Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
տե и Սաղմոս ասել։
ՏԵԳ, ի 1. Дротик, пика. 2. Наконечник копья. 3. (փխբ.) Острый, проницательный.
ՏԵԳԱԿԻՐ, կրի Копьеносец.
ՏԵԳԱՁԻԳ, ի Копьеметатель.
ՏԵԳԱՆԵՏ, ի Копьеметатель.
ՏԵԳԵՐԱԿԻՆ, կնոջ, Жена деверя.
ՏԵԳՐ, ի Деверь.
ՏԵԽՆԻԿ, ի Техник.
ՏԵԽՆԻԿԱ, յի Техника.
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ, ա. Технический.
ՏԵԽՆԻԿԱՊԵՍ, մ. Технически.
ՏԵԽՆԻԿՈՒՄ, ի Техникум.
ՏԵԽՆԻՑԻԶՄ, ի Техницизм.
ՏԵԽՆՈԼՈԳ, ի Технолог.
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ, յի Технология.
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ, ա. Технологический.
ՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ, ա. (մսնգ.) Тектонический.
ՏԵԿՏՈՆԻԿԱ, յի (մսնգ.) Тектоника.
ՏԵՂ, ի 1. Место. Ոչ մի տեղս չի ցավում нигде у меня не болит. 2. Местность, место. Քարքարոտ տեղ каменистая местность. 3. (փխբ.) Место, положение, должность. 4. (փխբ.) Место, положение (в общественной жизни, науке, семье и т. п.). 5. След, место. 6. (խսկց.) Постель. Տեղ(ը)՝ տեղերը գցել стлать, постилать, постлать постель. Տեղերը հավաքել убирать, убрать постель. 7. տե՛ս Հողամաս։ 8. մ. Вместо, взамен. 9. Место, места. Գործը տեղերում լավ կազմակերպել хорошо организовать дело на местах. 10. Место, часть, отрывок (книги, музыкального произведения и т. п.). 11. Часть, доля. 12. Позиция, расположение. 13. Местоположение. ◊ Տեղ անել освободить место, разместить. Տեղ բռնել 1) занять место, 2) расположиться. Շատ տեղ է բռնում занимает много места. Տեղ գտնել иметься, иметь место. Տեղ են գտել թերություններ имеются недостатки. Տեղ գրավել занять место. Մրցումներում նա առաջին տեղը գրավեց он занял первое место на соревнованиях. Տեղ հասնել дойти, доехать. Տեղ հասցնել 1) довести до сведения, 2) доставить. Տեղ-տեղ кое-где, местами. Տեղ ունենալ 1) существовать, 2) иметь причину, основание для чего-л. Նա հպարտանալու տեղ ունի у него есть основания гордиться. Տեղդ նստիր не вмешивайся, не твоё дело. Տեղ ու դադար չունենալ не иметь покоя. Տեղ տալ 1) дать место, поместить, 2) дать место, должность; предоставить место. Տեղը բերել 1) сказать, говорить кстати, к месту, 2) исправить. Տեղը բռնել заместить, заменить. Տեղը որ գա 1) если понадобится, в случае необходимости, 2) если представится случай. Տեղը կորցնել лишиться места, работы, должности. Տեղը գցել 1) пригнать, 2) вправить, 3) стлать постель. Ոտքը տեղը գցել вправить ногу. Տեղը հանել 1) отомстить, 2) отблагодарить за что-то. (Այդ, այն) տեղը որ հասնի... если будет необходимо. Տեղը մեխել՝ գամել пригвоздить (на месте). Տեղը մնալ остаться на месте, испустить дух. Տեղը մտնել лечь в постель. Տեղը նեղանալ впасть в нужду. (Մեկի) տեղը նեղացնել поставить кого-либо в затруднительное положение. Տեղը նեղ լինել быть в затруднении, быть в тяжёлом положении (материальном и т. п.). Տեղը պնդացնել упрочить место, положение. (Իր) տեղը ճանաչել знать своё место, всяк сверчок знай свой шесток. Տեղը նստեցնել՝ ցույց տալ поставить на своё место, указать место. Տեղը տեղին по всем правилам, как полагается. Տեղից շարժել՝ պոկել сдвинуть с места. Տեղը տաքացնել утвердиться на своём месте, обеспечить за собой место (должность). Տեղը՝ տեղում քար կտրել՝ քարանալ 1) опешить, 2) окаменеть. Տեղի անտեղի неуместно, с бухты-барахты, ни с того ни с сего. Տեղի պարագա (քեր.) обстоятельство места. Տեղի տալ 1) уступить место чему-л., уступать, уступить, 2) отступить. Տեղի ունենալ 1) произойти, 2) состояться. Տեղից ելնել՝ վեր կենալ подняться с места. Տեղից կտրել сдвинуть, поднять с места. Տեղը տաքացնել тронуться, двинуться с места. Տեղից վեր կացողը кому не лень, всякий. Տեղից-տեղ с одного места на другое. Տեղից չշարժվել ни с места. Տեղում հանգիստ չնստել ёрзать. Տեղն անցնել занять место (кого-л.) Տեղն է 1) поделом ему, так ему и надо. 2) удобно, уместно. Տեղն է այդ մասին ասել уместно об этом сказать. Տեղն ընկած տեղը ժամանակ при удобном случае, при необходимости. Տեղն ընկնել вправиться (о вывихнутых суставах, конечностях). Տեղն ու տեղը 1) на месте, сразу, тут же, 2) полностью, целиком. Տեղով(ը) մեկ целиком, весь. Տեղովը սուտ է целиком ложь. Տեղում մեխվել окаменеть, пригвоздить к месту. Անօգուտ՝ ավելորդ տեղը напрасно, понапрасну. Բանի տեղ դնել 1) придать значение, принять во внимание, 2) считаться с кем-либо. Էս տեղս է հասցրել доконал меня, довёл до отчаяния. Ըստ տեղվույն соответственно, по необходимости. Իր տեղում на своём месте. Կորած տեղը չէ зря не пройдёт, не пропадёт даром. Չեղած տեղից (մի բան անել) 1) из ничего создать что-то, 2) без основания сделать что-то. Քեֆը տեղը 1) богатый, состоятельный, 2) пьяный, навеселе, 3) в хорошем настроении. Գույնը տեղը լինել, Խելքը տեղը գալ, Խոսքը տեղը դնել, Մարդու տեղ դնել, Ոտին տեղ անել, Ուժերը տեղը գալ, և այլն, կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ՏԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Локальный.
ՏԵՂԱԲԱՇԽԵԼ, եցի Распределять, распределить.
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ, խման Распределение.
ՏԵՂԱԲԱՇԽՎԵԼ, վեց Распределяться, распределиться.
ՏԵՂԱԲՆԱԿ, ա. Местный, коренной (житель).
ՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ, ա. Топографический.
ՏԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Топография.
ՏԵՂԱԴՐԵԼ, եցի 1. Устанавливать, установить. 2. Помещать, поместить, размещать, разместить.
ՏԵՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Установка, установление, помещение, размещение.
ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ, րման Установка, установление, помещение, размещение.
ՏԵՂԱԴՐՎԵԼ, վեց 1. Устанавливаться, установиться. 2. Помещаться, поместиться, размещаться, разместиться.
ՏԵՂԱԼ, աց 1. Падать, выпадать, выпасть (о снеге), лить, полить, проливать, пролить, хлынуть (о дожде), валить, наваливать, навалить (о снеге). 2. Сыпаться, посыпаться. 3. (փխբ.) Сыпать, засыпать, засыпать, осыпать, осыпать, посыпать, посыпать, насыпать, насыпать. 4. (փխբ.) Засыпать, засыпать (чей), осыпать, осыпать (чем).
ՏԵՂԱԿ, տե՛ս Փոխարեն։
ՏԵՂԱԿԱԼ, ի 1. Заместитель. 2. (հնց.) Наместник. 3. (եկեղ.) Местоблюститель, викарий.
ՏԵՂԱԿԱԼԵԼ, եցի Замещать, заместить.
ՏԵՂԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Заместительство.
ՏԵՂԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Установление, установка.
ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ, յման Установление, установка.
ՏԵՂԱԿԱՆ, ա. Местный.
ՏԵՂԱԿԱՑԵԼ, եցի Устанавливать, установить.
ՏԵՂԱԿԱՑՎԵԼ, վեց Устанавливаться.
ՏԵՂԱՀԱՆ, ա. 1. Смещённый, сдвинутый. 2. Выбитый, вышибленный. 3. Выселенный. ◊ Տեղահան անել 1) выбивать, выбить, вышибать, вышибить, 2) выселять, выселить, 3) разбудить. Տեղահան լինել 1) вышибаться, 2) выселиться.
ՏԵՂԱՀԱՆԵԼ, տե՛ս Տեղանուն բառի տակ Տեղահան անել:
ՏԵՂԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Выселение.
ՏԵՂԱՀԱՆՈՒՄ, նման Выселение.
ՏԵՂԱՀԱՆՎԵԼ, տե՛ս Տեղահան բառի տակ Տեղահան լինել:
ՏԵՂԱՃԱՐԱԿ, ի (բժշկ.) Эндемия.
ՏԵՂԱՄԱՍ, ի Участок.
ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ, ա. Участковый.
ՏԵՂԱՅԻՆ, ա. 1. Местный. 2. (մսնգ.) Местный, локальный.
ՏԵՂԱՅՆԱՆԱԼ, ացավ Локализоваться, локализироваться.
ՏԵՂԱՅՆԱՑՆԵԼ, ցրի Локализовать, локализировать.
ՏԵՂԱՅՆԱՑՈՒՄ, ցման Локализация.
ՏԵՂԱՅՆԱՑՎԵԼ, վեց Локализоваться, локализироваться.
ՏԵՂԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Локальность.
ՏԵՂԱՆԻՇ, ի (մսնգ.) Шифр.
ՏԵՂԱՆՈՑ, ա. միայն թվականների հետ՝ մեկ տեղանոց одномастный, երեք տեղանոց трёхместный և այլն։
ՏԵՂԱՆՈՒՆ, անվան Топонимическое название, топонимическое имя, топоним.
ՏԵՂԱՆՔ, ի Местность.
ՏԵՂԱՇԱՐԺ, ի Сдвиг, движение, передвижение.
ՏԵՂԱՇԱՐԺԵԼ, եցի Сдвигать, сдвинуть, передвигать, передвинуть.
ՏԵՂԱՇԱՐԺՈՒՄ, ժման Сдвижение, сдвиг, сдвигание, передвижение, передвигание, передвижка.
ՏԵՂԱՇԱՐԺՎԵԼ, վեց Сдвигаться, сдвинуться, передвигаться, передвинуться.
ՏԵՂԱՇՈՐ, ի (բրբ.) Постель.
ՏԵՂԱՊԱՀ, տե՛ս Տեղակալ։
ՏԵՂԱՊՏՈՒՅՏ, ի Буксование, буксовка. ◊ Տեղապտույտ տալ буксовать, забуксовать.
ՏԵՂԱՎՈՐԵԼ, եցի 1. Помещать, поместить, размещать, разместить, укладывать, уложить, располагать, расположить, ставить, поставить. 2. Вмещать, вместить, умещать, уместить. 3. Устраивать, устроить, пристраивать, пристроить.
ՏԵՂԱՎՈՐԵՑՆԵԼ, տե՛ս Տեղավորել։
ՏԵՂԱՎՈՐՈՒՄ, րման Помещение, размещение, укладывание, укладка, расположение.
ՏԵՂԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Помещаться, поместиться, размещаться, разместиться, укладываться, уложиться, располагаться, расположиться, ставиться.
ՏԵՂԱՏԱՐԱՓ 1. ա. Проливной (дождь). 2. գ. Ливень, проливной, сильный дождь. 3. գ. (փխբ.) Ливень (чего-л.). 4. մ. (փխբ.) Ливнем.
ՏԵՂԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Отлив. 2. (փխբ.) Отступление. 3. (փխբ.) Отлив, упадок.
ՏԵՂԱՑԻ 1. գ. Местный житель. 2. ա. Местный.
ՏԵՂԱՓԱԿԵԼ, եցի Локализовать, локализировать.
ՏԵՂԱՓԱԿՈՒՄ, կման Локализация.
ՏԵՂԱՓԱԿՎԵԼ, վեց Локализоваться, локализироваться.
ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ, եցի Перемещать, переместить, переносить, перенести, переводить, перевести, перевозить, перевезти.
ՏԵՂԱՓՈԽԻԿ, տե՛ս Տարափոխիկ։
ՏԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Перемещение, перенесение, перенос, переноска, перевод, перевоз, перевозка. 2. Переселение, переезд.
ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ, խման 1. Перемещение, перенесение, перенос, переноска, перевод, перевоз, перевозка. 2. Переселение, переезд.
ՏԵՂԱՓՈԽՎԵԼ, վեց 1. Перемещаться, переместиться, переноситься, перенестись, переводиться, перевестись, перевозиться, перевезтись. 2. Переселяться, переселиться, переезжать, переехать.
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ, գրի 1. Ведомость, отчёт. 2. Известия (периодическое издание). Գիտությունների ակադեմիայի տեղեկագիր Известия Академии наук.
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ, գրքի (հզվդ.) Справочник.
ՏԵՂԵԿԱԳՐԵԼ, եցի (արևմտհ,) Извещать, известить (письменно).
ՏԵՂԵԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (արևմտհ.) Извещение.
ՏԵՂԵԿԱԳՐՎԵԼ, վեց (արևմտհ.) Извещаться, известиться (письменно).
ՏԵՂԵԿԱՆԱԼ, ացա Осведомляться, осведомиться, справляться, справиться, наводить, навести справку, справки.
ՏԵՂԵԿԱՆՔ, ի Справка.
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ 1. ա. Справочный. Տեղեկատու բյուրո справочное бюро. Տեղեկատու գրքույկ справочник. 2. գ. Осведомитель.
ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼ, ցրի Осведомлять, осведомить, уведомлять, уведомить, информировать, ставить, поставить в известность, извещать, известить.
ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ, ցման Осведомление, уведомление, извещение, информирование.
ՏԵՂԵԿԱՑՎԵԼ, վեց Осведомляться, уведомляться, (кем-л.).
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Сведение, известие, весть. 2. Извещение. 3. Информация. ◊ Տեղեկություն ստանալ получать известие. Տեղեկություն տալ, տե՛ս Տեղեկացնել։ Տեղեկության ունենալ иметь сведения.
ՏԵՂԸՆՏԵԼԱՆԱԼ, ացա Обживаться, обжиться.
ՏԵՂԸ-ՏԵՂԻՆ, տե՛ս Տեղ բառի տակ։
ՏԵՂԻ-ԱՆՏԵՂԻ, մ. По всякому поводу, надо-не надо.
ՏԵՂԻՆ 1. ա. Уместный. 2. մ. Уместно, к месту.
ՏԵՂԻՑ-ՏԵՂ, մ. С места на место.
ՏԵՂԻՔ, Ի Повод, причина, место, основание. Կասկածի տեղիք չկա нет оснований, нет повода для подозрения. ◊ Տեղիք տալ дать повод.
ՏԵՂԿՈՄ, ի (հպվ.) Местком.
ՏԵՂՅԱԿ, ա. Осведомлённый, сведущий. ◊ Տեղյակ լինել быть осведомлённым, быть в курсе дела. Տեղյակ պահել поставить в известность, держать в курсе дела.
ՏԵՂՆՈՒՏԵՂԸ, մ. На месте, сразу, тут же. ◊ Տեղնուտեղը մնալ умереть на месте, тут же, сразу.
ՏԵՂՈՒՄ, ղման, սովորաբար հոգն. Տեղումներ, Մթնոլորտային տեղումներ осадки, атмосферные осадки.
ՏԵՂ-ՏԵՂ, մ. Местами, кое-где.
ՏԵՂՓՈԽ, ի 1. Перемещение. 2. Пересадка (в транспорте). ◊ Տեղփոխ անել пересадить.
ՏԵՂՓՈԽԵԼ, եցի 1. Перемешать. 2. Пересаживать, пересадить.
ՏԵՂՓՈԽՈՒՄ, տե՛ս Տեղփոխ։
ՏԵՄԲՐ, տե՛ս Հնչերանգ։
ՏԵՄՊ, ի Темп.
ՏԵՄՊԵՐԱՄԵՆՏ, ի Темперамент.
ՏԵՆԳԱԾԱՌ, ի (բսբ.) Эвкалипт.
ՏԵՆԴ, ի 1. Лихорадка. 2. Жар, высокая температура (тела при болезни). 3. (փխբ.) Жар, пламя. 4. (փխբ.) Лихорадка, возбуждение, возбуждённость. 5. (փխբ.) Лихорадка, опьянение, хмель.
ՏԵՆԴԱԳԻՆ 1. ա. Лихорадочный, возбуждённый. 2. մ. Лихорадочно, возбуждённо.
ՏԵՆԴԱԳՆՈՐԵՆ, տե՛ս Տենդագին 2 նշան.։
ՏԵՆԴԱԼԻՐ, Տենդային։
ՏԵՆԴԱԼԻՑ, տե՛ս Տենդային։
ՏԵՆԴԱԽՏ, ի Малярия.
ՏԵՆԴԱՀԱՐ, ա. Лихорадочный.
ՏԵՆԴԱՀՈՒՅԶ 1. ա. Лихорадочный, сильно взволнованный, возбуждённый. 2. մ. Лихорадочно, возбуждённо.
ՏԵՆԴԱՄՈԾԱԿ, ի Малярийный комар.
ՏԵՆԴԱՅԻՆ, ա. 1. Лихорадочный. 2. (փխբ.) Лихорадочный, взволнованный, возбуждённый, нервный.
ՏԵՆԴԱՅՆՈՐԵՆ, տե՛ս Տենդագին 2 նշան.։
ՏԵՆԴԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Лихорадочность, сильная возбуждённость.
ՏԵՆԴԱՎԱՌ, 1 ա. Лихорадочный, лихорадочно горящий, блестящий.
ՏԵՆԴԱՓԱՅԼ, 1 ա. Лихорадочный, лихорадочно горящий, блестящий.
ՏԵՆԴԵԼ, եցի Лихорадить.
ՏԵՆԴՈՏ, ա. 1. Лихорадочный. 2. Малярийный.
ՏԵՆԴՈՐԵՆ, մ. Лихорадочно.
ՏԵՆՈՐԱՅԻՆ, ա. Теноровый, тенористый. Տենորային ռեպերտուար теноровый репертуар.
ՏԵՆՉ, ի Вожделение, сильное желание, страсть, жажда.
ՏԵՆՉԱԳԻՆ, մ. Страстно, страстно стремясь, страстно, сильно желая.
ՏԵՆՉԱԼ, ացի Жаждать, вожделеть (книжн.).
ՏԵՆՉԱԼԻ, ա. Вожделенный (книжн.), желанный.
ՏԵՆՉԱԿԵԶ, տե՛ս Տենչավառ։
ՏԵՆՉԱՆՔ, ի Вожделение (книжн.) сильное желание, стремление.
ՏԵՆՉԱՎԱՌ 1. ա. Горящий желанием. 2. մ. Сгорая от желания.
ՏԵՆՉԱՏՈՉՈՐ, տե՛ս Տենչավառ։
ՏԵՌԱԿԵՐՏԵԼ, եցի Творить, создавать.
ՏԵՌՈՐ, ի Террор.
ՏԵՌՈՐԻՍՏ, ի Террорист.
ՏԵՌՈՐԻՍՏԱԿԱՆ, ա. Террористический.
ՏԵՍ, միայն հետևյալ կապակցությունների մեջ. Տես գալ навестить. Տես ու ճանաչ знакомые друг с другом.
ՏԵՍԱԲԱՆ, ի 1. Теоретик. 2. Обозреватель.Քաղաքական տեսաբան политический обозреватель.
ՏԵՍԱԲԱՆԱԿԱՆ 1. տե՛ս Տեսական։ 2. (ֆիզ.) Оптический.
ՏԵՍԱԲԱՆՈՐԵՆ, տե՛ս Տեսականոեն:
ՏԵՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (ֆիզ.) Оптика.
ՏԵՍԱԳԵՏ, տե՛ս Տեսաբան։
ՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ, տե՛ս Տեսաբանական։
ՏԵՍԱԴԱՇՏ, ի 1. Поле зрения, кругозор. 2. (փխբ.) Поле зрения, кругозор, круг интересов, горизонт.
ՏԵՍԱԽԱԲՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Оптический обман, обман зрения.
ՏԵՍԱԾԻՐ, տե՛ս Տեսադաշտ։
ՏԵՍԱԿ, ի 1. Вид, род. 2. Сорт. 3. Порода. Առաջին տեսակի первого сорта. Տարբեր տեսակի բաներ разного рода вещи. Ծառերի հարավային տեսակներ южные породы деревьев. Տեսակների ծագումր происхождение видов. ◊ Այս (այդ, այն) տեսակ, տե՛ս Այսպիսի, Այդպիսի, Այնպիսի։ Մի տեսակ(ը) какой-то, 2) одинаковый, 3) одинаково, 4) как-то, что-то.
ՏԵՍԱԿԱՅԻՆ, ա. Видовой, сортовой.
ՏԵՍԱԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сортность.
ՏԵՍԱԿԱՆ, ա. 1. Теоретический. 2. Теоретичный, абстрактный, отвлечённый.
ՏԵՍԱԿԱՆԱՊԵՍ, տե՛ս Տեսականորեն։
ՏԵՍԱԿԱՆՈՐԵՆ, մ. 1. Теоретически. 2. Теоретично.
ՏԵՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Теоретичность.
ՏԵՍԱԿԱՎՈՐ, ա. Сортовой, марочный.
ՏԵՍԱԿԱՎՈՐԵԼ, եցի Сортировать, рассортировывать, рассортировать, отсортировывать, отсортировать.
ՏԵՍԱԿԱՎՈՐԻՉ 1. ա. Сортировальный, сортировочный. 2. գ. Сортировщик, сортировщица.
ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՈՒՄ, րման Сортировка, сортирование, рассортировка отсортировка.
ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Сортироваться.
ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ, ա. Удельный. ◊ Տեսակարար ծավալ удельный объём. Տեսակարար կշիռ удельный вес. Տեսակարար ջերմություն удельная теплота.
ՏԵՍԱԿԵՏ, ի Точка зрения, аспект (книжн.), взгляд, позиция, воззрение.
ՏԵՍԱԿ-ՏԵՍԱԿ, ա. Разнообразный, разного рода.
ՏԵՍԱԿՑԵԼ, եցի Видеться, увидеться.
ՏԵՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Свидание. ◊ Տեսակցություն ունենալ иметь свидание.
ՏԵՍԱՀՈՐԻԶՈՆ, ի Поле зрения.
ՏԵՍԱՆԵԼԻ, ա. Видимый, зримый, видный.
ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՐԵՆ, մ. Зримо.
ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Видимость, зримость.
ՏԵՍԱՆԵԼԻՔ, ի Зрение.
ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆ, անկյան гол зрения, точка зрения, аспект (книжн.), взгляд. Որևե տեսանկյունից դիտել երևույթը рассматривать явление под каким-либо углом зрения.
ՏԵՍԱՆՈՂ, ի Ясновидец, ясновидящий, провидец, пророк.
ՏԵՍԱՆՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) Ясновидение.
ՏԵՍԱՊԱԿԻ, կու Линза, оптическое стекло.
ՏԵՍԱՊԱՏՐԱՆՔ, ի Обман зрения, оптический обман.
ՏԵՍԱՐԱՆ, ի 1. Вид. 2. Зрелище. 3. (թատր.) Явление (в пьесе).
ՏԵՍԱՐԺԱՆ, ա. Достопримечательный. Տեսարժան վայրեր достопримечательности.
ՏԵՍԻԼ, ի 1. Явление, видение, привидение, призрак. 2. (հնց, թատր.) Сцена, явление. 3. (հնց.) Вид, облик. 4. Призрак, видение, неясный образ. 5. Призрак, иллюзия, мираж.
ՏԵՍԻԼԱՅԻՆ, ա. Призрачный.
ՏԵՍԻԼԱՆՄԱՆ, ա. Подобный призраку, привидению, призрачный.
ՏԵՍԻԼՔ, ի 1. Приведение, призрак, видение, явление. 2. Видение, сновидение. 3. Призрак, видение, вообразимый, неясный образ. 4. Призрак, иллюзия, мираж. 5. Призрак, нечто нереальное, нематериальное.
ՏԵՍՆԵԼ, տեսա 1. Видеть, увидеть. 2. Видеть, увидеть, встречаться, встретиться, встречать, встретить. 3. Видеть, увидеть, смотреть, посмотреть. 4. Видеть, увидеть, понимать, понять, знать, узнавать, узнать. 5. Видеть, увидеть, замечать, заметить. 6. Видеть, увидеть, понимать, понять, сознавать, сознать. 7. Видеть, увидеть, повидать, переживать, пережить, чувствовать, почувствовать. 8. Видеть, увидеть, признавать, признать, считать. 9. Видеть, увидеть, навещать, навестить. 10. Видеть, увидеть, перевидать, перевидеть (разг.). 11. Անհրաժեշտ, հարմար, բավական... տեսնել считать, находить (нужным, удобным, достаточным и т. п.). 12. Видеть, увидеть, ждать, ожидать. Ոչ մի լավ բան չեմ տեսել կյանքում не видел ничего хорошего в жизни. 13. (հրամ.) Տե՛ս смотри(те)։ 1) обозначение отсылки в тексте, 2) обозначение предупреждения, предостережения, угрозы. Տե՛ս, չուշանաս смотри, не опаздывай. ◊ Տեսածին պես тут же, сразу. Տեսնենք посмотрим, увидим։ а) неопределённый ответ, б) выражение угрозы или иронии, 2) посмотрим, порассудим, обдумаем. Տեսնես интересно, ли (выражение неопределённости). Արի (ու) տես вопреки ожиданиям. (Մի) դրան (սրան) տես (եք) посмотри(те) на него! Թիկունքը գետին չտեսնել всегда выходить победителем из боя. Մեկ էլ տեսար вдруг, неожиданно. Մի տես (եք) смотри(те), как он(а). Շատ ենք տեսել քեզ (ձեզ, նրա) նմաններին видели мы таких, как ты (вы)... Չտեսնելու դնել՝ տալ притвориться, будто не видишь, не замечаешь. Քեզ՝ ձեզ տեսնեմ смотри(те) не подведи(те)! Օր ու արև չտեսնել не видеть ничего хорошего в жизни, ни одного счастливого дня. Գործ տեսնել, Պատրաստություն տեսնել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ՏԵՍՆՎԵԼ, վեցի 1. Видеться, увидеться. 2. Видеться, виднеться. ♢ Տեսնված բան է виданное ли это дело? Չտեսնված невиданный.
ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ, ա. Зрительный. Տեսողական հիշողություն зрительная память. Տեսողական պատրանք обман зрения, оптический обман.
ՏԵՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Зрение. Տեսողությունից չքանալ исчезать, исчезнуть из виду (из вида).
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Обзор, обозрение. Մամուլի տեսություն обзор печати. Քաղաքական տեսություն политическое обозрение. 2. Теория. Գրականության տեսություն теория литературы. 3. (արևմտհ.) Поле зрения. ♢ Եղանակի տեսություն сводка погоды, прогноз погоды. Գնալ տեսության пойти проведать. Գալ տեսության пройти проведать.
ՏԵՍՈՒՆԱԿ, ա. Зрячий.
ՏԵՍՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Видение.
ՏԵՍՈՒՉ, սչի 1. Инспектор. Դպրոցական տեսուչ школьный инспектор. Հարկային տեսուչ налоговый инспектор. 2. (հնց.) Управляющий, надзиратель.
ՏԵՍՉԱԿԱՆ, ա. Инспекторский.
ՏԵՍՉԱՆՈՑ, ի (հնց.) Инспекторская.
ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1, Инспекторство. 2. Инспекция. Սանիտարական տեսչություն санитарная инспекция. 3. Инспектура.
ՏԵՍՔ, ի 1. Вид, внешность, наружность. 2. Вид, внешний облик человека. 3. (փխբ.) Красота, красивая внешность. 4. Вид, перспектива, картина. Видный, представительный.
ՏԵՍՔՈՎ, ա. Видный, представительный. Տեսքով տղամարդ представительный муж чина.
ՏԵՍՔՈՏ, ա. Видный, представительный. Տեսքով տղամարդ представительный муж чина.
ՏԵՎԱԲԱՐ, տե՛ս Տևականորեն։
ՏԵՎԱԿԱՆ, ա. Продолжительный, длительный, затяжной.
ՏԵՎԱԿԱՆՈՐԵՆ, մ. Продолжительно.
ՏԵՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Длительность, продолжительность.
ՏԵՎԱՇՈՒՆՉ, տե՛ս Տևական։
ՏԵՎԱՊԵՍ, տե՛ս Տևականորեն։
ՏԵՎԵԼ, եց, Длиться, продолжаться, продолжиться.
ՏԵՎՈՂԱԲԱՐ, մ. Продолжительно.
ՏԵՎՈՂԱԿԱՆ, տե՛ս Տևական։
ՏԵՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Տևականություն։
ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Длительность, продолжительность, долгота.
ՏԵՎՏՈՆԱԿԱՆ, ա. Тевтонский. Տևտոնյան կարգ (պատմ.) тевтонский орден.
ՏԵՎՏՈՆՅԱՆ, ա. Тевтонский. Տևտոնյան կարգ (պատմ.) тевтонский орден.
ՏԵՎՏՈՆՆԵՐ, ի Тевтонцы.
ՏԵՏՐ, ի 1. Тетрадь, тетрадка. 2. (հնց) Книжка, брошюра.
ՏԵՏՐԱԿ, ի 1. Тетрадь, тетрадка. 2. (հնց) Книжка, брошюра.
ՏԵՐ, տիրոջ 1. Хозяин, владелец. 2. Повелитель, властелин, государь. 3. Господин. Տյարք և տիկնայք господа и дамы. 4. Хозяин, господин, старший. 5. Хозяин чего-либо (своей судьбы, времени и т. п.). 6. Хозяин, глава семьи, дома. 7. (բրբ.) Хозяин (прост.), муж. 8. Хозяин, владелец, обладатель. Գործարանի տեր владелец завода. 9. Обладатель, носитель. Մեծ խելքի, ուժի տեր очень умный, сильный. 10. Имеющий родных, близких. Նա կնոջ, հարսի, թոռան տեր է у него жена, невестка, внук. 11. Опекающий кого-л. Հիվանդի տերերը опекающие больного. 12. Господь, бог. 13. Христос. 14. Государь. Ողորմած տեր милостивый государь. 15. (եկեղ.) Эпитет к имени священника. Տեր Սիմոն отец Симон. ◊ Տեր աստված Господи! Боже мой! Տեր դառնալ՝ լինել быть, становиться, стать хозяином. Տեր ընդ քեզ, Տերը քեզ (իր, նրա) հետ бог с тобой, бог с ним. Տեր(ը) մի արասցե не дай бог! Տեր իմ (устарелая форма почтительного обращения) мой господин. Տեր կանգնել 1) стать хозяином, 2) взять под защиту, покровительство. Տեր հայր 1) священник, 2) отец, отче (при обращении к лицом духовного звания). (Ես) տերը չեմ меня это не касается, не моё дело. Տերը չլինել относиться безразлично, прикидываться, будто не слышит (не видит). Տեր ողորմյա 1) помилуй господи! Господи, боже мой 2) տես Համրիչ 2 նշան.։ Տեր ու տիրական 1) хозяин, 2) покровитель, защитник. Տեր ու տնօրեն хозяин, полноправный хозяин. Դրության տեր хозяин положения. Իր ասածի՝ խոսքի տեր хозяин своего слова. Իր գլխի տերն է сам себе хозяин. Իր Ժամանակի տերը լինել распоряжаться своим временем.
ՏԵՐԵՎ, ի 1. Лист (растения). 2. Листва. ◊ Թզենու տերև фиговый листок. Տերևի պես նման դողալ дрожать как лист.
ՏԵՐԵՎԱԲԱՆՋԱՐ, ի սովորաբար հոգնակի՝ Տերևաբանջարներ лиственные, зеленные овощи.
ՏԵՐԵՎԱԶԱՐԴ, ի Одетый листвой.
ՏԵՐԵՎԱԶԱՐԴԵԼ, եց Одевать, одеть листвой.
ՏԵՐԵՎԱԶԱՐԴՎԵԼ, վեց Одеваться, одеться листвой.
ՏԵՐԵՎԱԶՈՒՔԿ, ա. Безлиственный, оголённый.
ՏԵՐԵՎԱԶՐԿԵԼ, եց Лишить листвы.
ՏԵՐԵՎԱԶՐԿՎԵԼ, վեց Лишиться листвы.
ՏԵՐԵՎԱԹԱՓ 1. գ. Листопад. Աշնանային տերևաթափ осенний листопад. 2. ա. Безлиственный, оголённый. Տերևաթափ անել лишить листвы. Տերևաթափ լինել лишиться листвы.
ՏԵՐԵՎԱԹԱՓՎԵԼ, վեց Лишиться листвы.
ՏԵՐԵՎԱԽԻՏ, ա. Густолиственный, густолистый.
ՏԵՐԵՎԱԿԱԼ, եց, Покрыться, покрываться, одеться, одеваться листьями, листвой.
ՏԵՐԵՎԱԿԱՂԱՄԲ, ի (բսբ.) Листовая капуста.
ՏԵՐԵՎԱԿԵՐ, ի (կենդբ.) Листоед.
ՏԵՐԵՎԱԿԵՐՊ, ա. Листообразный, листовидный.
ՏԵՐԵՎԱՀՈՂ, ի Лиственный перегной.
ՏԵՐԵՎԱՁԵՎ, ա. Листообразный, листовидный.
ՏԵՐԵՎԱՃՃԻ, ի (կենդբ,) 1. Трубковёрт. 2. Листовёртка.
ՏԵՐԵՎԱՄԵՐԿ, ա. Безлистный, безлистый.
ՏԵՐԵՎԱՄԻՋԱՏՆԵՐ, ի (կենդբ.) Листоеды (жуки).
ՏԵՐԵՎԱՄԼՈՒԿՆԵՐ, ի (կենդբ.) Насекомые, относящиеся к семейству тлей.
ՏԵՐԵՎԱՅԻՆ, ա. Листовой, лиственный.
ՏԵՐԵՎԱՆՄԱՆ, ա. Листовидный, листообразный.
ՏԵՐԵՎԱՇԱՏ, ա. Густолиственный, густолистый.
ՏԵՐԵՎԱՋԻՂ, ի (բսբ.) Жилка (листа).
ՏԵՐԵՎԱՎԱՐԴ, տե՛ս Վարդակ։
ՏԵՐԵՎԱՎՈՐ, ա. Листовой, лиственный.
ՏԵՐԵՎԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Покрываться, покрыться листвой, листьями.
ՏԵՐԵՎԱՓՈՒՆՋ, փնջի Мутовка.
ՏԵՐԵՎԱՔԱՂ, ի Сбор листьев (табачных, чайных и т. п.).
ՏԵՐԵՎԻԿ, ի Листик, листок, листочек.
ՏԵՐԵՎՈՏ, տե՛ս Տերևավոր։
ՏԵՐԵՓՈՒԿ, ի (բսբ.) Василёк.
ՏԵՐ-ԹՈԴԻԿՅԱՆ, ա. Палочный, малограмотный (о стиле преподавания в церковно-приходский армянской школе).
ՏԵՐԻՏՈՐԻԱ, յի Территория.
ՏԵՐԻՏՈՐԻԱԼ, ա. Территориальный.
ՏԵՐՄԻՆ, ի Термин.
ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Терминологический. Տերմինաբանական բառարան терминологический словарь.
ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Терминология.
ՏԵՐՄԻՏ1, ի (կենդբ.) Термит (насекомое).
ՏԵՐՄԻՏ2, ի (քիմ.) Термит (смесь окислов металлов с алюминием).
ՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Держава, государство.
ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ, ա. (հնց.) Государственный.
ՏԵՐՏԵՐ, ի (խսկց.) Поп. ♢ Տերտեր դառնալ обрасти бородой. Տերտերի մորուք длинная борода. Սար ու ձոր տերտերի փոր поповского брюха не побьёшь.
ՏԵՐՏԵՐԱԿԱՆ, ա. Поповский.
ՏԵՐՏԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Поповщина.
ՏԵՐՏԵՐԱԿԻՆ, կնոջ Попадья.
ՏԵՔՍՏ, ի Текст.
ՏԵՔՍՏԱԲԱՆ, ի Текстолог.
ՏԵՔՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Текстологический.
ՏԵՔՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Текстология.
ՏԵՔՍՏԱՅԻՆ, ա. Текстуальный, текстовой.
ՏԵՔՐ, տե՛ս Տագր։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ