Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՄԹԱԳԻՆ, ա. Очень тёмный.
ՄԹԱԳՆԱԾ, ա. Потемневший.
ՄԹԱԳՆԵԼ, եցի 1. Темнеть, потемнеть, стемнеть. 2. Затемнять, затемнить. 3. (փխբ.) Омрачаться, омрачиться. 1 (փխբ.) Омрачать, омрачить, затуманивать, затуманить, отуманивать, отуманить.
ՄԹԱԳՆՈՒՄ, նման 1. Затемнение. 2. (փխբ.) Омрачение.
ՄԹԱԳՆՎԵԼ, վեց 1. Туманиться, отуманиваться, отуманиться. 2. (փխբ.) Омрачаться, омрачиться.
ՄԹԱԳՈՒՅՆ, ա. 1. Темнейший. 2. Тёмного цвета.
ՄԹԱԳՈՒՆԵԼ, եցի Затемнить, сделать тёмным.
ՄԹԱԽԱՌՆ, ա. 1. Сумеречный. 2. Ни свет ни заря.
ՄԹԱԿՈՒԼ, ա. Поглощённый мраком.
ՄԹԱՀԱԼԱԾ, ա. Рассеивающий тьму, мрак.
ՄԹԱՄԱԾ, ա. Окутанный мраком.
ՄԹԱՄԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Потёмки.
ՄԹԱՆԱԼ 1. տե՛ս Մթագնել։ 2. տե՛ս Մթնել։
ՄԹԱՊԱՏ, ա. Покрытый тьмой, погружённый во мрак.
ՄԹԱՊԱՏԵԼ, եց Покрываться, покрыться тьмой, погружаться, погрузиться во мрак.
ՄԹԱՍՈՒՅԶ, ա. Погружённый во мрак, окутанный мраком.
ՄԹԱՍՏՎԵՐ 1. գ. Тень, темнота. 2. ա. Тёмный.
ՄԹԱՍՔՈՂ, ա. Покрытый мраком, объятый мраком.
ՄԹԱՎՈՒՆ, ա. Темноватый.
ՄԹԵԼ, ի 1. Стёганое одеяло без чехла. 2. Чехол для матраса или стёганого одеяла.
ՄԹԵՐԱԲԱԺԻՆ, ժնի Паёк.
ՄԹԵՐԱԳՐՔՈՒՅԿ, ի Продовольственная, продуктовая книжка.
ՄԹԵՐԱԽԱՆՈՒԹ, ի Продовольственный, продуктовый магазин.
ՄԹԵՐԱԿԱՅԱՆ, ի Заготовительный пункт.
ՄԹԵՐԱԿԻՐ, ա. Перевозящий продукты.
ՄԹԵՐԱՅԻՆ, ա. Продуктовый, продовольственный.
ՄԹԵՐԱՆՈՑ, ի Продовольственный склад.
ՄԹԵՐԱՊԱՇԱՐ, ի Запас продуктов, продовольствия.
ՄԹԵՐԱՎԱՃԱՌ, ի Торговец продуктами.
ՄԹԵՐԱՏՈՒ, ա. Продуктивный.
ՄԹԵՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Продуктивность.
ՄԹԵՐԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Продуктообмен.
ՄԹԵՐԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ, կման Продуктообмен.
ՄԹԵՐԵԼ, եցի 1. Заготавливать, заготовлять, заготовить. 2- Запасать, запасти.
ՄԹԵՐԵՂԵՆ, ի Продукты.
ՄԹԵՐՈՒՄ, րման Заготовка, заготавливание, заготовление.
ՄԹԵՐՎԵԼ, վեց Заготавливаться.
ՄԹԵՐՔ, ի Продукты, продовольствие, провизия.
ՄԹԻՆ, ա. Тёмный, мрачный. Մթին գիշեր тёмная ночь. Մթին խոհեր мрачные думы.
ՄԹՆԱԳԻՇԵՐ, ի (բրբ.) Тёмная ночь.
ՄԹՆԱԳՈՒՅՆ, ա. Тёмный, тёмного цвета.
ՄԹՆԱԴԵՄ1, ի (բրբ.) Сумерки.
ՄԹՆԱԴԵՄ2, ա. Хмурый, мрачный.
ՄԹՆԱԹԱԹԱԽ, ա. Погружённый во мрак, потемневший.
ՄԹՆԱԹԱԽԻԾ, ա. Мрачный, скорбный.
ՄԹՆԱԹՈՒՅՐ, ա. Тёмный, тёмного цвета.
ՄԹՆԱԺԵՌ (բրբ.) 1. գ. Сумерки. 2. ա. Облачный, темноватый.
ՄԹՆԱԾԵԾ, մ. (բրբ.) Украдкой.
ՄԹՆԱԾԻՐ, ա. Расстилающий мрак.
ՄԹՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Хмурость.
ՄԹՆԱԿԱԼԵԼ, եց 1. (բրբ.) Темнеть, стемнеть. 2. Темнеть, потемнеть в глазах.
ՄԹՆԱԿԱՊՈՒՅՏ, ա. Тёмно-синий.
ՄԹՆԱԿՈԽ (բրբ.) Наступление темноты.
ՄԹՆԱՀԱԼԱԾ, ա. Изгоняющий тьму.
ՄԹՆԱՄՈՒԹ, ա. (բրբ.) Тьма-тьмущая.
ՄԹՆԱՆԱԼ, ացավ Темнеть, потемнеть.
ՄԹՆԱՇԱՂ, տե՛ս Մթնշաղ։
ՄԹՆԱՊԱՏ, ա. Окутанный тьмой, объятый тьмой..
ՄԹՆԱՎՈՒՆ, ա. Темноватый.
ՄԹՆԱՑՆԵԼ, ցրի Затемнять, затемнить. ◊ Օրը մթնացնել убить время.
ՄԹՆԱՑՈՒՄ, ցման Затемнение.
ՄԹՆԴԵԼ, եց 1. (բրբ.) Темнеть. 2. Хмуриться.
ՄԹՆԵԼ, եց Темнеть, потемнеть, стемнеть. ◊ Երկինքը գլխին մթնեց небо в овчинку показалось.
ՄԹՆԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Темнить, затемнять, затемнить. 2. տե՛ս Մթագնել 4 նշան.։
ՄԹՆԵՑՈՒՄ, ցման Затемнение.
ՄԹՆԾԵԾ, տ. (բրբ.) 1. Избитый ночью. 2. (փխբ.) Совершаемый тайком, тайно.
ՄԹՆԿԱ 1. ա. Тёмный, сумеречный. 2. Сумерки, потёмки.
ՄԹՆՇԱՂ, ի Сумерки.
ՄԹՆՇԱՂԱՅԻՆ, ա. Сумеречный.
ՄԹՆՈԼՈՐՏ, ի 1. Атмосфера. 2. (փխբ.) Атмосфера, обстановка. ◊ Մթնոլորտը շիկացնել накалять атмосферу. Մթնոլորտը թունավորել отравлять атмосферу.
ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ, ա. Атмосферный. ◊ Մթնոլորտային տեղումներ атмосферные осадки.
ՄԹՈՏ, ա. 1. Темноватый. 2. (փխբ.) Мрачный.
ՄԹՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Темнота, мрак, тьма, потёмки, темень (разг.), темь (разг.).


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ