Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՎՏԱԿ, ի 1. Приток (реки). 2. Речка, речушка.
ՎՏԱՆԳ, ի Опасность. ◊ Վտանգ է կախվել (մի բանի մեկի գլխին՝ վրա) нависла опасность (над кем-, чем-либо).
ՎՏԱՆԳԱԲԵՐ, ա. Опасный.
ՎՏԱՆԳԱԶԵՐԾԵԼ, եցի Обезопасить.
ՎՏԱՆԳԱԶԵՐԾՎԵԼ, վեց Обезопаситься.
ՎՏԱՆԳԱԼԻ, 1. ա. Опасный, полный опасности, опасностей.
ՎՏԱՆԳԱԼԻՑ, 1. ա. Опасный, полный опасности, опасностей.
ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ, ա. Опасный. ◊ Վտանգավոր քայլ опасный шаг.
ՎՏԱՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Опасность, чреватость опасностью, опасностями.
ՎՏԱՆԳԵԼ, եցի Подвергать, подвергнуть опасности.
ՎՏԱՆԳՎԵԼ, վեցի Подвергаться, подвергнуться опасности.
ՎՏԱՌ, ի 1. Косяк (рыбы). 2. (հնց.) Табун.
ՎՏԱՐԱՆԴԵԼ, տե՛ս Վտարանդվել:
ՎՏԱՐԱՆԴԻ, դու (հնց.) 1. Изгнанник, живущий вдали от родины, на чужбине. 2. Эмигрант.
ՎՏԱՐԱՆԴԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Нахождение в изгнании, на чужбине. 2. Эмиграция, изгнанничество.
ՎՏԱՐԱՆԴՎԵԼ, վեցի (հնց.) Уехать на чужбину, эмигрировать, стать изгнанником.
ՎՏԱՐԵԼ, եցի 1. Изгонять, изгнать, выгонять, выгнать. 2. Выселять, выселить. 3. Исключать, исключить. 4. Экспатриировать.
ՎՏԱՐՈՒՄ, րման 1. Изгнание 2. Выселение. 3. Исключение. 4. Экспатриация.
ՎՏԱՐՎԵԼ, վեցի 1. Изгоняться, выгоняться. 2. Выселяться. 3. Исключаться. 4. Экспатриироваться.
ՎՏԻՏ, ա. 1. Хилый, щуплый, тощий. 2. Тусклый, чахлый.
ՎՏԻՏԱԿԱԶՄ, ա. Сухопарый, сухотелый.
ՎՏԻՏԱՆԱԼ, ացա Тошать, отощать, осунуться.
ՎՏԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Хилость, щуплость.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ