Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՑՆԴԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Бредовой, вздорный.
ՑՆԴԱԲԱՆԵԼ, եցի Молоть, нести вздор, чепуху, чушь,
ՑՆԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вздор, бред, чепуха, чушь.
ՑՆԴԱԿԱՆ, ա. 1. Летучий, улетучивающийся. 2. (փխբ.) Вздорный, бессмысленный, чепуховый.
ՑՆԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Летучесть.
ՑՆԴԵԼ, եց 1. Улетучиваться, улетучиться. 2. (փխբ.) Рехнуться, тронуться, сходить, сойти с ума.
ՑՆԴԵԼԻ, ա. Летучий, улетучивающийся.
ՑՆԴԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Летучесть.
ՑՆԴԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Улетучивать, улетучить. 2. (փխբ.) Уничтожать, уничтожить. 3. (փխբ.) Сводить, свести с ума.
ՑՆԴՈՒՄ, դման Улетучивание.
ՑՆԴՈՒՆ, ա. 1. Летучий, улетучивающийся. 2. (փխբ.) Вздорный, бессмысленный, чепуховый.
ՑՆԴՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Летучесть.
ՑՆԴՎԵԼ, վեց 1. Улетучиваться, улетучиться, 2. (փխբ.) Уничтожаться, уничтожиться. 3. (փխբ.) Рехнуться, тронуться, сходить, сойти с ума.
ՑՆԾԱԲԵՐ, ա. (հզվդ.) Приносящий радость.
ՑՆԾԱԳԻՆ, ա. Радостный, восторженный.
ՑՆԾԱԼ, ացի Ликовать, возликовать.
ՑՆԾԱԼԻ, 1. ա. Ликующий. 2. մ. Ликующе
ՑՆԾԱԼԻՐ, 1. ա. Ликующий. 2. մ. Ликующе.
ՑՆԾԱԼԻՑ, 1. ա. Ликующий. 2. մ. Ликующе.
ՑՆԾԱՁԱՅՆ, ա. Ликующий (о крике, возгласе и т. п.).
ՑՆԾԱՄՈՒՅՆ, ա. (հզվդ.) Восхищённый, восторженный.
ՑՆԾԱՎԵՏ, ա. (հզվդ.) Ликующий.
ՑՆԾԱՑՆԵԼ, ցրի Радовать, обрадовать, восхищать, восхитить.
ՑՆԾԻՆ, միայն Ցնծին տալ կապակցության մեջ 1) ликовать, возликовать, 2) волноваться, колыхаться, колебаться.
ՑՆԾՈՂՋՈՒՅՆ, ի (հզվդ.) Возглас одобрения.
ՑՆԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ликование.
ՑՆԾՈՒՄ, ծման Ликование.
ՑՆԾՈՒՆ, ա. Ликующий.
ՑՆԿՆԵԼ, եց 1. Щениться, ощениться. 2. Котиться, окотиться.
ՑՆԿՌՈՏ, ա. (բրբ.) Жалкий, ничтожный.
ՑՆՈՐ1, տե՛ս Ցնորք։
ՑՆՈՐ2, միայն Ցնոր կարգադրություն կապակցության մեջ, до нового распоряжения.
ՑՆՈՐԱԲԱՆԵԼ, տե՛ս Ցնդաբանել
ՑՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ցնդաբանություն։
ՑՆՈՐԱԲԵՐ, ա. Умопомрачительный.
ՑՆՈՐԱԳԵՂ, ա. Чарующий, очаровывающий.
ՑՆՈՐԱԼԻ . ա. Чарующий, очаровывающий, пленительный. 2. Полный грёз. 3. Фантастический, фантастичный.
ՑՆՈՐԱԼԻՑ, ա. Чарующий, очаровывающий, пленительный. 2. Полный грёз. 3. Фантастический, фантастичный.
ՑՆՈՐԱԿԱՆ, ա. 1. Кажущийся, мерещащийся. 2. Фантастический, фантастичный. 3. Чарующий, очаровывающий, пленительный. 4. Сумасбродный, ирреальный (книжн.).
ՑՆՈՐԱՄԻՏ 1. ա. Сумасбродный, нереальный. 2. ա. Тронутый, сумасшедший. 3. գ. Фантазёр, прожектёр.
ՑՆՈՐԱՄՈԼ, ի Фантазёр, прожектёр.
ՑՆՈՐԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Фантазёрство, прожектёрство.
ՑՆՈՐԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сумасбродство.
ՑՆՈՐԱՆՔ, տե՛ս Ցնորք։
ՑՆՈՐԱՏԵՍ, տե՛ս Ցնորամիտ։
ՑՆՈՐԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ցնորամտություն։
ՑՆՈՐԱՑՈՒՑԻՉ, տե՛ս Ցնորեցուցիչ։
ՑՆՈՐԵԼ, եցի (հզվդ.) Грезить, мечтать.
ՑՆՈՐԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Очаровывать, очаровать, пленять, пленить. 2. Сводить, свести с ума.
ՑՆՈՐԵՑՈՒՑԻՉ, ա. 1. Чарующий, очаровывающий, пленительный. 2. Умопомрачительный.
ՑՆՈՐՄՈՒՆՔ, ի 1. Мираж. 2. Мечтание, грёзы.
ՑՆՈՐՈՒՄ, րման 1. Сумасшествие. 2. Бредни. 3. Потеря сознания. 4. Ликование, восторгание. 5. Очарование.
ՑՆՈՐՈՒՆ, ա. 1. Сумасшедший. 2. Мечтательный, фантазирующий 3. Фантастичный, нереальный.
ՑՆՈՐՎԵԼ, վեցի 1. Сходить, сойти с ума. 2. Бредить. 3. Терять, потерять сознание. 4. Очаровываться, очароваться, пленяться, плениться.
ՑՆՈՐՔ, 1. Грёза, мечта. 2. Бред. 3. Фантазия. 4. Чара.
ՑՆՑԴՆԵԼ, Брызгать, разбрызгивать, разбрызгать.
ՑՆՑԵԼ, եցի 1. Трясти, встряхивать, встряхнуть, сотрясать, сотрясти. 2. (փխբ.) Потрясать, потрясти. 3. Расшатывать, расшатать. 4. Отряхивать, отряхнуть, отрясывать (устар.), отрясать (устар.).
ՑՆՑԻՉ, ա. 1. Потрясающий. 2. (փխբ.) Волнующий.
ՑՆՑՂԵԼ, եցի 1. Кропить, окроплять, окропить. 2. (փխբ.) Брызгать, брызнуть (о лучах). 3. (փխբ.) Рассеивать, рассеять, уничтожать, уничтожить.
ՑՆՑՂԿԵԼ, Брызгать, разбрызгивать, разбрызгать.
ՑՆՑՂՈՒՄ, ղման 1. Окропление. 2. (փխբ.) Рассеивание, уничтожение.
ՑՆՑՂՎԵԼ, վեց 1. Кропиться, окропляться, окропиться. 2. (փխբ.) Брызгать, брызнуть (о лучах). 3. (փխբ.) Рассеиваться, рассеяться, уничтожаться, уничтожиться.
ՑՆՑՅՈՒՆ, ի 1. Судорога, конвульсия. 2. Тряска. 3. Сотрясение. 4. Волнение, волнения. 5. Колебания.
ՑՆՑՈՂԱԲԱՐ, մ. Судорожно, конвульсивно.
ՑՆՑՈՂԱԿԱՆ, ա. Судорожный, конвульсивный.
ՑՆՑՈՂՆԵԼ, տե՛ս Ցնցղել:
ՑՆՑՈՏԱԶԳԵՑԻԿ, ա. Одетый в лохмотья.
ՑՆՑՈՏԱՎՈՐ, տե՛ս Ցնցոտիավոր։
ՑՆՑՈՏԻ, տու Лохмотья, ветошь, тряпьё, отрепье.
ՑՆՑՈՏԻԱՆԱԼ, ացավ Ветшать, обветшать, превратиться в лохмотья.
ՑՆՑՈՏԻԱՎՈՐ, ա. Оборванный, в лохмотьях, в отрепьях.
ՑՆՑՈՏԻՔ, ի Лохмотья, отрепья, ветошь, тряпьё.
ՑՆՑՈՒՂ, ի 1. Душ. 2. Лейка. 3. Струя, струйка. 4. Пучок света. 5. Бронх, бронхи.
ՑՆՑՈՒՂԱՐԱՆ, ի Душевая.
ՑՆՑՈՒՂԵԼ, եցի Обрызгивать, обрызнуть, сбрызгивать, сбрызнуть, опрыскивать, опрыскать, опрыснуть.
ՑՆՑՈՒՂՎԵԼ, վեց Обрызгиваться, сбрызгиваться, опрыскиваться.
ՑՆՑՈՒՄ, ցման 1. Судорога, конвульсия. 2. Тряска. 3. Сотрясение. 4. (փխբ.) Потрясение. 5. Волнение. 6. Колебание. ♢ Ուղեղի ցնցում, տե՛ս ՈՒղեղ բառի տակ։
ՑՆՑՈՒՄՆԱԳԻՐ 1. գ. Сейсмограф. 2. ա. Сейсмографический.
ՑՆՑՈՒՄՆԱԼԻ, ա. Сотрясающий, потрясающий.
ՑՆՑՈՒՄՆԱԼԻՑ, ա. Сотрясающий, потрясающий.
ՑՆՑՈՒՄՆԱԿԵՐՊ, ա. Скачкообразный.
ՑՆՑՈՒՆ, ա. 1. Тряский, трясучий. 2. (փխբ.) Сотрясающий, потрясающий.
ՑՆՑՎԵԼ, վեցի 1. Трястись. 2. Сотрясаться, сотрястись. 3. Потрясаться, потрястись. 4. Встряхиваться, встряхнуться. 5. Волноваться, взволноваться. 6. Судорожно, конвульсивно вздрагивать, вздрогнуть.
ՑՆՔԵՌ, ի (բրբ.) Наст.
ՑՆՔՌԱԿԱԼԵԼ, եց (բրբ.) Покрываться, покрыться настом.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ