Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՆՍԵՄ, ա. 1. Неяркий, бледный, тусклый, слабый. 2. (փխբ.) Низменный, низкий. 3. Незначительный, мелкий.
ՆՍԵՄԱԼՈՒՅՍ տե՛ս Նսեմ 1 նշան.։
ՆՍԵՄԱԿԱՆ (հնց.) Тусклый, бледный.
ՆՍԵՄԱՅԻՆ (հնց.) Тусклый, бледный.
ՆՍԵՄԱՆԱԼ, ացավ 1. Унижаться, унизиться. 2. Бледнеть, побледнеть, тускнеть, потускнеть, меркнуть, померкнуть, сереть.
ՆՍԵՄԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Унижать, унизить, принижать, принизить. 2. (փխբ.) Умалять, умалить.
ՆՍԵՄԱՑՈՒՄ, ցման 1. Унижение, принижение. 2. Умаление.
ՆՍԵՄԱՑՎԵԼ, վեց 1. Быть униженным, приниженным. 2. Умаляться, умалиться.
ՆՍԵՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Низость, подлость, гадость. 2. Тусклость, мутность.
ՆՍՏԱԲԱՐՁ, ի Подушка (для сидения).
ՆՍՏԱԾ, ա. 1. Сидящий. 2. Осевший, севший. 3. (փխբ.) Уравновешенный, невозмутимый, спокойный.
ՆՍՏԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Оседлость. ◊ Նստակեցության սահմանագիծ (մինչհեղ.) черта оседлости.
ՆՍՏԱԿՅԱՑ, ա. Оседлый.
ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ, ի Сессия.
ՆՍՏԱՋԱՆ, ա. Усидчивый.
ՆՍՏԱՋԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Усидчивость.
ՆՍՏԱՍՐԱՀ, ի Зал заседаний.
ՆՍՏԱՎԱՅՐ, ի 1. Резиденция. 2. Место жительства.
ՆՍՏԱՏԵՂ, ի 1. Сиденье. 2. Ягодицы.
ՆՍՏԱՏԵՂԻ, ղու 1. Сиденье. 2. Ягодицы.
ՆՍՏԱՐԱՆ, ի 1. Скамейка, скамья, лавка. 2. Парта.
ՆՍՏԱՐԱՆԱՇԱՐՔ, ի Ряд парт, скамеек.
ՆՍՏԱՓՈԽ, ի Пересадка.
ՆՍՏԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пересадка.
ՆՍՏԱՓՈԽՈՒՄ, խման Пересадка.
ՆՍՏԵԼ, եցի 1. Сидеть, садиться, сесть. 2. Восседать, воссесть. 3. Оседать, осесть. 4. Обходиться, обойтись, стоить. ◊ Հացի նստել, Սեղան նստել садиться, сесть за стол, сесть кушать, обедать. Ձի նստել садиться, сесть на коня, седлать, оседлать коня. Նստել վեր կենալ общаться, водиться. Մեկի խոսքով նստել վեր կենալ плясать под (чью-л.) дудку, подчиняться.
ՆՍՏԵԼԱՁԵՎ, ի Посадка (манера сидеть).
ՆՍՏԵԼԱՏԵՂ, տե՛ս Նստատեղ։
ՆՍՏԵՑՆԵԼ, ցրի Сажать, посадить, усадить, засадить.
ՆՍՏԻՔ, ի Козлы.
ՆՍՏԿԱՆ, ա. (բրբ.) 1. Сидящий сиднем. 2. Оседлый.
ՆՍՏՈՏԵԼ, եցի Рассаживаться, рассесться, усаживаться, усесться.
ՆՍՏՈՑ, ի 1. տե՛ս Նստիք։ 2. Сиденье.
ՆՍՏՈՒՆԱԿ, տե՛ս Նստաջան։
ՆՍՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Նստաջանություն։
ՆՍՏՎԱԾՔ, ի 1. Посадка. 2. Осадок, отстой. ◊ Նստվածք տալ 1) дать осадок, 2) осесть.
ՆՍՏՎԱԾՔԱՅԻՆ, ա. Осадочный.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ