Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՓԵԹԱԿ, ի 1. Улей. 2. Дупло с пчелами.
ՓԵԹԱԿԱԹՈՂ, ի (բրբ.) Роение.
ՓԵԹԱԿԱՆՈՑ, ի Пасека.
ՓԵԿՈՆ, տե՛ս Հաճարի։
ՓԵՂԿ, ի 1. Створка, створ. 2. (բսբ.) Створка-коробочки (содержащей семена).
ՓԵՂՈՒՅՐ, ի (հնց.) Шляпа, головной убор.
ՓԵՂՈՒՐԱԳՈՐԾ, ի (հնց.) Шляпочник. ,
ՓԵՇ, ի 1. Подол. 2. Пола. 3. (արևմտհ.) Юбка. 4. (փխբ.) Подошва горы, холма. ◊ Փեշերը այրված են и рад бы в рай, да грехи не пускают. Փեշը՝ Փեշից բռնել (մեկի) 1) возиться (с кем), 2) возлагать надежды (на кого). Փեշը փեշերն ընկնել кланяться в ноги (кому). Փեշը թափ տալ отрешиться. Փեշը կեղտոտ дурного поведения. Փեշը քաշել 1) предупредить, 2) зазвать. Փեշի տակ (մեկի) под опекой. Փեշի տակից նայել вытащить из укрытая. Փեշի տակովն անել замять, скрыть вину, проступок. Փեշի քարը քարերը թափել վեր ածել уступить, перестать артачиться, упрямиться. Փեշին դիպչել задеть. Փեշից՝ փեշերից կախ ընկնել՝ կախվել пристать с мольбой.
ՓԵՇԱԿ, ի (բրբ.) Ремесло, занятие.
ՓԵՇՔԱՇ, ի (բրբ.) Бакшиш (разг. устар.). ◊ Փեշքեշ подарить. Փեշքեշ ձիու ատամներին չեն նայի дарёному коню в зубы не смотрят.
ՓԵՇՔԵՇ, անել , ի (բրբ.) Бакшиш (разг. устар.). ◊ Փեշքեշ подарить. Փեշքեշ ձիու ատամներին չեն նայի дарёному коню в зубы не смотрят.
ՓԵՌԵԿԵԼ, եցի (հնց.) 1. Разрывать, разорвать. 2. Разделать, разделить. 3. Раскрывать, раскрыть.
ՓԵՌԵԿՈՒՄ, կման (հնց.) 1. Разрывание. 2. Разделение. 3. Раскрывание.
ՓԵՌԵԿՎԵԼ, վեց (հնց.) 1. Разрываться, разорваться. 2. Разделиться, разделиться. 3. Раскрываться, раскрыться.
ՓԵՌԵԿՏԵԼ, տե՛ս Փեռեկել։
ՓԵՌԵԿՏՎԵԼ, տե՛ս Փեռեկվել։
ՓԵՍԱ, յի 1. Жених. 2. Зять.
ՓԵՍԱՂԲԵՐ, բոր (բրբ.) Дружка.
ՓԵՍԱՅԱԿԱՆ, ա. 1. Жениховский (разг.). 2. Относящийся к зятю.
ՓԵՍԱՅԱՆԱԼ, ացա Становиться, стать зятем (кому-либо).
ՓԵՍԱՅԱՑՆԵԼ, ցրի Делать, сделать зятем.
ՓԵՍԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Жениховство (разг.). 2. Положение зятя.
ՓԵՍԱՊԱՏԻՎ, տվի (բրբ.) Угощение жениха в даме невесты.
ՓԵՍԱՍԵՐ, ա. Любящий зятя.
ՓԵՍԱՎԵՐ, ի (հնց.) Дружка.
ՓԵՍԱՑՈՒ, ի Жених.
ՓԵՍԱՔՈՒՅՐ, քրոջ Сестра жениха, зятя.
ՓԵՍԵՂԲԱՅՐ, բոր 1. Брат жениха, зятя. 2. Дружка.
ՓԵՏ, տե՛ս Փայտ։
ՓԵՏԱԿՌԻՎ, ռվի (բրբ.) Палочная драка.
ՓԵՏԱՆԱԼ, տե՛ս Փայտանալ։
ՓԵՏԱՑՆԵԼ, տե՛ս Փայտացնել։
ՓԵՏԵ, տե՛ս Փայտե։
ՓԵՏԵԼ, եցի 1. Рвать, вырывать, вырвать, выдёргивать, выдернуть. 2. Щипать, выщипывать, выщипать, выщипнуть, общипывать, общипать (разг.).
ՓԵՏՈՒՐ, ի Перо. ◊ Փետուրի նման թեթև лёгкий, как пёрышко. Փետուրները քամուն տալ разбить в пух (и прах), повергнуть в прах.
ՓԵՏՈՒՐԵ, ա. 1. Փետուրե՝ փետուրյա գրիչ перо (гусиное) для письма.
ՓԵՏՈՒՐԻԿ, ի Перышко.
ՓԵՏՈՒՐՅԱ, ա. 1. Փետուրե՝ փետուրյա գրիչ перо (гусиное) для письма.
ՓԵՏՎԵԼ, վեց 1, Выдёргиваться. 2. Выщипываться, общипываться.
ՓԵՏՏԵԼ, տե՛ս Փետել։
ՓԵՏՐԱԳՆԴԱԿ, ի 1. Волан. 2. Бадминтон. Փետրագնդակ խաղալ играть в бадминтон.
ՓԵՏՐԱԳՐԻՉ, րչի Перо (гусиное).
ՓԵՏՐԱԶԱՐԴ, ա. Оперённый, украшенный перьями.
ՓԵՏՐԱԶԱՐԴԵԼ, եցի Оперять, оперить.
ՓԵՏՐԱԹԱՓ, ա. 1. Облезлый, общипанный. 2. (փխբ.) Обессиленный, измученный. 3. (փխբ.) Общипанный, приниженный. 4. (փխբ.) Лишённый красоты, богатства, положения. ◊ Փետրաթափ անել 1) общипать, 2) обессилить. Փետրաթափ՝ լինել 1) облезть, 2) обессилеть, 3) лишиться красоты, богатства, положения.
ՓԵՏՐԱԹԱՓԵԼ, եց Облезать, облезть, линять, слинять.
ՓԵՏՐԱԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Облезание, линька, линяние.
ՓԵՏՐԱԹԱՓՈՒՄ, փման , Облезание, линька, линяние.
ՓԵՏՐԱԹԱՓՎԵԼ, վեց Облезать, облезть, линять, слинять.
ՓԵՏՐԱԹԵՎ, ի (կենդբ.) Перистокрылка.
ՓԵՏՐԱԼԻ, ա. Пуховый.
ՓԵՏՐԱԼԻՑ, ա. Пуховый.
ՓԵՏՐԱԽՈՏ, ի (բսբ.) Ковыль.
ՓԵՏՐԱԽՈՏԱՅԻՆ, ա. Ковыльный, ковылистый.
ՓԵՏՐԱԿԱԼԵԼ, եց Периться, оперяться, опериться.
ՓԵՏՐԱԿԵՐՊ, ա. Перистый.
ՓԵՏՐԱՀԱՆ, ա. 1. Общипанный, ощипанный. 2. Облезлый. ◊ Փետրահան անել общипать, ощипать. Փետրահան արվել общипываться, ощипываться. Փետրահան լինել общипываться.
ՓԵՏՐԱՀԱՆԵԼ, եցի Общипывать, общипать, ощипывать, ощипать.
ՓԵՏՐԱՁԵՎ, ա. Перистый.
ՓԵՏՐԱՅԻՆ, ա. 1. Перовый, перовой. 2. Пуховый.
ՓԵՏՐԱՆԵՐՔՆԱԿ, ի Перина.
ՓԵՏՐԱՆՄԱՆ, ա. Перистый.
ՓԵՏՐԱՇԱՏ, ա. Многопёрый, сильно оперённый.
ՓԵՏՐԱՎՈՐ 1. ա. Пернатый. 2. ա. Перистый. 3. գ. Пернатые.
ՓԵՏՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Оперение.
ՓԵՏՐԱՎՈՐՈՒՄ, րման Оперение.
ՓԵՏՐԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Периться, оперяться, опериться.
ՓԵՏՐԱՏԵԼ, եցի Общипывать, общипать, ощипывать, ощипать.
ՓԵՏՐԱՏԵՐԵՎ, ա. Перистолистный, перистолистый, перистый.
ՓԵՏՐԱՓՈԽ, ա. 1. Линялый, линяющий, перелинявший (о птицах). 2. (փխբ.) Изменивший внешность, преобразившийся.
ՓԵՏՐԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Линька, линяние. 2. (փխբ.) Изменение внешности, преображение.
ՓԵՏՐԱՓՈԽՎԵԼ, վեց 1. Линять, слинять, перелинять. 2. (փխբ) Изменить внешность, преобразиться.
ՓԵՏՐԱՓՈՒՆՋ, փնջի 1. Хохол, хохолок. 2. Плюмаж. 3. Султан (украшение).
ՓԵՏՐԵԼ, եցի Общипывать, общипать, ощипывать, ощипать.
ՓԵՏՐՎԱՐ, ի Февраль.
ՓԵՏՐՎԱՐՅԱՆ, ա. Февральский.
ՓԵՏՐՏԵԼ, տե՛ս Փետրատել։
ՓԵՐԵԶԱԿ, ի 1. Коробейник. 2. (փխբ.) Мошенник, плут.
ՓԵՐԵԶԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Коробейничество.
ՓԵՐԵՎԵՏԻԿ, ա. (արևմտհ.) Щеголеватый, франтоватый.
ՓԵՐԹ, ի 1. Лоскут. 2. Кусок. 3. Лохмотья. 4. Лепесток. 5. Слой. ◊ Փերթ առ փերթ кусками, по кускам.
ՓԵՐԹԵԼ, եցի (հզվդ.) Разрубать, разрубить.
ՓԵՐԹ-ՓԵՐԹ, մ. Кусками, по кускам.
ՓԵՐԻ, րու 1. Пери. 2. (փխբ.) Красавица. 3. (փխբ.) Любимая, возлюбленная.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ