Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՏԱԲԱՏ, ի (արևմտհ.) Брюки.
ՏԱԲԱՏԱԿԱԼ, ի Подтяжки.
ՏԱԲԱՏԱՓՈԿ, ի Подтяжки.
ՏԱԲՈՒ, ի 1. Табу, запрёт. 2. (փխբ.) Табу, что-либо запретное, запрещённое.
ՏԱԳՆԱՊ, ի 1. Тревога. 2. Кризис, перелом. ◊ Տագնապ հնչեցնել бить, забить тревогу. Մահվան տագնապ страх смерти. Օդային տագնապ воздушная тревога.
ՏԱԳՆԱՊԱԼԻ, ա. Тревожный, встревоженный.
ՏԱԳՆԱՊԱԼԻՑ, ա. Тревожный, встревоженный.
ՏԱԳՆԱՊԱԽՌՈՎ 1. ա. Встревоженный. 2. մ. Встревоженно.
ՏԱԳՆԱՊԱՀԱՐ 1. ա. Встревоженный. 2. մ. Тревожно, встревоженно, в тревоге.
ՏԱԳՆԱՊԱՀՈՒՅԶ, ա. 1. Тревожный, волнующий. 2. Встревоженный.
ՏԱԳՆԱՊԱՁԱՅՆ, մ. Встревоженно, тревожно, встревоженным голосом.
ՏԱԳՆԱՊԱՅԻՆ, ա. Тревожный.
ՏԱԳՆԱՊԵԼ, եցի Тревожиться, встревожиться.
ՏԱԳՆԱՊԵՑՆԵԼ, ցրի Тревожить, встревожить.
ՏԱԳՆԱՊԵՑՈՒՑԻՉ, Тревожащий.
ՏԱԳՆԱՊԻՉ, Тревожащий.
ՏԱԳՆԱՊՈՐԵՆ, մ. Тревожно, в тревоге.
ՏԱԳՐ, ի Деверь.
ՏԱԶ (բրբ.) միայն Տազ անել կապակցության մեջ. притихать, притихнуть, умолкать, умолкнуть.
ՏԱԺԱՆԱԲԱՐ, տե՛ս Տաժանորեն։
ՏԱԺԱՆԱԳԻՆ, տե՛ս Տաժանելի։
ՏԱԺԱՆԱԼԻՑ, ա. 1. Каторжный. 2. Тяжкий, мучительный.
ՏԱԺԱՆԱԿԱՆ, ա. 1. Каторжный. 2. Тяжкий, мучительный.
ՏԱԺԱՆԱԿԻՐ 1. ա. Каторжный. 2. գ. Каторжник. ◊ Տաժանակիր աշխատանք каторжная работа.
ՏԱԺԱՆԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Каторга, каторжные работы.
ՏԱԺԱՆԱՊԱՐՏ, ի Каторжник.
ՏԱԺԱՆԱՎԱՅՐ ի Каторга.
ՏԱԺԱՆԵԼԻ, ա. 1. Каторжный. 2. Тяжкий, мучительный.
ՏԱԺԱՆԵԼԻՈՐԵՆ, մ. Мучительно, тяжко.
ՏԱԺԱՆՈՐԵՆ, մ. Мучительно, тяжко.
ՏԱԺԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Тяжкость, мучительность.
ՏԱԺԱՆՔ, ի Каторга, мучение.
ՏԱԼ1, տվի կամ տվեցի 1. Давать, дать, выдавать, выдать, отдавать, отдать, передавать, передать, придавать, придать, подавать, подать, задавать, задать. Աչք տալ, Գլխին տալ, Գույնը տալ, Դուրս տալ, Երես տալ, Կարմրին տալ, Մարդու տալ, Սևին տալ, Քամու բերանը տալ, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ՏԱԼ2, ի Золовка.
ՏԱԼԻՔ 1. գ. Долг, задолженность. 2. ա. Причитающийся. ◊ Տալիք-առնելիք ունենալ иметь счёты с кем-либо,
ՏԱԼԿ, ի (հնք.) Тальк.
ՏԱԽՏ, ի 1. Тахта. 2. տե՛ս Մարգագետին։
ՏԱԽՏԱԿ, ի 1. Доска. 2. Таблица. ◊ Տախտակը պակաս է՝ տեղը չի не все дома (разг.), клёпок (одной клёпки) недостаёт (не хватает) (прост.). Տախտակ քաշել распиливать на доски. Չոր տախտակ 1) как доска (худой), 2) бездетный. Պատվո տախտակ доска почёта.
ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾ 1. գ. Палуба. 2. գ. Помост, настил. 3. ա. Дощатый.
ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾԵԼ, եցի Настилать, настлать досками.
ՏԱԽՏԱԿԱՇԵՆ, տե՛ս Տախտակե։
ՏԱԽՏԱԿԱՊԱՏ, ա. Покрытый, настланный досками, обшитый (досками), дощатый.
ՏԱԽՏԱԿԱՊԱՏԵԼ, եցի Покрывать, покрыть, настилать, настлать, обшивать, обшить, мостить, намащивать, намостить (досками).
ՏԱԽՏԱԿԱՊԱՏՈՒՄ, տման Обшивка, настилка, мощение (досками).
ՏԱԽՏԱԿԱՊԱՏՎԵԼ, վեց Покрываться, покрыться, настилаться, настлаться, обшиваться, обшиться (досками).
ՏԱԽՏԱԿԱՑՈՒ, ա. Пиловочный (спец.).
ՏԱԽՏԱԿԵ, ա. Дощатый.
ՏԱԽՏԱԿԵԼ, տե՛ս Տախտակապատել։
ՏԱԽՏԱԿԵՂԵՆ 1. ա. Дощатый. 2. գ. Доски.
ՏԱԽՏԱԿՅԱ, տես Տախտակե:
ՏԱԽՏԱԿՈՐՄ, ի Дощатая стена.
ՏԱԽՏԱԿՈՒՄ, կման Обшивка, настил, настилание, настилка, мощение досками.
ՏԱԽՏԱԿՎԵԼ, տե՛ս Տախտակապատվել։
ՏԱԽՏԱՁԵՂՈՒՆ ի 1. Дощатый потолок. 2. Леса.
ՏԱԽՏԱՄԱԾ 1. տե՛ս Տախտակամած։ 2. գ. Нары.
ՏԱԾԵԼ, եցի Питать. ◊ Հարգանք տածել питать уважение. Սեր տածել питать любовь.
ՏԱԾՈՒՀԻ, հու Сиделка.
ՏԱԿ1, ть. Տակը գցել 1) насесть, класть на лопатки, 2) задавить, наехать. Տակը նստել осесть. Տակն ու վրա, տե՛ս Տակնուվրա: Տակը փորել՝ քանդել подкопаться под кого. Տակի հագուստ нательное бельё. Տակից-գլխից խոսել՝ դուրս տալ необдуманно, бестолково (говорить, болтать). Տակից դուրս գալ 1) справиться, 2) отплатить за добро. Տակովն անել 1) присвоить, прикарманить, 2) скрыть, замести след(ы), 3) покрыть, 4) задавить, наехать. Տակով լինել задавиться.
ՏԱԿ2, ի (բրբ.) Свёкла, бурак.
ՏԱԿԱՆՈԹ, ի Судно, подкладное судно.
ՏԱԿԱՆՔ, ի 1. Подонки, остатки, отребье, отбросы, осадок, отстой, выварки, барда. 2. Высевки, обсевки, охвостье, обойка. 3. (փխբ.) Подонки, отребье.
ՏԱԿԱՇՈՐ, ի Пелёнка.
ՏԱԿԱՌ, ի Бочка, кадка. ◊ Դատարկ տակառ пустослов, бахвал. Դանայան տակառ бездонная бочка.
ՏԱԿԱՌԱԳՈՐԾ, ի Бондарь, бондарь, кадочник, бочар.
ՏԱԿԱՌԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. Бондарный, бочарный, кадочный.
ՏԱԿԱՌԱԳՈՐԾԱՆՈՑ, ի Бондарня, бондарная мастерская, бочарня.
ՏԱԿԱՌԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Бондарство.
ՏԱԿԱՌԱՀԱՄ, ա. С привкусом бочки.
ՏԱԿԱՌԱՁԵՎ, ա Бочкообразный, бочковидный
ՏԱԿԱՌԱՆՄԱՆ,ա Бочкообразный, бочковидный.
ՏԱԿԱՌԱՊԵՏ, ի (հնց.) Виночерпий.
ՏԱԿԱՌԻԿ, ի Бочонок, кадушка, кадушечка.
ՏԱԿԱՎ, մ (հնց.) Постепенно, медленно.
ՏԱԿԱՎԻՆ, մ. Ещё, пока, всё ещё.
ՏԱԿԴԻՐ, ի Подкладка, подставка.
ՏԱԿԵՎԱՆՑ, մ. (խսկց.) Исподтишка, втихомолку, украдкой.
ՏԱԿԵՏԱԿ, (խսկց.) 1. մ. Исподтишка, украдкой. 2. ա. Хитрый, скрытный. 3. մ. Насквозь, до конца.
ՏԱԿՆԱՀԱՆ(Ց), (խսկց) 1. մ. Исподтишка, украдкой, втихомолку. 2. մ. Исподлобья. 3. ա. Хитрый, скрытный, неоткровенный.
ՏԱԿՆՈՒՎՐԱ, միայն հետևյալ կապակցությունների մեջ. Տակնուվրա անել 1) перевёртывать, переворачивать, перевернуть вверх дном, переворошить, ставить, поставить вверх дном, 2) перевёртывать, перевернуть, потрясать, потрясти, волновать, взволновать. Տակնուվրա լինել перевёртываться, перевернуться вверх дном. Սիրտս տակնուվրա եղավ сердце перевернулось.
ՏԱԿՏ1, ի Такт.
ՏԱԿՏ2, ի Такт, деликатность, чувстве меры.
ՏԱԿՏԻԿԱ, յի Тактика.
ՏԱԿՏԻԿԱԿԱՆ, ա. Тактический.
ՏԱՂ, ի (հնց.) 1. Стихи, стихотворение. 2. Песня, песнь (устар.).
ՏԱՂԱՆԴ, ի Талант.
ՏԱՂԱՆԴԱԶՈՒՐԿ, տե՛ս Անտաղանդ:
ՏԱՂԱՆԴԱՎՈՐ, ա. Талантливый.
ՏԱՂԱՆԴԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Талантливость.
ՏԱՂԱՉԱՓ, ի Версификатор (устар.), виршеплёт.
ՏԱՂԱՉԱՓԱԿԱՆ, ա. Метрический, стиховедческий.
ՏԱՂԱՉԱՓՈՐԵՆ, մ. Метрически.
ՏԱՂԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Метрика, стихосложение, стиховедение. Տաղաչափության տեսություն теория стихосложения.
ՏԱՂԱՍԱՑ, ի (հնց.) 1 Стихотворец (о поэтах средневековья). 2. Песнопевец (устар.), песенник.
ՏԱՂԱՍԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) 1. Стихотворство. 2. Песнопение (устар.).
ՏԱՂԱՎԱՐ, ի 1. Беседка. 2. Павильон. 3. Киоск.
ՏԱՂԱՎԱՐԱՅԻՆ, ա. Павильонный.
ՏԱՂԱՎԱՐԻԿ, ի Павильончик, беседочка.
ՏԱՂԱՐԱՆ, ի (հնց.) Песенник (сборник песен).
ՏԱՂԵՐԳ, ի (հնց.) Песня, песнь (устар.).
ՏԱՂԵՐԳԱԿ, տե՛ս Տաղերգու։
ՏԱՂԵՐԳԱԿԱՆ, ա. Песенный.
ՏԱՂԵՐԳԵԼ, եցի 1. Петь, петь и играть (на музыкальном инструменте). 2. Писать, сочинять стихи, петь, воспевать, воспеть.
ՏԱՂԵՐԳՈՒ, ի 1. Стихотворец, лирик. 2. Песнопевец (книжн. устар.), песенник.
ՏԱՂԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ 1. տե՛ս Տաղասացություն։ 2. տե՛ս Տաղ։
ՏԱՂԻԿ, ի 1. Песенка. 2. Стишок.
ՏԱՂՏԿԱԲԱՐ, մ. Скучно, нудно, уныло.
ՏԱՂՏԿԱԲԵՐ, ա. Скучный, нудный, унылый, наводящий скуку, уныние.
ՏԱՂՏԿԱԼԻ, ա. Скучный, нудный, унылый, наводящий скуку, докучный (разг.), прозаичный, прозаический. 2. մ. Скучно, нудно, уныло, докучно (разг.), прозаически, прозаично.
ՏԱՂՏԿԱԼԻՈՐԵՆ, մ. Скучно, нудно, уныло, докучно (разг.), прозаически, прозаично.
ՏԱՂՏԿԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Скука, докучливость (разг.), нудность, унылость, прозаичность.
ՏԱՂՏԿԱԼԻՑ, տե՛ս Տաղտկալի։
ՏԱՂՏԿԱԼՈՒՐ, ա, Скучный, унылый, нудный.
ՏԱՂՏԿԱՀՆՉՅՈՒՆ, ա. Скучный, унылый, нудный.
ՏԱՂՏԿԱՀՆՉՈՒՆ, ա, Скучный, унылый, нудный.
ՏԱՂՏԿԱՀՈՒՆՉ, ա , Скучный, унылый, нудный.
ՏԱՂՏԿԱՆԱԼ, ացա Скучать, соскучиться.
ՏԱՂՏԿԱՑՆԵԼ, ցրի Наскучить, докучать (разг.).
ՏԱՂՏԿԱՑՈՒՑԻՉ, տե՛ս Տաղտկալի 1 նշան.։
ՏԱՂՏԿՈՐԵՆ, մ. Скучно, нудно, уныло, докучно (разг.), прозаически, прозаично.
ՏԱՂՏԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Скука, нудность, унылость, докучность (разг.), прозаичность.
ՏԱՂՏՈՒԿ ա. Скучный, нудный, унылый, докучный (разг.), прозаический, прозаичный.
ՏԱՃԱՐ, 1. ի Храм, собор. 2. (փխբ.) Храм, святилище. ◊ Բերանդ տաճար, Բերան չէ, տաճար է вашими бы устами да мёд пить. Գիտության տաճար святилище, храм науки.
ՏԱՃԱՐԱԿԱՆ 1. ա. Храмовой. 2. գ. Храмовник, тамплиер. ◊ Տաճարական ասպետ храмовник, тамплиер (рыцарь).
ՏԱՃԱՐԱՅԻՆ, ա. Храмовой.
ՏԱՃԱՐԱՇԻՆՈՒԹՅՌԻՆ, թյան Строительство храмов.
ՏԱՃԱՐԱՇԻՆՈՒՄ, նման Строительство храмов.
ՏԱՃԱՐԱՊԵՏ, ի (հնց.) 1. Управитель при дворе армянских царей или князей. 2. Верховный жрец.
ՏԱՃԻԿ, ի 1. Турок. 2. Турецкий.
ՏԱՃԿԱԲԱԿ, ա. Проживающий в Турции.
ՏԱՃԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Тюркизм.
ՏԱՃԿԱԲՆԱԿ, ա. Турецкий.
ՏԱՃԿԱԽՈՍ, ա. Говорящий по-турецки (не турок).
ՏԱՃԿԱՀԱՅ, ի Турецкий армянин.
ՏԱՃԿԱՀԱՅԵՐԵՆ, տե՛ս Արևմտահայերեն։
ՏԱՃԿԱՀՊԱՏԱԿ, տե՛ս Թուրքահպատակ։
ՏԱՃԿԱՆԱԼ, տե՛ս Թուրքանալ։
ՏԱՃԿԱՍԵՐ, տե՛ս Թուրքասեր։
ՏԱՃԿԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Թուրքասիրություն։
ՏԱՃԿԱՍՏԱՆՑԻ, ա., գ. Проживающий в Турции.
ՏԱՃԿԱՏՅԱՑ, տե՛ս Թուրքատյաց։
ՏԱՃԿԱՏՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Թուրքատեցություն։
ՏԱՃԿԱՑՆԵԼ, տես Թուրքացնել։
ՏԱՃԿԵՐԵՆ, տե՛ս Թուրքերեն։
ՏԱՄԱ, յի Шашки (игра).
ՏԱՄԱԽԱՂ, ի Шашки (игра).
ՏԱՄԱՐ, տե՛ս Երակ։ ◊ Տամարը մտնել уговорить. Տամարը կակղել смягчиться. Տամարը բռնել найти слабую струнку (у кого).
ՏԱՄԿԱՆԱԼ, ացա Влажнеть, увлажняться, сыреть, отсыревать, отсыреть, мокнуть, отмокать, отмокнуть.
ՏԱՄԿԱՑՆԵԼ, ցրի Увлажнять, увлажнить.
ՏԱՄԿԱՑՈՒՄ, ցման Увлажнение, отсыревание.
ՏԱՄԿԵԼ, եցի Влажнеть, увлажняться, увлажниться, сыреть, отсыревать, отсыреть, мокнуть, отмокать, отмокнуть.
ՏԱՄԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сырость, влажность, влага.
ՏԱՄՈՒԿ, ա. Сырой, влажный, мокрый.
ՏԱՅԳԱ, յի Тайга.
ՏԱՅԳԱԲՆԱԿ, ա. Таёжный, живущий в тайге.
ՏԱՆ1, ի (հնց .) 1. տե՛ս Ցանք։ 2. Посеянные семена. ◊ Տան ու ցիր, Ցան ու ցրիվ, տե՛ս Ցիրուցան։ Ցան ու ցիր անել рассеиват, рассеять, разбрасывать, разбросать.
ՏԱՆ2, ի 1. Веснушки. 2. (բժշկ.) Сыпь.
ՏԱՆ3, ի (բրբ.) 1. Крошево кизяка. 2. Сухой навоз.
ՏԱՆԳԵՆՍ, ի (մաթ.) Тангенс.
ՏԱՆԳՈ, յի Танго.
ՏԱՆԵԼ, տարա 1. Нести, понести, относить, отнести, носить, сносить, снести, уносить, унести, переносить, перенести, проносить, пронести. 2. Возить, везти, провезти, увозить, увезти, отвозить, отвезти. 3. Водить, вести, повести, уводить, увести, отводить, отвести, проводить, провести. 4. Выносить, вынести, переносить, перенести, сносить, снести, терпеть, вытерпеть. 5. Выигрывать, выиграть, обыгрывать, обыграть. 6. Подносить, поднести, приближать, приблизить (что к кому, чему). 7. Вмещать, вместить. ◊ Տանել բերել 1) качать, покачивать, 2) водить за нос. Տանուլ տանել տալ проигрывать, проиграть. Տանող տանողի է все тащат, кому не лень, растаскивают. Ոչ տարավ, ոչ բերեց ни с того, ни сего ляпать, ляпнуть. Տանել (հետը) брать, взять (с собой). Առաջ տանել, Աստված հեռու տանի, Բարև տանել, Գլուխ տանել, Գերեզմանի դուռը տանել, Խնամք տանել, Կասկած տանել, Հաղթանակ տանել, Հոգ տանել, Պաշտոն տանել, Ջուրը տանել, Սիրտը տանել, Ցուրտը տանել և այլն՝ տես կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ՏԱՆԵԼԻ, ա. Сносный, терпимый.
ՏԱՆԵՑԻ, ցու, սովորաբար հոգն, տանեցիներ домашние.
ՏԱՆԻՔ, ի 1. Кровля, крыша. 2. (փխբ.) Крыша (над головой), жилище, пристанище.
ՏԱՆԻՔԱԳՈՐԾ, ի Кровельщик.
ՏԱՆԻՔԱՊԱՏԵԼ, եցի Крыть, покрыть крышу крышей.
ՏԱՆԻՔԱՎՈՐ, ա.С крышами, имеющие крыши (о домах).
ՏԱՆԿ, ի Танк.
ՏԱՆԿ2, ի (հնց.) Плетень, изгородь.
ՏԱՆԿԱՅԻՆ, ա. Танковый.
ՏԱՆԿԱՇԻՆԱԿԱՆ, ա. Танкостроительный.
ՏԱՆԿԱՇԻՆԱՐԱՐ, ի Танкостроитель.
ՏԱՆԿԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Танкостроение.
ՏԱՆԿԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Танковая, танкостроительная промышленность.
ՏԱՆԿԵՐ, ի Танкер.
ՏԱՆԿԻՍՏ, ի Танкист.
ՏԱՆՁ, ի Груша. ◊ Տանձ կշռել дремать. Վիզը տանձի կոթ՝ պոչ է դարձել сильно исхудал.
ՏԱՆՁԱԿԵՐՊ, ա. Грушевидный
ՏԱՆՁԱՁԵՎ, ա. Грушевидный
ՏԱՆՁԱՆՄԱՆ, ա. Грушевидный.
ՏԱՆՁԵՆԻ, նու Груша, грушевое дерево.
ՏԱՆՁԻ, ի Груша, грушевое дерево.
ՏԱՆՁՈՒՏ, ի Грушевая (грушовая) роща.
ՏԱՆՁՕՂԻ, ղու Грушовка, грушевая (грушовая) наливка.
ՏԱՆՄԵՋ, ի (խսկց) Скарб, домашний скарб.
ՏԱՆՈՒ, ա. Домашний, близкий, свой.
ՏԱՆՈՒՏԵՐ, տիրոջ (հնց.) Староста (села, деревни).
ՏԱՆՈՒՏԵՐԱԿԱՆ, ա. (հնց.) Старостин.
ՏԱՆՈՒՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) Должность, обязанности старосты.
ՏԱՆՈՒՏԻՐԱԿԱՆ, տե՛ս Տանուտերական։
ՏԱՆՈՒՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Տանուտերություն։
ՏԱՆՋԱԳԻՆ, մ. Мучительно, мученически, страдальчески, томительно.
ՏԱՆՋԱԼԻ, ա. Мучительный, мученический, страдальческий, томительный, истомлённый.
ՏԱՆՋԱԼԻՈՐԵՆ, մ. Мучительно, мученически, страдальчески, томительно.
ՏԱՆՋԱԼԻՑ, ա. Мучительный, мученический, страдальческий, томительный, истомлённый.
ՏԱՆՋԱՀԱՐ, ա. Истерзанный, измученный, истомлённый. ◊ Տանջահար անել истомить, замучить, истерзать до смерти. Տանջահար լինել истерзаться, исстрадаться, замучиться, измучиться, истомиться.
ՏԱՆՋԱՀԱՐԵԼ, տե՛ս Տանջահար բառի տակ՝ Տանջահար անել:
ՏԱՆՋԱՄԱՀ, միայն Տանջամահ անել կապակցության մեջ, замучить.
ՏԱՆՋԱՆԱՐԱՆ, տե՛ս Տանջարան։
ՏԱՆՋԱՆՔ, ի Мучение, мука, истязание, страдание, томление, мытарства, терзание, пытка, казнь.
ՏԱՆՋԱՐԱՆ, ի Застенок.
ՏԱՆՋԱՔՆՆԵԼ, եցի Пытать.
ՏԱՆՋԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пытка.
ՏԱՆՋԵԼ, եցի Мучить, измучивать, измучить, замучивать, замучить, терзать, истерзать, пытать, истязать, томить, истомлять, истомить.
ՏԱՆՋՎԵԼ, վեցի Мучиться, измучиваться, измучиться, терзаться, истерзаться, страдать, исстрадаться, истомляться, истомиться.
ՏԱՆՏԱԼ, ի (քիմ.) Тантал.
ՏԱՆՏԱԼԱԿԱՆ, ա. միայն Տանտալյան, տանտալական տանջանք կապակցության մեջ. танталовы муки, муки Тантала. 
ՏԱՆՏԱԼՅԱՆ, ա. միայն Տանտալյան, տանտալական տանջանք կապակցության մեջ. танталовы муки, муки Тантала.
ՏԱՆՏԵՐ, տիրոջ Хозяин, домохозяин, домовладелец.
ՏԱՆՏԻԿԻՆ, կնոջ Хозяйка, домохозяйка.
ՏԱՆՏԻԿՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ведение домашнего хозяйства, функции домохозяйки. ◊ Տանտիկնություն անել вести домашнее хозяйство, быть домохозяйкой.
ՏԱՆՏԻՐՈՒՀԻ, հու Хозяйка, домохозяйка.
ՏԱՆՑԱԹԵՎԵՐ, ի (կենդբ.) Сетчатокрылые.
ՏԱՇԱԾՈ, ա. Тёсаный.
ՏԱՇԵԼ, եցի 1. Тесать, обтёсывать, обтесать, протёсывать, протесать, стёсывать, стесать, оттёсывать, оттесать, строгать, стругать (разг.), сечь (о камне). 2. Шлифовать, гранить. ◊ Իր կողմը տաշել блюсти, соблюдать только свой интересы, руководствоваться личными интересами. Տաշած քարը գետնին չի մնա полезная вещь не останется незамеченной.
ՏԱՇԵՂ, ի Стружка, щепка.
ՏԱՇՄՇԵԼ, եցի Стёсывать, стесать.
ՏԱՇՈՎԻ, ա. Тёсаный.
ՏԱՇՈՒԿ, ի Стружка.
ՏԱՇՈՒՄ, շման Тесание, тёска, обтёсывание, обтёска, оттёска, протёс, протёска, строгание, стругание.
ՏԱՇՎԱԾՔ, ի Тесание, огранка, шлифовка.
ՏԱՇՎԵԼ, վեց 1. Тесаться, обтёсываться, обтесаться, протёсываться, оттёсываться, стёсываться, стесатьея, сечься, строгаться, стругаться. 2. Граниться, шлифоваться.
ՏԱՇՎԵԼ, վեց 1. Тесаться, обтёсываться, протёсываться, стёсываться, оттёсываться, строгаться, стругаться (разг.). 2. Шлифоваться, граниться.
ՏԱՇՏ, ի Корыто, лохань, лоханка, ушат. ◊ Տաշտ ու մաղ կախել съесть весь хлеб, исчерпать всё съестное. Տաշտը ցամաք, պարկը դատարկ крайне бедный. Տաշտը լիքը богатый.
ՏԱՇՏԱԹԱՂ, ի (գյուղտնտ.) Отводок (растения).
ՏԱՇՏԱԿ, ի Корытце, Лоханка. ◊ Կոտրած տաշտակի առաջ կանգնել оказаться перед разбитым корытом.
ՏԱՇՏԱԿԱՁԵՎ,ա Корытообразный
ՏԱՇՏԱՁԵՎ,ա Корытообразный.
ՏԱՇՏԱՔԵՐԱՆՔ, ի (բրբ.) Поскрёбки, поскрёбыши.
ՏԱՇՏՇԵԼ, եցի Истёсывать, истесать, стёсывать, стесать.
ՏԱՇՏՇՈՏԵԼ, տե՛ս Տաշտշել:
ՏԱՇՏՇՈՐԵԼ, տե՛ս Տաշտշել:
ՏԱՇՏՇՎԵԼ, վեց Истёсываться, стёсываться, стесать.
ՏԱՊ1 1. գ. Жара, жар, зной, пекло (разг.). 2. ա. Жаркий, знойный.
ՏԱՊ2 (խսկց), միայն Տապ անել կապակցության մեջ. притаиваться, притаиться.
ՏԱՊԱԼԵԼ, եցի 1. Свергать, свергнуть, низвергать, низвергнуть, ниспровергать, ниспровергнуть, низлагать, низложить. 2. Валить, повалить, повергать, повергнуть, сваливать, свалить. 3. Проваливать, провалить, приводить, привести к провалу.
ՏԱՊԱԼՈՒՄ, լման 1. Свержение, низвержение, ниспровержение, низложение. 2. Провал, проваливание.
ՏԱՊԱԼՎԵԼ, վեց 1. Свергаться, свергнуться, низвергаться, низвергнуться, ниспровергаться, ниспровергнуться, низлагаться. 2. Валиться, повалиться, сваливаться, свалиться, рухнуть. 3. Проваливаться, провалиться, терпеть, потерпеть неудачу.
ՏԱՊԱԿ1, ի Сковорода, сковородка, противень. 2. տե՛ս Տապակա:
ՏԱՊԱԿ2, ի (խսկց.) Часть, составная часть, кусок. ◊ Տապակ անել разрезать, разделить на две части.
ՏԱՊԱԿԱ, յի Жаркое.
ՏԱՊԱԿԵԶ, ա. 1. Опалённый зноем. 2. Знойный, жаркий.
ՏԱՊԱԿԵԼ, եցի Жарить, пожарить, зажаривать, зажарить, обжаривать, обжарить, изжарить, поджаривать, поджарить, сжарить, прожаривать, прожарить.
ՏԱՊԱԿՈՒՄ, կման Жаренье, зажаривание, поджаривание, обжаривание, прожаривание.
ՏԱՊԱԿՎԵԼ, վեց 1. Жариться, поджариваться, поджариться, зажариться, прожариваться, прожариться, зажариваться, изжариться, обжариваться, обжариться. 2.(փխբ.) мучиться, измучиться, изводиться. ◊ Տապակվել սեփական յուղով вариться в собственном соку.
ՏԱՊԱԿ-ՏԱՊԱԿ, միայն հետևյալ կապակցությունների մեջ. Տապակ-տապակ անել делить на части. Տապակ-տապակ լինել делиться на части.
ՏԱՊԱՀԱՐ, ա. Опалённый зноем.
ՏԱՊԱՀԵՂՁ, ա. Знойный, жаркий, удушливый.
ՏԱՊԱՆ, ի (հնց.) 1. Ковчег. 2. Гроб. 3. Могила. 4. տե՛ս Տապանաքար։ ◊ Նոյի տապան Ноев ковчег.
ՏԱՊԱՆԱԳԻՐ, գրի Эпитафия, надгробная надпись.
ՏԱՊԱՆԱԿ, ի (հնց.) 1. Ковчег. 2. Киот, кивот (устар.).
ՏԱՊԱՆԱՅԻՆ, ա. Ковчежный.
ՏԱՊԱՆԱՎԱՅՐ, տե՛ս Գերեզմանատուն:
ՏԱՊԱՆԱՏԵՂ, տե՛ս Գերեզմանատուն:
ՏԱՊԱՆԱՏՈՒՆ, տե՛ս Գերեզմանատուն:
ՏԱՊԱՆԱՔԱՐ, ի Надгробная плита, надгробный камень.
ՏԱՊԱՐ, ի 1. Топор. 2. (հնց.) Секира, бердыш.
ՏԱՊԱՐԱԿՈԹ, ի Топорище, рукоятка топора.
ՏԱՊԱՐԱՅԻՆ, ա. Топорный.
ՏԱՊԱՐԱՏԵԳ, ի (հնց.) Алебарда.
ՏԱՊԼՏԿԵԼ, տե՛ս Թավալվել։
ՏԱՊԿԵԼ, տե՛ս Տապակել։
ՏԱՊԿՆՈՑԻ, ի Прятки, игра в прятки. ◊ Տապկնոցի խաղալ играть в прятки.
ՏԱՊԿՎԵԼ, տես Տապակվել։
ՏԱՊՃԱԿ, ի (հզվդ.) Подседельный ковряк, попонка.
ՏԱՊ-ՇՏԱՊ, մ. Второпях, быстро-быстро, поспешно, торопливо.
ՏԱՋԻԿ, ջկի Таджик.
ՏԱՋԻԿԱԿԱՆ, ա. Таджикский.
ՏԱՋԻԿԵՐԵՆ 1. ա. Таджикский (о языке). 2. գ. Таджикский язык. 3. մ. По-таджикски, на таджикском языке.
ՏԱՋԻԿՈՒՀԻ, հու Таджичка.
ՏԱՌ, ի 1. Буква. Ձայնավոր տառ гласная буква. 2. (մսնգ.) Литера. ◊ Տառ առ տառ буква в букву, точь в точь. Մեռած տառ մնալ՝ լինել оставаться, быть мёртвой буквой. Մեսրոպյան տառեր армянский алфавит. Օրենքի տառ буква закона.
ՏԱՌԱԳՐԵԼ, եցի Писать, написать, записывать, записать (буквами,).
ՏԱՌԱԴԱՐՁԱԿԱՆ, ա. Транскрипционный.
ՏԱՌԱԴԱՐՁԵԼ, եցի Транскрибировать.
ՏԱՌԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Транскрипция, транслитерация, транскрибирование. ◊ Գիտական տառադարձություն научная транскрипция.
ՏԱՌԱԴԱՐՁՈՒՄ, ձման Транскрибирование.
ՏԱՌԱԴԱՐՁՎԵԼ, վեց Транскрибироваться.
ՏԱՌԱԿԱԼ, տե՛ս Շարոց։
ՏԱՌԱԿԱՆ, ա. Буквенный.
ՏԱՌԱԿԵՐ 1. գ. Буквоед (разг.), педант, формалист. 2. ա. Педантичный, копающийся в мелочах.
ՏԱՌԱԿԵՐՈՐԵՆ, մ. Буквоедски, по-буквоедски, педантично.
ՏԱՌԱԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Буквоедство (разг.), педантизм, педантство, педантичность, формализм.
ՏԱՌԱՁՈՒԼԱԿԱՆ, ա. Словолитный, шрифтолитейный.
ՏԱՌԱՁՈՒԼԱՐԱՆ, ի Словолитня (устар.), словолитное предприятие, шрифтолитейный завод.
ՏԱՌԱՁՈՒԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Словолитное, шрифтолитейное производство.
ՏԱՌԱՃԱՆԱՉ, ա. Грамотный, умеющий читать и писать. Տառաճանաչ դարձնել обучать, обучить грамоте.
ՏԱՌԱՃԱՆԱՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Грамота, умение читать.
ՏԱՌԱՄԱՅՐ, ի (տպգր.) Матрица.
ՏԱՌԱՄՈԼ, տե՛ս Տառակեր։
ՏԱՌԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Տառակերություն։
ՏԱՌԱՅԻՆ, ա. Буквенный.
ՏԱՌԱՆԻՇ, տե՛ս Տառ։
ՏԱՌԱՆՇԱՆ, տե՛ս Տառ։
ՏԱՌԱՆՈՒՆ, անվան Название буквы.
ՏԱՌԱՊԱԳԻՆ 1. ա. Мучительный, страдальческий. 2. մ. Мучительно, страдальчески.
ՏԱՌԱՊԱԼԻՑ, ա. Мучительный, страдальческий, горестный.
ՏԱՌԱՊԱԿՈԾ, տե՛ս Տառապագին 1 նշան.։
ՏԱՌԱՊԱՀԱՐ, տե՛ս Տառապագին 1 նշան.։
ՏԱՌԱՊԱՆՔ, ի Страдание, мучение, мука, терзание, мытарство, пытка. ◊ Տառապանք կրել исстрадаться, выстрадать. Տառապանք պատճառել причинять, причинить горе, страдания.
ՏԱՌԱՊԵԼ, եցի. 1. Страдать, выстрадать, пострадать, терзаться, исстрадаться. 2. Страдать (болезнью, недостатком и т. д.).
ՏԱՌԱՊԵՑՆԵԼ, տե՛ս Տաոապանք բառի տակ՝ Տաոապանք պատճառել:


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ