Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՊԵԼԱԶԳՆԵՐ, Пеласги.
ՊԵԾ, ի (բրբ.) Искра. ♢ Պեծին տալ, Պեծ տալ искриться. Պեծ ու կրակ 1) живой, бойкий, огонь, 2) искры.
ՊԵԾԱՆԱԼ, ացավ (բրբ.) Раскаляться, раскалиться.
ՊԵԾԻՆ-ՊԵԾԻՆ, միայն Պեծին-պեծին անել, Պեծին-պեծին տալ կապակցությունների մեջ. искриться.
ՊԵԾԿԼՏԱԼ, աց (բրբ.) Посверкивать.
ՊԵԾԿԼՏԱՆ ա. Искристый.
ՊԵԾԿԼՏՈՒՆ ա. Искристый.
ՊԵԾՊԵԾԱԼ, աց Искриться.
ՊԵԾՊԵԾԻՆ, միայն Պեծպեծին տալ կապակցության մեջ. искриться.
ՊԵԾՊԾԱԼ, աց Искриться.
ՊԵԾՊԾԱԼԻ ա. Искристый.
ՊԵԾՊԾԱՆ ա. Искристый.
ՊԵՀԼԵՎԻ 1. գ. Пехлеви, средневековый персидский язык. 2. ա. Пехлевийский, персидский.
ՊԵՂԱԾՈ, ա. Ископаемый.
ՊԵՂԵԼ, եցի 1. (հնց.) Копать, рыть. 2. Вести раскопки, раскапывать, раскопать. 3. Обыскивать, обыскать, обшаривать, обшарить. 4. (փխբ.) Копаться, раскапывать.
ՊԵՂԵԼԻ ա. Подлежащий раскопке.
ՊԵՂԵԼԻՔ ա. Подлежащий раскопке.
ՊԵՂՈՒՄ, ղման 1. Ведение раскопок, раскопки, раскапывание. 2. Раскопки.
ՊԵՂՎԱԾՔ, ի Раскопки (место раскопок).
ՊԵՂՎԵԼ, վեց Раскапываться.
ՊԵՄԶԱ, յի Пемза.
ՊԵՊԵՆ, ի Веснушка.
ՊԵՊԵՆՈՏ, ա. 1. Веснушчатый, конопатый. 2. (փխբ.) Рябой, щербатый.
ՊԵՍ, կ. 1. Вроде, наподобие, подобно, как. 2. Как только.
ՊԵՍՊԵՍ 1. ա. Разнообразный, разный, многообразный. 2. մ. Разнообразно.
ՊԵՍ-ՊԵՍ 1. ա. Разнообразный, разный, многообразный. 2. մ. Разнообразно.
ՊԵՍՊԻՍԱՆԱԼ, ացավ Разнообразиться.
ՊԵՍՊԻՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Разнообразие, многообразие.
ՊԵՍՊԻՍՈՒՆ, ա. Многообразный, разнообразный.
ՊԵՏ, ի Начальник.
ՊԵՏԱԿԱՆ, ա. Государственный. ♢ Պետական գաղտնիք государственная тайна. Պետական գործիչ государственный деятель. Պետական քննություն государственный экзамен.
ՊԵՏԱԿԱՆԱՆԱԼ, ացավ Национализироваться.
ՊԵՏԱԿԱՆԱՑՆԵԼ, ցրեց Национализировать.
ՊԵՏԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ցման Национализация.
ՊԵՏԱԿԱՆԱՑՎԵԼ, վեց Национализироваться.
ՊԵՏԱԿԱՆՈՐԵՆ, մ. По-государственному.
ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Государственность.
ՊԵՏԱՊ, ի (հպվ.) Госстрах.
ՊԵՏԱՌ, ի (հպվ.) Госторговля.
ՊԵՏԱՎՏՈՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հպվ.) Госавтоинспекция.
ՊԵՏԱՐԽԻՎ, ի (հպվ,) Госархив.
ՊԵՏԲԱՆԿ, ի (հպվ.) Госбанк.
ՊԵՏԹԱՏՐՈՆ, ի (հպվ.) Гостеатр.
ՊԵՏԻՏ, ի Петит.
ՊԵՏՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ի (հպվ.) Госуниверситет.
ՊԵՏՀՐԱՏ, ի (հպվ.) Госиздат.
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Государство.
ՊԵՏՊԼԱՆ, ի (հպվ.) Госплан.
ՊԵՏՎԱՐԿ, ի (հպվ.) Госкредит.
ՊԵՏՔ 1. գ. Нужда, надобность, необходимость. 2. գ. Потребность. 3. ա. Нужный, необходимый, потребный. Պետք գալ понадобиться, годиться, пригодиться. Պետք է 1) должен, 2) должно, нужно, надо, следует. Պետք ունենալ нуждаться. Բանի պետք годный (на что-л.). Պետքն է, Պետքը չէ (իմ, քո, նրա) не моя (твоя, его и т. д.) забота! очень (мне, тебе, ему) надо! Պետք է որ нужно, чтобы.
ՊԵՏՔԱԿԱՆ, ա. 1. Годный. 2. Пригодный, нужный, необходимый, надобный.
ՊԵՏՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Годность, пригодность.
ՊԵՏՔԱՂՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հպվ.) Госполитуправление.
ՊԵՏՔԱՐԱՆ, ի (խսկց.) Нужник.
ՊԵՏՕՊԵՐԱ, ,ի (հպվ.) Госопера.
ՊԵՐԿԵՍ, ի (կենդբ.) Окунь.
ՊԵՐՃ, ա. 1. Роскошный, пышный, великолепный. 2. Богатый.
ՊԵՐՃԱԲԱՆ, ա. Красноречивый.
ՊԵՐՃԱԲԱՆԵԼ, եցի (հզվդ.) Говорить красноречиво.
ՊԵՐՃԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Красноречие.
ՊԵՐՃԱԲԱՐ, մ. (հզվդ.) Роскошно, пышно, великолепно.
ՊԵՐՃԱԲԱՐԲԱՌ, տե՛ս Պերճախոս.
ՊԵՐՃԱԳԵՂ, ա. Великолепный, роскошный, пышный, прекрасный.
ՊԵՐՃԱԳԵՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Великолепие, роскошь, красота.
ՊԵՐՃԱԳՈՒՅՆ, ա. (հզվդ.) Цветистый, цветастый, красочный.
ՊԵՐՃԱԶԱՐԴ, ա. (հզվդ.) Разукрашенный, расцвеченный.
ՊԵՐՃԱԶԳԵՍՏ, ա. Роскошно, пышно одетый, разодетый.
ՊԵՐՃԱԼԻ, ա. (հզվդ.) Пышный, роскошный, великолепный.
ՊԵՐՃԱԽՈՍ 1. ա. Красноречивый. 2. գ. Оратор.
ՊԵՐՃԱԽՈՍԱԿԱՆ, ա. Красноречивый.
ՊԵՐՃԱԽՈՍԵԼ, եցի (հզվդ.) Говорить красноречиво.
ՊԵՐՃԱԽՈՍՈՐԵՆ, մ. (հզվդ.) Красноречиво.
ՊԵՐՃԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Красноречивость. 2. Красноречие.
ՊԵՐՃԱՀԱՍԱԿ, ա. Статный, стройный.
ՊԵՐՃԱՀՆՉՅՈՒՆ ա. Мелодичный, благозвучный, сладкозвучный, сладкогласный.
ՊԵՐՃԱՀՆՉՈՒՆ ա. Мелодичный, благозвучный, сладкозвучный, сладкогласный.
ՊԵՐՃԱՁԱՅՆ, ա. (հզվդ.) Благозвучный.
ՊԵՐՃԱՆԱԼ, ացավ Стать роскошным, великолепным.
ՊԵՐՃԱՆՔ, ի 1. Роскошь, великолепие. 2. Украшение.
ՊԵՐՃԱՇԵՆ ա. (հզվդ.) Великолепный.
ՊԵՐՃԱՇՈՒՔ ա. (հզվդ.) Великолепный.
ՊԵՐՃԱՊԱՅԾԱՌ, ա. (հզվդ.) Светозарный, лучезарный.
ՊԵՐՃԱՍԵՐ, ա. Любящий роскошь, роскошествующий.
ՊԵՐՃԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Роскошество.
ՊԵՐՃԱՐՎԵՍՏ, ա. Тонко, изящно, искусно сделанный.
ՊԵՐՃԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Украшать, украсить, разукрашивать, разукрасить. 2. Приукрашивать, приукрасить.
ՊԵՐՃԱՓԱՅԼ ա. Блещущий, блистающий великолепием.
ՊԵՐՃԱՓԱՌ ա. Блещущий, блистающий великолепием.
ՊԵՐՃԱՓԱՐԹԱՄ, ա. Роскошный, пышный.
ՊԵՐՃԻՄԱՍՏ, ա. Возвышенный.
ՊԵՐՃՈՐԵՆ, մ. Пышно, роскошно, великолепно.
ՊԵՐՃՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Пышность, великолепие. 2. Роскошь.
ՊԵՐՃՈՒՀԻ, հու Щеголиха.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ