Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՄՏԱԲԵՐԵԼ, եցի Вспоминать, вспомнить, припоминать, припомнить
ՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вспоминание, припоминание.
ՄՏԱԲԵՐՈՒՄ, րման Вспоминание, припоминание.
ՄՏԱԳԱՐ, տե՛ս Ցնորամիտ։
ՄՏԱԳԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ցնորամտություն։
ՄՏԱԴԻՐ, միայն Մտադիր լինել կապակցության մեջ. намереваться, иметь намерение. Ես մտադիր եմ я намерен.
ՄՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Намерение.
ՄՏԱԴՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Намерение, намеренность(разг.).
ՄՏԱԴՐՎԵԼ, վեց Намереваться, задумать.
ՄՏԱԶԲԱՂ, ա. Задумчивый.
ՄՏԱԶԲԱՂՈՐԵՆ, մ. Задумчиво.
ՄՏԱԶԲԱՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Задумчивость.
ՄՏԱԶՈՒՐԿ, ա. Неумный, лишённый ума.
ՄՏԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Безумство.
ՄՏԱԽՈՀ 1. ա. Задумчивый. 2. ա. Задумчиво.
ՄՏԱԽՈՀԱԲԱՐ, մ. Задумчиво.
ՄՏԱԽՈՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Задумчивость.
ՄՏԱԽՌՈՎ, ա. Взволнованный.
ՄՏԱԾԱԿԱՆ, ա. Мыслительный, рассудочный.
ՄՏԱԾԵԼ, եցի 1. Мыслить, думать, подумать. 2. Рассуждать. 3. Предполагать. 4. Задумать. 5. Иметь в виду. 6. Думать, заботиться. 7. Додуматься.
ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊ ի Образ мыслей.
ՄՏԱԾԵԼԱՏԵՎ ի Образ мыслей.
ՄՏԱԾԿՈՏ, տե՛ս Մտախոհ։
ՄՏԱԾԿՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Մտախոհություն։
ՄՏԱԾՄՈՒՆՔ, ի Думы, мысли, размышления. Մտածմունքի մեջ ընկնել погрузиться в мысли.
ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Мышление, мышление.
ՄՏԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Մտածողություն։
ՄՏԱԾՈՒՄ, ծման 1. Обдумывание. 2. տե՛ս Մտածմունք։
ՄՏԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Продуманность, обдуманность.
ՄՏԱԿՈՐՈՒՅՍ, տե՛ս Խելացնոր։
ՄՏԱԿՎԵԼ, վեց 1. Обрабатываться. 2. Возделываться, культивироваться. 3. Разрабатываться.
ՄՏԱՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ, ա. Умозрительный.
ՄՏԱՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ թյան Умозрительность.
ՄՏԱՀԱՅԵՑՈՒԹՅՈՒՆ թյան Умозрительность.
ՄՏԱՀԱՆ (բրբ.) միայն Մտահան անել կապակցության մեջ. забыть.
ՄՏԱՀԱՆԳՈՒՄ, գման Умозаключение.
ՄՏԱՀԱՍ, ա. Зрелый, возмужалый.
ՄՏԱՀՂԱՑՈՒՄ, ցման Замысел.
ՄՏԱՀՈԳ, ա. Озабоченный. Մտահոգ լինել озабочиваться, озаботиться.
ՄՏԱՀՈԳԵԼ, եցի Заботить, озабочивать, озаботить.
ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Забота.
ՄՏԱՀՈԳՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Озабоченность.
ՄՏԱՀՈԳՎԵԼ, վեց Заботиться, озабочиваться, озаботиться.
ՄՏԱՀՈՐԻԶՈՆ, ի Умственный, горизонт, кругозор.
ՄՏԱՄՈԼՈՐ 1. ա. Задумчивый, растерянный. 2. մ. Задумчиво, растерянно. 3. ա. Рассеянный, забывчивый.
ՄՏԱՄՓՈՓ, ա. Сосредоточенный.
ՄՏԱՄՓՈՓՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сосредоточенность.
ՄՏԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Умонастроение.
ՄՏԱՊԱՏԿԵՐ, ի Представление.
ՄՏԱՊԱՏՐԱՆՔ, ի Иллюзия.
ՄՏԱՌՈՒ, ա. Сообразительный, сметливый, переимчивый
ՄՏԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сообразительность, сметливость.
ՄՏԱՍԵՎԵՌ, га. Сосредоточенный, внимательный.
ՄՏԱՍԵՎԵՌՈՒՄ, ռման Сосредоточенность (мыслей).
ՄՏԱՍՈՒԶՎԵԼ, վեց Задумываться, задуматься, погружаться, погрузиться в думы.
ՄՏԱՍՈՒՅԶ 1. ա. Задумчивый, погружённый в думы. 2. ա. Задумчиво.
ՄՏԱՎԱԽ, ա. Робкий, боязливый (в выражении мыслей).
ՄՏԱՎԱԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Робость, боязливость (в выражении мыслей).
ՄՏԱՎԱՐԺ, ա. Сметливый, смекалистый.
ՄՏԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сметливость, смекалистость.
ՄՏԱՎՈՐ, ա. Умственный, мыслительный, интеллектуальный.
ՄՏԱՎՈՐԱԿԱՆ, ի Интеллигент.
ՄՏԱՎՈՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Интеллигенция.
ՄՏԱՎՈՐԱՊԵՍ, մ. Умственно.
ՄՏԱՏԱՆՋ, ա. 1. Мучительный (о мучительных думах). 2. Измученный думами.
ՄՏԱՏԱՆՋԵԼ, եցի Причинять, причинить душевную боль, мучить.
ՄՏԱՏԱՆՋՈՐԵՆ, մ. Мучительно (о думах).
ՄՏԱՏԱՆՋՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Душевная боль, страдание.
ՄՏԱՏԱՆՋՈՒՄ, ջման Душевная боль, страдание.
ՄՏԱՏԱՆՋՎԵԼ, վեց Страдать, мучиться (от дум).
ՄՏԱՏԻՊԱՐ, ի (արևմտհ.) Идеал.
ՄՏԱՑԱԾԻՆ, ա. Выдуманный, надуманный, вымышленный.
ՄՏԱՑԻ, ա. 1. Умный, разумный. 2. տե՛ս Մտովի։
ՄՏԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Разумность, переимчивость.
ՄՏԱՑԻՐ, տե՛ս Մտացրիվ։
ՄՏԱՑՆՈՐ, ա. Сумасшедший.
ՄՏԱՑՆՈՐՈՒՄ, րման Сумасшествие.
ՄՏԱՑՐԻՎ 1. ա. Рассеянный. 2. մ. Рассеянно.
ՄՏԱՑՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Рассеянность.
ՄՏԱՓՈԽԵԼ, եցի Переубеждать, переубедить, разубеждать, разубедить.
ՄՏԱՓՈԽՎԵԼ, վեց Передумать, раздумать.
ՄՏԵՐԻՄ, ա. Интимный, задушевный.
ՄՏԵՐՄԱԲԱՐ, մ. Интимно, задушевно.
ՄՏԵՐՄԱԿԱՆ, ա. Интимный, задушевный.
ՄՏԵՐՄԱՁԱՅՆ, մ. Задушевно.
ՄՏԵՐՄԱՆԱԼ, ացա Сдружаться, сдружиться, жаться, сблизиться.
ՄՏԵՐՄԱՑՆԵԼ, ցրի Роднить, сроднить, сближать, сблизить.
ՄՏԵՐՄԻԿ,ա. Задушевный, близкий, родной.
ՄՏԵՐՄՈՐԵՆ, տե՛ս Մտերմաբար։
ՄՏԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Интимность, задушевность, близость.
ՄՏԵՐՄՈՒՆԱԿ,ա. Привязчивый.
ՄՏԻԿ (բրբ.) միայն Հետևյալ կապակցությունների մեջ։ Մտիկ անել՝ տալ 1) смотреть, 2) следить, ухаживать.
ՄՏՄՏԱԼ, ացի (բրբ.) Задумываться, задуматься.
ՄՏՆԵԼ, մտա 1. Входить, войти, заходить, зайти, въезжать, въехать. 2. Поступать, поступить. 3. Вступать, вступить. 4. Лезть, влезать, влезть. Գլուխը չի մտնում не лезет в голову. Գետինը մտնել провалиться сквозь землю.
ՄՏՈՎԻ մ. Мысленно.
ՄՏՈՎԻՆ մ. Мысленно.
ՄՏՈՐԵԼ, եցի Раздумывать, размышлять.
ՄՏՈՐՄՈՒՆՔ, տես Մտորում։
ՄՏՈՐՈՒՄ, րման Дума, раздумье, размышление.
ՄՏՈՐՈՒՆ, ա. Задумчивый.
ՄՏՐԱԿ, ի Кнут, плеть, бич.
ՄՏՐԱԿԱՀԱՐ, ա. Сеченый, высеченный (плетью, кнутом, бичом). ◊ Մտրակահար անել, տե՝ս Մտրակահարել։
ՄՏՐԱԿԱՀԱՐԵԼ, եցի Стегать, стегнуть, сечь, высечь, хлестать, хлестнуть (плетью, кнутом, бичом).
ՄՏՐԱԿԱՀԱՐՎԵԼ, վեց Стегаться, сечься, быть высеченным (плетью, кнутом, бичом).
ՄՏՐԱԿԵԼ, եցի Стегать, стегнуть, хлестать, хлестнуть (плетью, кнутом, бичом). Մտրակել ձիուն стегнуть лошадь.
ՄՏՐԱԿՈՒՄ, կման Хлестание, стегание.
ՄՏՐԱԿՎԵԼ, տե՛ս Մտրակահարվել։
ՄՏՐՈՒԿ, ի Жеребёнок
ՄՏՑՆԵԼ, ցրի 1. Вносить, внести, включать, включить, вставлять, вставить. 2. Вводить, ввести. 3. Совать, сунуть.
ՄՏՑՎԵԼ, վեց 1. Вноситься, включаться, вставляться. 2. Вводиться.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ