդբ.) Огнёвка.
ՀՐԱԺԱՐԱԳԻՆ, ի Отступное.
ՀՐԱԺԱՐԱԳԻՐ, գրի Акт отречения.
ՀՐԱԺԱՐԱԴՐԱՄ, ի Отступные деньги.
ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆ, ի 1. Отставка. 2. Отречение. ◊ Հրաժարական տալ подать в отставку.
ՀՐԱԺԱՐԵՑՆԵԼ, ցրեց Отрешать, отрешить, отставлять, отставить.
ՀՐԱԺԱՐԵՑՈՒՄ, ցման Отрешение, увольнение.
ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ, րման 1. Отказ. 2. Отречение.
ՀՐԱԺԱՐՎԵԼ, վեց 1. Отказываться, отказаться. 2. Отрекаться, отречься.
ՀՐԱԺԵՇՏ, ի Прощание. ◊ Հրաժեշտ տալ прощаться.
ՀՐԱԺԵՇՏԱԽՆՋՈՒՅՔ, ի Прощальный пир.
ՀՐԱԽԱՂ, ի Фейерверк.
ՀՐԱԽԱՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Фейерверк.
ՀՐԱԽԱՆՁ, ա. Опалённый.
ՀՐԱԾԱԾԿՈՒՅԹ, ի Огненный покров.
ՀՐԱԾԱԿ, տե՛ս Հրանցք։
ՀՐԱԾԻՆ, ա. 1. Производящий огонь. 2․ Рождённый огнём.
ՀՐԱԿԱԼ, ի (հզվդ.) Колосник.
ՀՐԱԿԱՅՈՒՆ, ա. Огнестойкий, огнеупорный.
ՀՐԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Огнестойкость, огнеупорность.
ՀՐԱԿԱՎ, ի Огнеупорная глина, шамот.
ՀՐԱԿԱՎԱՅԻՆ, ա. Шамотовый, шамотный.
ՀՐԱԿԱՐՄԻՐ, ա. Огненно-красный.
ՀՐԱԿԵԶ, ա. 1. Жгучий․ 2. Обожжённый. 3. (փխբ.) Горячий, пламенный.
ՀՐԱԿԵՏ, ի Огневая точка.
ՀՐԱԿԻԶԵԼ, տե՛ս Հրկիզել։
ՀՐԱԿԻԶՈՒՄ, տե՛ս Հրկիզում։
ՀՐԱԿՆԱՏ, ի (ռազմ.) Амбразура, бойница.
ՀՐԱԿՈԾ, ա. Жгучий, горячий.
ՀՐԱՀԱԼՈՑ, ի Домна, доменная печь.
ՀՐԱՀԱՆ, ի 1. Огниво. 2. Курок.
ՀՐԱՀԱՆԱՎՈՐ, ա. Курковый.
ՀՐԱՀԱՆԳ, ի Инструкция.
ՀՐԱՀԱՆԳԵԼ, եցի Инструктировать.
ՀՐԱՀԱՆԳԻՉ, գչի Инструктор.
ՀՐԱՀԱՆԳՈՒՄ, գման Инструктирование, инструктаж.
ՀՐԱՀԱՆԳՉԱԿԱՆ, ա. 1. Инструкторский․ 2․ Инструктивный.
ՀՐԱՀԱՆԳՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Инструкторство.
ՀՐԱՀԱՆԳՎԵԼ վեց Инструктироваться.
ՀՐԱՀԱՎ, ի (ժող․ բնստ.) Жар-птица.
ՀՐԱՀԵՂԵՂ, ի, Огненный поток.
ՀՐԱՀԵՂՈՒԿ, ի Лава.
ՀՐԱՀԵՐ, ա. Огненно-рыжий.
ՀՐԱՀՄԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Հրագուշակություն։ 
ՀՐԱՀՈՍ ա. Извергающий огонь.
ՀՐԱՀՈՍԱՆ ա. Извергающий огонь.
ՀՐԱՀՐԵԼ, եցի 1. Разжигать, разжечь. 2. Возбуждать, возбудить. 3. Провоцировать, спровоцировать.
ՀՐԱՀՐՈՒՄ, րման 1. Разжигание. 2. Возбуждение. 3. Провоцирование.
ՀՐԱՀՐՎԵԼ, վեց 1. Разжигаться. 2. Возбуждался, возбудиться. 3․ Провоцироваться.
ՀՐԱՁԳԱԿԱՆ ա. Стрелковый.
ՀՐԱՁԳԱՅԻՆ ա. Стрелковый.
ՀՐԱՁԳԱՐԱՆ, ի 1. Стрельбище. 2. Тир.
ՀՐԱՁԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Стрельба, пальба.
ՀՐԱՁԻԳ 1. գ. Стрелок. 2. ա. Стрелковый.
ՀՐԱՃԱՐԱԿ, ա. Сожжённый огнём.
ՀՐԱՄԱՅԱԲԱՐ, 4. Повелительно, властно.
ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ, ա. 1. Повелительный, властный․ 2. (քեր.) Повелительный, императивный. Հրամայական եղանակ повелительное наклонение, императив. 3. Настоятельный. Հրամայական պահանջ настоятельное требование, потребность.
ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Повелительность, императивность.
ՀՐԱՄԱՅԵԼ, եցի Приказывать, приказать, велеть, повелевать, повелеть.
ՀՐԱՄԱՅՈՂԱԲԱՐ, մ․ Повелительно, властно.
ՀՐԱՄԱՅՈՂԱԿԱՆ, ա. Повелительный, властный.
ՀՐԱՄԱՅՈՐԵՆ, տե՛ս Հրամայաբար։
ՀՐԱՄԱՅՎԵԼ, վեց Приказываться.
ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ, գրի 1. Указ. 2. Предписание. 3. Эдикт.
ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐՔ, գրքի 1. Книга приказов. 2. Указная книга.
ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵԼ, եցի 1. Предписывать, предписать, приказывать, приказать. 2. Проводить (провести) приказом.
ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՒՄ, գրման Предписание.
ՀՐԱՄԱՆԱԶԱՆՑ, ա. Нарушающий приказ.
ՀՐԱՄԱՆԱԹՈՒՂԹ, տե՛ս Հրամանագիր։
ՀՐԱՄԱՆԱԿԱՏԱՐ, ա. Исполняющий приказ.
ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐ, ի 1. Командир. 2. Командующий.
ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐԱԿԱՆ, ա. 1. Командный. 2. Командирский. ◊ Հրամանատարական կազմ командный состав.
ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Командование. 2. Управление, командование.
ՀՐԱՄԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Командование, команда.
ՀՐԱՄԱՆԱՏՐԵԼ, եցի Командовать, отдавать приказы.
ՀՐԱՄԱՐԻՉ, ի Огнетушитель.
ՀՐԱՄԵԼ 1. տե՛ս Հրամայել։ 2. տե՛ս Հրամմել։
ՀՐԱՄԿԱԶՄ, ի (հավ.) Комсостав, командный состав.
ՀՐԱՄՄԵԼ, առավելապես Հրամմել пожаловать, явиться. Հրամմեցեք пожалуйте ձևերով։
ՀՐԱՄՑՆԵԼ, ցրի 1. Угощать, угостить, потчевать, попотчевать. 2. Преподносить, преподнести.
ՀՐԱՄՑՎԵԼ, վեց 1. Угощаться. 2. Преподноситься, подноситься.
ՀՐԱՅԻՆ, ա. Огневой.
ՀՐԱՅՐՔ, ի Блеск, сияние, отблеск.
ՀՐԱՆԵՏ, ի Огнемёт.
ՀՐԱՆԵՏՈՒՄ, տման Огнеметание.
ՀՐԱՆԵՐԿ, տե՛ս Հրագույն։
ՀՐԱՆՄԱՆ, ա. Огненный.
ՀՐԱՆՅՈՒԹ, ի Огнеприпасы.
ՀՐԱՆՇԱՆ, ի Огневой сигнал.
ՀՐԱՆՈԹ, ի Орудие, пушка.
ՀՐԱՆՈԹԱՅԻՆ, ա. Орудийный, пушечный.
ՀՐԱՆՈՒԿ, ի (բսբ.) Лютик.
ՀՐԱՆՈՒՏ, տե՛ս Հրեղեն։
ՀՐԱՆՑՔ, ի Затравка, запал, запальник.
ՀՐԱՇԱԳԵՂ, ա. Дивный, чудесный, восхитительный.
ՀՐԱՇԱԳԵՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Дивность, чудесность, восхитительность.
ՀՐԱՇԱԳՈՐԾ 1. ա. Чудодейственный, чудотворный. 2. գ. Чудотворец, чудодей.
ՀՐԱՇԱԳՈՐԾԵԼ, եցի Творить чудеса.
ՀՐԱՇԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Создание чего-нибудь чудесного, восхитительного. 2. Чудотворство, совершение чудес.
ՀՐԱՇԱԶԱՆ, ա. Чудесный.
ՀՐԱՇԱԶԱՐԴ, ա. Чудесно украшенный, чудный.
ՀՐԱՇԱԶԱՐԴԵԼ, եցի Чудесно украшать, украсить.
ՀՐԱՇԱԶՈՐ, ա. Чудодейственной силы.
ՀՐԱՇԱԼԻ 1. ա. Чудесный, чудный, дивный, восхитительный, прелестный. 2. մ. Чудесно, чудно, дивно, восхитительно, прелестно.
ՀՐԱՇԱԼԻՈՐԵՆ, տե՛ս Հրաշալի 2 նշան.։
ՀՐԱՇԱԼԻՑ, ա. Полный чудес.
ՀՐԱՇԱԼԻՔ, ի 1. Чудо, диво. 2. Прелесть. ◊ Յոթ հրաշալիքներ семь чудес.
ՀՐԱՇԱԿԵՐՏ 1. ա. Великолепный. 2. գ. Чудо.
ՀՐԱՇԱԿԵՐՏԵԼ, եցի Создать что-нибудь чудесное.
ՀՐԱՇԱՁԵՎ, տե՛ս Հրաշալի։
ՀՐԱՇԱՄԱՆՈՒԿ, ի Вундеркинд.
ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ 1. ա. Легендарный, фантастический. 2. գ. Легенда, фантастический рассказ.
ՀՐԱՇԱՍՔԱՆՉ, ա. Чудесный, восхитительный, великолепный.
ՀՐԱՇԱՏԵՍ ա. С чудесным видом.
ՀՐԱՇԱՏԵՍԻԼ ա. С чудесным видом.
ՀՐԱՇԱՓԱՅԼ, ա. С чудесным блеском, блестящий.
ՀՐԱՇԱՓԱՌ, ա. Чудесный, великолепный.
ՀՐԱՇԵԿ, ա. Раскалённый добела.
ՀՐԱՇԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Раскалённость.
ՀՐԱՇՈՒՆԶ, ա. Огнедышащий.
ՀՐԱՇՔ, ի Чудо, диво. ◊ Հրաշքներ գործել творить чудеса. Հրաշք աղջիկ красная девица, чудо-девушка.
ՀՐԱՉԱՓ, ի (մսնգ.) Пирометр.
ՀՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пирометрия.
ՀՐԱՉՅԱ, ա. Огненноглазый, с пламенными очами.
ՀՐԱՊԱՇՏ, տե՛ս Կրակապաշտ։
ՀՐԱՊԱՇՏԱԿԱՆ, տե՛ս Կրակապաշտական։
ՀՐԱՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Կրակապաշտոլթյուն։
ՀՐԱՊԱՏԻՃ, ի Пистон, капсюль.
ՀՐԱՊԱՐԱԿ, ի 1. Площадь. 2. (փխբ.) Поприще.
ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԳԻՐ, տե՛ս Հրապարակախոս։
ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԳՐԱԿԱՆ, տես Հրապարակախոսական։
ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Հրապարակախոսություն։
ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍ, ի. Публицист.
ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍԱԿԱՆ, ա. Публицистический.
ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Публицистика.
ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԿԱՆ ա. Публичный, гласный.
ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ա. Публичный, гласный.
ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Публичность, гласность.
ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՎ, տե՛ս Հրապարակորեն։
ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼ, եցի 1. Оглашать, огласить, обнародовать. 2․ Опубликовывать, опубликовать.
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՐԵՆ, մ. Публично, гласно.
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ, կման 1. Оглашение, обнародование. 2. Опубликование.
ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԵԼ, վեց 1. Оглашаться, обнародоваться. 2. Опубликовываться.
ՀՐԱՊԱՐՓԱԿ, ա. Окружённый огнём.
ՀՐԱՊՈՒՅՐ 1 ա. Обаяние, очарование, прелесть.
ՀՐԱՊՈՒՐԱՆՔ ա. Обаяние, очарование, прелесть.
ՀՐԱՊՈՒՐԵԼ, եցի Обольщать, обольстить, прельщать, прельстить, пленять, пленить.
ՀՐԱՊՈՒՐԻՉ, ա. Обаятельный, обольстительный, прельстительный, пленительный, привлекательный.
ՀՐԱՊՈՒՐՈՒՄ, րման Обольщение, прельщение.
ՀՐԱՊՈՒՐՎԵԼ, վեց Обольщаться, прельщаться, прельститься, пленяться, плениться, увлекаться, увлечься.
ՀՐԱՍԱՆԴ, ի (ռազմ.) Мортира.
ՀՐԱՎԱՌ, ա. Огненный, пламенный.
ՀՐԱՎԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Иллюминация, фейерверк.
ՀՐԱՎԱՐՍ, ա. С огненно-рыжими волосами.
ՀՐԱՎԵՐ, ի Приглашение.
ՀՐԱՎԵՐՔ, ի Званый обед, приглашение в гости.
ՀՐԱՎԻՐԱԳԻՐ, գրի Пригласительное письмо, письменное приглашение.
ՀՐԱՎԻՐԱԹՈՒՂԹ, տե՛ս Հրավիրագիր։
ՀՐԱՎԻՐԱԿԱՆՉ, ի Приглашение.
ՀՐԱՎԻՐԱՃԱՇ, ի Званый обед.
ՀՐԱՎԻՐԱՏՈՄՍ, ի Пригласительный билет.
ՀՐԱՎԻՐԵԼ, եցի 1. Приглашать, пригласить, звать, позвать. 2. Созывать, созвать. ◊ Կարգի հրավիրել призвать к порядку.
ՀՐԱՎԻՐՈՎԻ, ա. Званый.
ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ, րման 1. Приглашение. 2. Созыв.
ՀՐԱՎԻՐՎԵԼ, վեց 1. Приглашаться. 2. Созываться.
ՀՐԱՏ, ի (աստղգ.) Армянское название планеты Марс.
ՀՐԱՏԱՆՋ, ա. (հզվդ.) 1. Жгучий, мучающий (как огонь). 2. Замученный огнём, подвергнутый пытке огнём.
ՀՐԱՏԱՊ, ա. 1. Жгучий, палящий. 2. (փխբ.) Животрепещущий, злободневный, актуальный.
ՀՐԱՏԱՊՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Злободневность.
ՀՐԱՏԱՐԱԿԵԼ, եցի Издавать, издать.
ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ, կչի Издатель.
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Издание.
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄ, կման Издание, выпуск.
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ, ա. Издательский.
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Издательство.
ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԵԼ, վեց Издаваться.
ՀՐԱՏԱՐԱՓ, ի (հզվդ.) Огненная стихия.
ՀՐԱՏԵՆՉ, ա. Страстно желающий.
ՀՐԱՏԵՍ 1 ա. Подобный огню.
ՀՐԱՏԵՍԻԼ ա. Подобный огню.
ՀՐԱՏՈՉՈՐ, ա. Опалённый, сожжённый.
ՀՐԱՐԿ, ի Зажигательная бомба.
ՀՐԱՐԿԵԼ, եցի Зажигать, зажечь, поджигать, поджечь.
ՀՐԱՐՁԱԿ, ա. 1. Огнестрельный. 2. Огнедышащий.
ՀՐԱՐՎԵՍՏ, ի Пиротехника.
ՀՐԱՐՓԻ, փու Солнце.
ՀՐԱՑԱՆ, ի Ружьё, винтовка. ◊ Հրացանը լցնել зарядить ружьё. Հրացանի բռնել расстрелять.
ՀՐԱՑԱՆԱԳՈՐԾ, ի Ружейник, ружейный мастер.
ՀՐԱՑԱՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Занятие ружейника, ружейного мастера.
ՀՐԱՑԱՆԱԶԱՐԿ 1. ա. Расстрелянный, застреленный. 2. գ. Ружейный выстрел. ◊ Հրացանազարկ անել расстреливать, расстрелять.
ՀՐԱՑԱՆԱԿԻՐ 1. ա. С ружьём. 2. գ. Стрелок․ 3. գ. Мушкетёр.
ՀՐԱՑԱՆԱՀԱՐ, տե՛ս Հրացանազարկ 1 նշան.։
ՀՐԱՑԱՆԱՀԱՐԵԼ, եցի Расстреливать, расстрелять, застреливать, застрелить.
ՀՐԱՑԱՆԱՁԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ружейная пальба, стрельба.
ՀՐԱՑԱՆԱՁԻԳ 1. ա. Ружейный стрелок. 2. ա. Стрелковый.
ՀՐԱՑԱՆԱՅԻՆ, ա. Ружейный.
ՀՐԱՑԱՆԱՎՈՐ, տե՛ս Հրացանակիր։
ՀՐԱՑԱՆԱՓՈԿ, ի Ружейный ремень.
ՀՐԱՑԱՆԱՓՈՂ, ի Ружейный ствол.
ՀՐԱՑԱՑՏ, ա. Огненный, огневой, пламенный.
ՀՐԱՑՈԼՔ, ի Зарево.
ՀՐԱՓԱՅԼ, ա. Огненный, с блеском огня.
ՀՐԱՔԱՆԴԱԿԵԼ, եցի Выжигать (выжечь) по дереву.
ՀՐԱՔԱՆԴԱԿՈՒՄ, կման Выжигание по дереву.
ՀՐԱՔԱՐ, ի Колчедан.
ՀՐԱՔԱՐԱՅԻՆ, ա. Колчеданный.
ՀՐԴԵՀ, ի Пожар. ◊ Հրդեհ գցել поджечь.
ՀՐԴԵՀԱԲՈՑ, ի Пламя пожара.
ՀՐԴԵՀԱԾՈՐԱԿ, ի Пожарный кран.
ՀՐԴԵՀԱԿԵԶ, ա. Сожжённый пожаром.
ՀՐԴԵՀԱՇԵՋ 1. ա. Пожарный. Հրդեհաշեջ խումբ пожарная команда. 2. գ. Пожарник, пожарный.
ՀՐԴԵՀԱՎԱՅՐ ի․ Пожарище пепелище.
ՀՐԴԵՀԱՏԵՂ ի․ Пожарище пепелище.
ՀՐԴԵՀԵԼ, եցի 1. Поджигать, поджечь. 2. Сжигать, сжечь.
ՀՐԴԵՀՈՐՄ, ի, Брандмауер.
ՀՐԴԵՀՈՒՄ, հման 1. Поджог, поджигание. 2. Сжигание, выжигание.
ՀՐԴԵՀՎԵԼ, վեց 1. Поджигаться. 2. Сжигаться, выжигаться.
ՀՐԵԱ, ի Еврей.
ՀՐԵԱԳԵՏ, տե՛ս Եբրայագետ։
ՀՐԵԱԴԱՎԱՆ, ա. Исповедующий иудейство, иудаизм.
ՀՐԵԱԵՐԵՆ տե՛ս Եբրայեցերեն։
ՀՐԵԱԿԱՆ, ա. Еврейский, иудейский.
ՀՐԵԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Еврейство.
ՀՐԵԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Եբրայաբանություն։
ՀՐԵԱՍ ԻՐԱԿԱՆ, ա. Юдофильский.
ՀՐԵԱՍԵՐ, ի Юдофил.
ՀՐԵԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Юдофильство.
ՀՐԵԱՏԵՑԱԿԱՆ, ա. Антисемитский.
ՀՐԵԱՏԵՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Антисемитизм.
ՀՐԵԱՏՅԱՑ, ի Антисемит.
ՀՐԵԵՐԵՆ տե՛ս Եբրայեցերեն։
ՀՐԵԼ, եցի Толкать, толкнуть.
ՀՐԵԿ ա. Огненный, огневой.
ՀՐԵՂԵՆ, ա. Огненный, пламенный.
ՀՐԵՇ, ի 1. Чудовище, страшилище. 2. Монстр. 3. (փխբ.) Моральный урод.
ՀՐԵՇԱՅԻՆ, ա. Чудовищный.
ՀՐԵՇԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Чудовищность.
ՀՐԵՇԱՎՈՐ, ա. Чудовищный.
ՀՐԵՇԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Чудовищность.
ՀՐԵՇՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Чудовищность. 2. Уродство.
ՀՐԵՇՏԱԿ, ի Ангел. ◊ Պահապան հրեշտակ ангел-хранитель.
ՀՐԵՇՏԱԿԱԲԱՐ, մ. Ангельски.
ՀՐԵՇՏԱԿԱԲԱՐՈ, ա. Ангельского, кроткого нрава.
ՀՐԵՇՏԱԿԱԳԵՂ, ա. Ангельской красоты.
ՀՐԵՇՏԱԿԱԿԵՐՊ, տե՛ս Հրեշտականման։
ՀՐԵՇՏԱԿԱՅԻՆ, ա. Ангельский.
ՀՐԵՇՏԱԿԱՆՄԱՆ, ա. Подобный ангелу.
ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏ, ի Архангел.
ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏԱԿԱՆ, ա. Архангельский.
ՀՐԵՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Еврейство. 2. Иудейство, иудаизм.
ՀՐԵՈՒՀԻ, հու Еврейка.
ՀՐԵՏԱԳՈՒՄԱԿ, ի Артиллерийский обоз.
ՀՐԵՏԱԳՈՒՆԴ, գնդի Артиллерийский полк.
ՀՐԵՏԱԶՈՐ, ի 1 Артиллерия.
ՀՐԵՏԱԽՈՒՄԲ, խմբի Артиллерия.
ՀՐԵՏԱԿՈԾԵԼ, եցի Бомбардировать, обстреливать, обстрелять.
ՀՐԵՏԱԿՈԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Артиллерийский обстрел.
ՀՐԵՏԱԿՈԾՈՒՄ, ծման Артиллерийский обстрел.
ՀՐԵՏԱԿՐԱԿ, ի Артиллерийский огонь.
ՀՐԵՏԱՀԱՐԵԼ, տե՛ս Հրետակոծել։
ՀՐԵՏԱՀԱՐՈՒՄ, տե՛ս Հրետակոծում։
ՀՐԵՏԱՁԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Артиллерийская стрельбе, канонада.
ՀՐԵՏԱՁԻԳ, ձգի Артиллерист.
ՀՐԵՏԱՄԱՐՏ, ի Артиллерийский бой, артиллерийское сражение.
ՀՐԵՏԱՅԻՆ ա. Артиллерийский.
ՀՐԵՏԱՆԱԿԱՆ ա. Артиллерийский.
ՀՐԵՏԱՆԱՅԻՆ ա. Артиллерийский.
ՀՐԵՏԱՆԱՌՈՒՄԲ, ի Артиллерийский снаряд, бомба.
ՀՐԵՏԱՆԱՍԱՅԼ, ի Лафет.
ՀՐԵՏԱՆԱՎՈՐ, ի Артиллерист.
ՀՐԵՏԱՆԻ, նու Артиллерия.
ՀՐԶԻԳ, ի Поджигатель. Պատերազմի հրձիգ поджигатель войны.
ՀՐԹԻՌ, ի 1. Ракета, фальшфейер. 2. Ракета (летательный аппарат).
ՀՐԹԻՌԱԳՈՐԾ, ի Фейерверкер.
ՀՐԹԻՌԱՁԻԳ, ի Ракетчик.
ՀՐԹԻՌԱՅԻՆ, ա. 1. Ракетный. 2. Фейерверочный.
ՀՐԹԻՌԱՆԵՏ, ի Ракетница.
ՀՐԿԵԶ, ա. Сожжённый, выжженный, подожжённый.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ