Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՈԼԻՄՊԻԱԿԱՆ, տե՛ս Օլիմպիական։
ՈԼՈՌ (բսբ.) ի 1. Горох. 2. Боб. ♢ Կանաչ ոլոռ зелёный горошек.
ՈԼՈՌՆ (բսբ.) ի 1. Горох. 2. Боб. ♢ Կանաչ ոլոռ зелёный горошек.
ՈԼՈՌՆԱԲՈՒՅՍԵՐ, ի Бобовые.
ՈԼՈՌՆԱԽՈՏ, ի (բսբ,) Вьюнок.
ՈԼՈՌՆԱՀԱՏԻԿ, ի 1. Горошина, горошинка. 2. Боб, бобок, бобина.
ՈԼՈՐ 1. տե՛ս Ոլորք։ 2. ա. Вьющийся. 3. ա. Извилистый, изгибистый, извитый, петлистый, петляющий.
ՈԼՈՐԱԳԻԾ, գծի Завиток (линия).
ՈԼՈՐԱԳՆԱՑ, ա. Извилистый. ♢ Ոլորագնաց սանդուղք винтовая, витая лестница.
ՈԼՈՐԱԶԱՐԴ 1. գ. Завиток (в орнаменте, вышивке и т. п.). 2. գ. Росчерк. 3. ա. Росчерковый.
ՈԼՈՐԱԹԵԼ, ի Кручёная нить, нитка.
ՈԼՈՐԱԾ, ա. 1. Кручёный, завитой. 2. Сучёный.
ՈԼՈՐԱԿ, ի Перелив(ы) (звуков, мелодии и т. п.).
ՈԼՈՐԱԿԵԼ, եց Переливаться (о звуках, мелодии и т. п.).
ՈԼՈՐԱԿՇԵՌՔ, ի 1. Безмен. 2. Крутильные весы.
ՈԼՈՐԱՀՅՈՒՍ, ա. Витой, завитой.
ՈԼՈՐԱՁԱՅՆ 1. ա. Переливчатый (о голосе, звуке). 2. մ. Переливчато (о голосе, звуке).
ՈԼՈՐԱՆ, ի Извилина, излучина, извив, изворот, изгиб, поворот.
ՈԼՈՐԱՆԱԽՇ, ի Витой орнамент.
ՈԼՈՐԱՊՆԴԵԼ, եցի 1. Завинчивать, завинтить, закручивать, закрутить, затягивать, затянуть, прикручивать, прикрутить. 2. Подтягивать, подтянуть.
ՈԼՈՐԱՊՆԴՈՒՄ, գման 1. Завинчивание, прикручивание, закручивание, затягивание, затяжка. 2. Подтягивание, подтяжка.
ՈԼՈՐԱՊՏՈՒՅՏ, ա. Извилистый, изгибистый, петлистый, петляющий.
ՈԼՈՐԵԼ, եցի 1. Крутить, закручивать, закрутить, скручивать, скрутить. 2. Свёртывать, свернуть. 3. Вить, свивать, свить, извивать, извить. 4. Сучить. ♢ Աչքերը ոլորել։ Վիզը ոլորել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ՈԼՈՐԾՈՒՆ, ա. 1. Извилистый, изгибистый. 2. Свёрнутый. ♢ Ոլործուն մագաղաթ свёрнутый в трубку пергамент.
ՈԼՈՐ-ՄՈԼՈՐ 1. ա. Извилистый, изгибистый. 2. մ. Извилисто, изгибисто.
ՈԼՈՐՈՒՄ, րման 1. Кручение, закручивание, крутка, закрутка, скручивание. 2. Свёртывание, свёртка. 3. Витьё, завивка, свивание. 4. Сучение, ссучивание.
ՈԼՈՐՈՒՆ, ա. 1. Извилистый, изгибистый, петлистый, извитый. 3. Свернувшийся. 3. Крученый, витой. 4. Сучёный.
ՈԼՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Закрученность, скрученность.
ՈԼՈՐՎԱԾՔ, ի Виток, завиток.
ՈԼՈՐՎԵԼ, վեց 1. Крутиться, закручиваться, закрутиться, скручиваться, скрутиться. 2. Свёртываться, свернуться. 3. Виться, свиваться, свиться, извиваться, извиться, сучиться.
ՈԼՈՐՏ, ի 1. Сфера. 2. Среда, окружение. ♢ Ազդեցության ոլորտ сфера влияния. Օդային ոլորտ воздушная среда.
ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ, ա. 1. Относящийся к сфере. 2. Относящийся к среде.
ՈԼՈՐՏԵԼ, եցի 1. Извивать, извить. 2. Гнуть, изгибать, изогнуть. 3. Бурлить, перекатываться.
ՈԼՈՐՏՈՒՆ, ա. Извилистый, изгибистый, петлистый.
ՈԼՈՐՏՎԵԼ, վեց 1. Извиваться, извиться. 2. Изгибаться, изогнуться.
ՈԼՈՐՔ, ի 1. Крутка, закрутка. 3. Виток, завиток. 3. Извив, изгиб, извилина, изгибина, излучина. 4. (բժշկ.) Заворот. ♢ Աղիքների ոլորք заворот кишок.
ՈԼՈՔ, ի (կզմխս.) Берцовая кость. ♢ Մեծ ոլոք большая берцовая кость. Փոքր ոլոք малая берцовая кость.
ՈԼՈՔԱՅԻՆ, ա. միայն Ոլոքային ոսկրներ (կզմխս.) կապակցության մեջ. берцовые кости.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ