Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՁԵԹ, ի Растительное масло. ◊ Ձեթ հանել давить масло.
ՁԵՂԱԿԱՆԱՊԵՍ մ. Формально.
ՁԵՂԱԿԱՆՈՐԵՆ մ. Формально.
ՁԵՂՆԱԳՈՐԾ, ի Кровельщик.
ՁԵՂՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Кровельное дело.
ՁԵՂՆԱԼՈՒՍԱՄՈՒՏ, ի Слуховое окно.
ՁԵՂՆԱՀԱՐԿ, ի Мансарда, чердак.
ՁԵՂՈՒՆ, ի Кровля, крыша.
ՁԵՆ, տե՛ս Ձայն։
ՁԵՆՈՎ 1. ա. Голосистый. 2. Напевая, с песней.
ՁԵՈԱԳԻՐ, գրի (խսկց.) Почерк.
ՁԵՈՆԱՐԿՎԵԼ, վեց Предприниматься, быть предпринятым.
ՁԵՌ, տե՛ս Ձեռք։
ՁԵՌԱԳԻՐ, գրի 1. Рукопись, манускрипт. 2. Почерк.
ՁԵՌԱԳՈՐԾ, ի 1. գ. Рукоделие. 2. ա. Сделанный руками.
ՁԵՌԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. Рукодельный.
ՁԵՌԱԳՈՐԾԵԼ, եցի Рукодельничать.
ՁԵՌԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Рукоделие.
ՁԵՌԱԳՐԱԿԱՆ, ա. Рукописный.
ՁԵՌԱԳՐԱՊԱՀՈՑ, ի Хранилище рукописей.
ՁԵՌԱԳՐԱՏՈՒՆ, տան Хранилище рукописей.
ՁԵՌԱԳՐԱՑԱՆԿ ի, Список, каталог рукописей.
ՁԵՌԱԳՐԱՑՈՒՑԱԿ ի, Список, каталог рукописей.
ՁԵՌԱԿԱՊ, տե՛ս Ձեռնակապ։
ՁԵՌԱԿԱՐ, ա. 1. Шитый, сшитый вручную. 2. Расшитый, вышитый.
ՁԵՌԱԿԵՐՏ, ա. Рукотворный.
ՁԵՌԱՀԱՄԱ 1. գ. Хиромант. 2. ա. Гадающий по линиям руки.
ՁԵՌԱՀՄԱԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Хиромантия.
ՁԵՌԱՀՈՒՍ, ա. Ручной вязки.
ՁԵՌԱՄԲԱՐՁ, մ. Подняв руки вверх, с поднятыми руками.
ՁԵՌԱՇԵՆ, ա. Рукотворный.
ՁԵՌԱՏԵՏՐ, ի Блокнот, записная книжка.
ՁԵՌԱՏՈՒՆԿ 1. ա. Посаженный человеком (сад, лес). 2. գ. Лесопосадка.
ՁԵՌԱՐՎԵՍՏ, ի (հնց.) Ремесло.
ՁԵՌԱՑ 1. ա. (խսկց.) Отданный, взятый, переданный взаймы (из рук в руки и на короткое время). 2. մ. Сразу, моментально, тут же.
ՁԵՌՆԱԲԱՑ, ա, (բրբ.) 1. Щедрый. 2. Живущий на широкую ногу.
ՁԵՌՆԱԲԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Щедрость,
ՁԵՌՆԱԳԻԾ, գծի Росчерк.
ՁԵՌՆԱԳՈՒՇԱԿ, տե՛ս Ձեռահմա։
ՁԵՌՆԱԳՈՒՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ձեռահմայություն։
ՁԵՌՆԱԴԱՇՆԱԿ, ի (երժշտ.) Аккордеон.
ՁԵՌՆԱԴԱՇՆԱԿԱՀԱՐ, ի Аккордеонист.
ՁԵՌՆԱԴՐԵԼ, եցի (եկեղ.) Рукополагать, рукоположить, посвящать, посвятить (в духовный сан).
ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Рукоположение, посвящение.
ՁԵՌՆԱԴՐՈՒՄ, րման Рукоположение, посвящение.
ՁԵՌՆԱԹԱՓ, տե՛ս Ձեռնթափ։
ՁԵՌՆԱԹԵՎԱՎՈՐՆԵՐ, ի (կենդբ.) Рукокрылые.
ՁԵՌՆԱԹՈՂ, միայն Ձեռնաթող անել կապակցության մեջ. забрасывать, забросить (работу, учёбу и т. п.).
ՁԵՌՆԱԹՈՒԽ, ա. (բրբ.) Ручной выпечки (хлеб и пр.).
ՁԵՌՆԱԼԱՊՏԵՐ, ի Ручной фонарь, фонарик.
ՁԵՌՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Общение с помощью жестов.
ՁԵՌՆԱԾԱԼ, մ. Сложа руки.
ՁԵՌՆԱԾՈՒ, ի Фокусник.
ՁԵՌՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Фокусничество. 2. Фокус, проделка.
ՁԵՌՆԱԿԱՊ 1. գ. Наручники. 2. ա. Со связанными руками. 3. մ. Связав руки.
ՁԵՌՆԱԿԱՌՔ, ի 1. Коляска рикши. 2. Тачка.
ՁԵՌՆԱՀԱՄԲՈՒՅՐ, ի Поцелуй, целование руки.
ՁԵՌՆԱՀԱՍ, տե՛ս Ձեռնհաս։
ՁԵՌՆԱՀԱՍՏՈՑ, ի Ручной станок.
ՁԵՌՆԱՀԱՐԵԼ, եցի (բրբ.) Трогать, потрогать, тронуть, ощупывать, ощупать, перещупывать, перещупать.
ՁԵՌՆԱՀԵՏՔ, ի След от руки, след руки.
ՁԵՌՆԱՀՄԱ, տե՛ս Ձեռահմա։
ՁԵՌՆԱՂԱՑ, ի Ручная мельница. ◊ Մսի ձեռնաղաց мясорубка.
ՁԵՌՆԱՄԱԾ 1. ա. Со скрещенными руками. 2. մ. Скрестив руки.
ՁԵՌՆԱՄԱՐՏ, ի Рукопашный бой.
ՁԵՌՆԱՄԵՐՁ 1. ա. Рукопашный. 2. մ. Врукопашную.
ՁԵՌՆԱՄՈՒԽ, միայն Ձեռնամուխ լինել կապակցության մեջ. предпринимать, предпринять.
ՁԵՌՆԱՄՈՒՇՏԱԿ, ի Муфта.
ՁԵՌՆԱՄՈՒՐՃ, ի Молоток.
ՁԵՌՆԱՆՌՆԱԿ, ի (ռազմ.) Ручная граната.
ՁԵՌՆԱՇԱՂԱՓ, ի Ручной бурав, коловорот, ручное сверло.
ՁԵՌՆԱՇԱՐԺ, ա. Ручной, приводимый в движение руками.
ՁԵՌՆԱՇՂԹԱ, յի Наручники.
ՁԵՌՆԱՊԱՅՈՒՍԱԿ, ի Дамская сумочка, кошелёк.
ՁԵՌՆԱՌՁԱԿ 1. ա. Со свободными, развязанными руками. 2. ա. Свободный. 3. մ. Свободно.
ՁԵՌՆԱՌՈՒՄԲ, տե՛ս Ձեռնանռնակ։
ՁԵՌՆԱՍԱՀՆԱԿ, ի Салазки.
ՁԵՌՆԱՍԱՅԼ, ի Тачка, ручная слежка.
ՁԵՌՆԱՍԱՅԼԱԿ ի Тачка, ручная слежка.
ՁԵՌՆԱՍԱՆԴՈՒԴՔ, ի Стремянка.
ՁԵՌՆԱՍՂՈՑ, ի Ручная пила, ножовка.
ՁԵՌՆԱՍՈՎՈՐ, ա. Ручной, прирученный.
ՁԵՌՆԱՍՈՒՆ 1. ա. Вскормленный. 2. ա. Ручной, приручённый, домашний. 3. գ. Выкормыш.
ՁԵՌՆԱՏ, ա. Безрукий.
ՁԵՌՆԱՏԱՐԱԾ 1. ա. С распростёртыми руками. 2. մ. Простирая руки.
ՁԵՌՆԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Безрукость.
ՁԵՌՆԱՐԳԵԼԱԿ, ի (տեխ.) Ручной тормоз.
ՁԵՌՆԱՐԿ, ի 1. Пособие, Руководство. 2. տե՛ս Ձեռնարկություն։
ՁԵՌՆԱՐԿԱԽՈՒՄԲ, խմբի Трест.
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ, տիրոջ Предприниматель.
ՁԵՌՆԱՐԿԵԼ, եցի Предпринимать, предпринять.
ՁԵՌՆԱՐԿՈՒ 1. ա. Предприимчивый. 2. գ. Предприниматель.
ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Предприятие
ՁԵՌՆԱՐԿՈՒՄ, կման Начинание, предприятие.
ՁԵՌՆԱՐՎԵՍՏ, տե՛ս Ձեռարվեստ։
ՁԵՌՆԱՓ, ի Ладонь.
ՁԵՌՆԱՓԱՅՏ, ի Трость, палка,
ՁԵՌՆԱՓՈԽ, ի Долг, отданный или взятый из рук в руки на короткое время.
ՁԵՌՆԱՔԱՇ, ա. (բրբ.) Нечистый на руку, вороватый.
ՁԵՌՆԱՔԱՇՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Воровство, склонность к воровству.
ՁԵՌՆԱՔՍԱԿ, տե՛ս Ձեռնապայուսակ։
ՁԵՌՆԲԱՐՁ 1. ա. С поднятыми руками. 2. մ. Подняв руки.
ՁԵՌՆԲԱՑ, տե՛ս Ձեռնաբաց։ 
ՁԵՌՆԵՐԵՑ, ա. Предприимчивый, инициативный.
ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Предприимчивость, инициативность, инициатва. 
ՁԵՌՆԹԱՓ, ա. 1. Отказавшийся от чего-л., разочаровавшийся. 2. С пустыми руками. ◊ Ձեռնթափ լինել отказаться. Ձեռնթափ անել 1) заставить отказаться, 2) забросать.
ՁԵՌՆԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Разочарование, отказ.
ՁԵՌՆՀԱՍ, ա. 1. Умелый, сообразительный. 2. Компетентный. ◊ Ձեռնհաս լինել 1) быть компетентным, 2) уметь, мочь.
ՁԵՌՆՀԱՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Умение, сообразительность. 2. Компетентность.
ՁԵՌՆՈՑ, ի 1. Перчатка. 2. Варежка. ◊ Ձեռնոց նետել бросать, бросить перчатку. Ձեռնոց վերցնել брать, взять поднимать, поднять перчатку; принимать, принять вызов.
ՁԵՌՆՈՑԱԳՈՐԾ, ի Перчаточник.
ՁԵՌՆՈՒՆԱՅՆ, մ. 1. С пустыми руками. 2. Неудачно.
ՁԵՌՆՈՒՐԱԳ, ի (բրբ.) Малое тесло.
ՁԵՌՆՊԱՀ, ա. Воздержавшийся (от голосования). ◊ Ձեռնպահ լինել՝ մնալ воздерживаться, воздержаться (от голосования).
ՁԵՌՆՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Уклонение от голосования, воздержание от голосования.
ՁԵՌՆՏՈՒ 1. ա. Выгодный. 2. մ. Выгодно.
ՁԵՌՆՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Выгодность. 2. Помощь, поддержка.
ՁԵՌՆՓՈԽ, տե՛ս Ձեռնափոխ։
ՁԵՌՆՔԱՇ, տե՛ս Ձեռնաքաշ։
ՁԵՌՔ, ի 1. Рука. 2. Кисть. 3. (փխբ.) Человек (как работник), рабочие руки. 4. (փխբ.) Комплект. ◊ ՄԻ ձեռք շոր комплект одежды. Ձեռ(ք) առնել 1) предпринимать, предпринять, 2) разыгрывать, разыграть, шутить, подшутить. Ձեռ(ք) բարձրացնել поднимать, поднять руку. Ձեռք բերել 1) добывать, добыть, доставать, достать, 2) копить, накапливать, накопить, приобретать, приобрести, 3) достигать, достичь (чего-л.). Ձեռք բռնել помогать, помочь, выручать, выручить. Ձեռ(ք) գցել, տե՛ս Ձեռք բերել։ Ձեռք դնել приложить руку. Ձեռ(ք) զարնել՝ զարկել приступить. Ձեռք չի ընկնում не достать. Ձեռք կարկառել просить о помощи. Ձեռք ձգել, տե՛ս Ձեռք գցել։ Ձեռք ձեռքի տված рука об руку. Ձեռ(ք) մեկնել 1) протягивать, протянуть руку 2) подать руку помощи. Ձեռ(ք) վերցնել 1) отказаться, оставить, 2) տե՛ս Ձեռք բարձրացնել։ Ձեռք տալ 1) трогать, касаться, коснуться, 2) быть выгодным. Ձեռ(ք) ու ոտ(ք) слуги. Ձեռ(ք) ու ոտ(ք) անել стараться. Ձեռ(ք) քաշել 1) տե՛ս Ձեռք դնել, 2) отказываться, отказаться. Ձե՛ռքդ պագնեմ умоляю! Ձեռքերը լվ(ան)ալ 1) умывать, умыть руки, 2) терять, потерять надежду. Ձեռքերը թուլացան руки опустились. Ձեռքերը ծալած նստել сидеть сложа руки. Ձեռքերը կապել связать по рукам. Ձեռքը բարի лёгкая руки. Ձեռքը բաց щедрый. Ձեռքը բերանը հասնել быть в состоянии. Ձեռքը բերնին դնել зажимать, зажать рот. Ձեռքը բռնել, տե՛ս Ձեռք բռնել։ Ձեռքը դատարկ неимущий, бедный. Ձեռքը դեմ անել просить милостыню, подаяние. Ձեռքը թեթև лёгкая рука. Ձեռքը լիքը богатый, имущий. Ձեռքը խառնել вмешиваться. Ձեռքը խղճին դնել положить руку на сердце. Ձեռքը խնդրել просить руки. Ձեռքը ծանր 1) неудачливый, 2) тяжёлая рука. Ձեռ(ք)ը ծոցը մնալ остаться без помощи. Ձեռքը ծուռ на руку нечист, нечистый. Ձեռ(ք)ը կարճ 1) бедный, неимущий, 2) руки коротки. Ձեռ(ք)ը հալալ՝ մաքուր частный. Ձեռքը համբուրել молить, умолять. Ձեռ(ք)ը մերժել отказывать, отказать. Ձեռ(ք)ը պակաս бедный, неимущий. Ձեռ(ք)ը պարապ с пустыми руками. Ձեռքը պատը քսել отрекаться, отпираться. Ձեռքը պարզել протянуть руку. Ձեռքը վերցնել взять, брать в руки. Ձեռքը տաք имущий, богатый. Ձեռքը փեշը գցել слёзно просить. Ձեռքը քարի տակին լինել не иметь никакой возможности. Ձեռքի թաշկինակ դառնալ стать тряпкой. Ձեռքի կեղտ деньги. Ձեռքի մեջ քոր գալ ладонь чешется (к получке). Ձեռքի տակ առնել принимать, принять под своё крыло, покровительствовать. Ձեռքի տակ ունենալ иметь под рукой. Ձեռքի տակից втихомолку. Ձեռքի փող карманные деньги. Ձեռքի մեջ առնել взять в руки. Ձեռքին նայել ждать помощи. Ձեռքին-ոտքին անել кое-как объясняться. Ձեռքից ամեն ինչ գալ быть мастером на все руки. Ձեռքից արյան հոտ է գալիս руки в крови. Ձեռքից գալ мочь, уметь. Ձեռքից բաց թողնել упускать, упустить. Ձեռ(ք)ից գնալ 1) гибнуть, погибнуть, 2) чахнуть, зачахнуть, ձեռքից խլել отнимать, отнять. Ձեռքից հանել упустить. Ձեռքից ձեռք անցնել ходить, пойти по рукам. Ձեռ(ք)ից պրծնել избавиться (от кого-л.). Ձեռքն ընդունել принимать, принять предложение. Ձեռքն ընկնել попасть в руки, ձեռքով умелый. Ձեռքով անել делать рукой знак. Ձեռ(ք)ով-ոտ(ք)ով деловой, проворный. Ձեռքս կկտրեմ даю руку на отсечение. Ձեռքում պանել держать в руках. Ձեռք ու ոտքից ընկնել обессилеть. Աջ ձեռքը լինել быть правой рукой. Առաջին ձեռքից из первых рук. Երկու ձեռքով ստորագրել подписываться, подписаться обеими руками. Վարպետ ձեռք опытная рука. Մի ձեռքը յուղի, մյուսը՝ մեղրի մեջ кататься, как сыр в масле. Նրա ձեռքի բանը չէ не его рук дело, ему не под силу. 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՎԻ, ա. (բրբ.) Приобретённый.
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, րման 1. Приобретение. 2. Завоевание.
ՁԵՌՔՁԵՌՔ, մ. 1. Пучками, связками. 2. Слоями.
ՁԵՎ, ի 1. Форма. 2. Способ, приём, средство. 3. Раскрой. 4. Фасон. 5. Проформа (разг.). ◊ Ձևի և բովանդակության միասնություն единство формы и содержания. Ձև անել 1) кроить, раскраивать, раскроить, 2) притворяться, прикидываться. Ձև առնել оформиться. Ձև տալ придавать, придать вид, 2) принять вид, 3) оформлять, оформить. Ձևի պարագա обстоятельство образа действия. Ձև ու մարմին առնել приобрести плоть и кровь.
ՁԵՎԱԲԱՆ, ի Морфолог.
ՁԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. (քեր.) Морфологический.
ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (քեր.) Морфология.
ՁԵՎԱԳՈՐԾ, ի Закройщик.
ՁԵՎԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. Закройный, раскройный.
ՁԵՎԱԶԵՂԾ, ա. Деформированный.
ՁԵՎԱԶԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Деформация.
ՁԵՎԱԽԵՂԵԼ, եց 1. Деформировать. 2. Перевирать, переврать, извращать, извратить, переиначить.
ՁԵՎԱԽԵՂՈՒՄ, զման Деформация.
ՁԵՎԱԽԵՂՎԵԼ, վեց Деформироваться.
ՁԵՎԱԿԱՆ, ա. Формальный.
ՁԵՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Формальность.
ՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼ, եցի 1. Оформлять, оформить. 2. Формулировать, сформулировать.
ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Оформление. 2. Формулировка. 3. (հնց.) Форма.
ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ, պման 1. Оформление. 2. Формулирование, формулировка.
ՁԵՎԱԿԵՐՊՎԵԼ, վեց 1. Оформляться, оформиться. 2. Формулироваться, сформулироваться.
ՁԵՎԱԿԵՐՏԱԿԱՆ, ա. Формообразовательный.
ՁԵՎԱԿԵՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Формообразование.
ՁԵՎԱՄՈԼ, ի Формалист.
ՁԵՎԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Формализм. 2. Формалистичность.
ՁԵՎԱՆԱԼ, ացավ 1. Формировываться, сформироваться, образовываться, образоваться. 2. Притворяться, притвориться, прикидываться, прикинуться.
ՁԵՎԱՆՄՈՒՇ, ի Образец, образчик.
ՁԵՎԱՇԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ужимка.
ՁԵՎԱՊԱՇՏ, տե՛ս Ձևամոլ։
ՁԵՎԱՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ձևամոլություն։
ՁԵՎԱՍՏԵՂԾՈՒՄ, ծման Формализм.
ՁԵՎԱՎՈՐ, ա. 1. Фигурный. 2. Фасонный. ◊ Ձևավոր չմշկասահք фигурное катание.
ՁԵՎԱՎՈՐԵԼ, եցի 1. Образовывать, образовать. 2. տե՛ս Ձևակերպել 1 նշան.։
ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ, րման 1. Оформление. 2. Формирование.
ՁԵՎԱՐԱՆ, ի Закройный, раскройный отдел, цех.
ՁԵՎԱՐԱՐ, ի Закройщик.
ՁԵՎԱՐԱՐԱԿԱՆ, ա. Закройный.
ՁԵՎԱՐԱՐՈՒՀԻ, հու Закройщица.
ՁԵՎԱՑՆԵԼ, ցրեց Притворяться, притвориться, прикидываться, прикинуться. 
ՁԵՎԱՑՈՒՄ, ցման Притворство. 
ՁԵՎԱՓՈԽԱԿԱՆ, ա, 1. Видоизменяющий. 2. Видоизменяющийся.
ՁԵՎԱՓՈԽԵԼ, եցի 1. Видоизменять, видоизменить, переделывать, переделать. 2. Модифицировать.
ՁԵՎԱՓՈԽԵԼԻ, ա. Видоизменяемый.
ՁԵՎԱՓՈԽԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Видоизменяемость. 2. Модификация.
ՁԵՎԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Видоизменение. 2. Модификация.
ՁԵՎԱՓՈԽՈՒՄ, խման 1. Видоизменение. 2. Модификация.
ՁԵՎԱՓՈԽՎԵԼ, վեց 1. Видоизменяться, видоизмениться. 2. Модифицироваться.
ՁԵՎԵԼ, եցի Кроить, скроить, выкраивать, выкроить.
ՁԵՎԻՉ, ի Резак. Գութանի ձևիչ резак плуга.
ՁԵՎՈՒՄ, ձևման Кроение, кройка.
ՁԵՎՈՒՅԹ, ի (լեզվբ.) Морфема.
ՁԵՎՈՒՅԹԱՅԻՆ, ա. (լեզվբ.) Морфемный.
ՁԵՎՎԱԾՔ, ի 1. Крой, покрой, раскрой. 2. Шаблон для кройки.
ՁԵՏ, ի (բրբ.) Хвост.
ՁԵՏԱՎՈՐ, ա. Хвостатый. 
ՁԵՐԲԱԶԱՏԵԼ, եցի Избавлять, избавить, высвобождать, высвободить.
ՁԵՐԲԱԶԱՏՈՒՄ, տման Избавление, высвобождение.
ՁԵՐԲԱԿԱԼԵԼ, եց Арестовывать, арестовать, задерживать, задержать.
ՁԵՐԲԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Арест, задержание.
ՁԵՐԲԱԿԱԼՈՒՄ, լման Арест, задержание.
ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԵԼ, վեց Быть арестованным, арестовываться.
ՁԵՐՆԱԴՐՈՇՄ, ի Отпечаток руки.
ՁԵՐՆԱԴՐՎԵԼ, վեց (եկեղ.) Рукополагаться, рукоположиться, посвящаться, посвятиться.
ՁԵՐՆԱԹԻԱԿ, ի (սպորտ.) Теннисная ракетка.
ՁԵՐՐԱԶԱՏՎԵԼ, վեց Избавляться, избавиться, высвобождаться, высвободиться.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ