Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՏԵՂ, ի 1. Место. Ոչ մի տեղս չի ցավում нигде у меня не болит. 2. Местность, место. Քարքարոտ տեղ каменистая местность. 3. (փխբ.) Место, положение, должность. 4. (փխբ.) Место, положение (в общественной жизни, науке, семье и т. п.). 5. След, место. 6. (խսկց.) Постель. Տեղ(ը)՝ տեղերը գցել стлать, постилать, постлать постель. Տեղերը հավաքել убирать, убрать постель. 7. տե՛ս Հողամաս։ 8. մ. Вместо, взамен. 9. Место, места. Գործը տեղերում լավ կազմակերպել хорошо организовать дело на местах. 10. Место, часть, отрывок (книги, музыкального произведения и т. п.). 11. Часть, доля. 12. Позиция, расположение. 13. Местоположение. ◊ Տեղ անել освободить место, разместить. Տեղ բռնել 1) занять место, 2) расположиться. Շատ տեղ է բռնում занимает много места. Տեղ գտնել иметься, иметь место. Տեղ են գտել թերություններ имеются недостатки. Տեղ գրավել занять место. Մրցումներում նա առաջին տեղը գրավեց он занял первое место на соревнованиях. Տեղ հասնել дойти, доехать. Տեղ հասցնել 1) довести до сведения, 2) доставить. Տեղ-տեղ кое-где, местами. Տեղ ունենալ 1) существовать, 2) иметь причину, основание для чего-л. Նա հպարտանալու տեղ ունի у него есть основания гордиться. Տեղդ նստիր не вмешивайся, не твоё дело. Տեղ ու դադար չունենալ не иметь покоя. Տեղ տալ 1) дать место, поместить, 2) дать место, должность; предоставить место. Տեղը բերել 1) сказать, говорить кстати, к месту, 2) исправить. Տեղը բռնել заместить, заменить. Տեղը որ գա 1) если понадобится, в случае необходимости, 2) если представится случай. Տեղը կորցնել лишиться места, работы, должности. Տեղը գցել 1) пригнать, 2) вправить, 3) стлать постель. Ոտքը տեղը գցել вправить ногу. Տեղը հանել 1) отомстить, 2) отблагодарить за что-то. (Այդ, այն) տեղը որ հասնի... если будет необходимо. Տեղը մեխել՝ գամել пригвоздить (на месте). Տեղը մնալ остаться на месте, испустить дух. Տեղը մտնել лечь в постель. Տեղը նեղանալ впасть в нужду. (Մեկի) տեղը նեղացնել поставить кого-либо в затруднительное положение. Տեղը նեղ լինել быть в затруднении, быть в тяжёлом положении (материальном и т. п.). Տեղը պնդացնել упрочить место, положение. (Իր) տեղը ճանաչել знать своё место, всяк сверчок знай свой шесток. Տեղը նստեցնել՝ ցույց տալ поставить на своё место, указать место. Տեղը տեղին по всем правилам, как полагается. Տեղից շարժել՝ պոկել сдвинуть с места. Տեղը տաքացնել утвердиться на своём месте, обеспечить за собой место (должность). Տեղը՝ տեղում քար կտրել՝ քարանալ 1) опешить, 2) окаменеть. Տեղի անտեղի неуместно, с бухты-барахты, ни с того ни с сего. Տեղի պարագա (քեր.) обстоятельство места. Տեղի տալ 1) уступить место чему-л., уступать, уступить, 2) отступить. Տեղի ունենալ 1) произойти, 2) состояться. Տեղից ելնել՝ վեր կենալ подняться с места. Տեղից կտրել сдвинуть, поднять с места. Տեղը տաքացնել тронуться, двинуться с места. Տեղից վեր կացողը кому не лень, всякий. Տեղից-տեղ с одного места на другое. Տեղից չշարժվել ни с места. Տեղում հանգիստ չնստել ёрзать. Տեղն անցնել занять место (кого-л.) Տեղն է 1) поделом ему, так ему и надо. 2) удобно, уместно. Տեղն է այդ մասին ասել уместно об этом сказать. Տեղն ընկած տեղը ժամանակ при удобном случае, при необходимости. Տեղն ընկնել вправиться (о вывихнутых суставах, конечностях). Տեղն ու տեղը 1) на месте, сразу, тут же, 2) полностью, целиком. Տեղով(ը) մեկ целиком, весь. Տեղովը սուտ է целиком ложь. Տեղում մեխվել окаменеть, пригвоздить к месту. Անօգուտ՝ ավելորդ տեղը напрасно, понапрасну. Բանի տեղ դնել 1) придать значение, принять во внимание, 2) считаться с кем-либо. Էս տեղս է հասցրել доконал меня, довёл до отчаяния. Ըստ տեղվույն соответственно, по необходимости. Իր տեղում на своём месте. Կորած տեղը չէ зря не пройдёт, не пропадёт даром. Չեղած տեղից (մի բան անել) 1) из ничего создать что-то, 2) без основания сделать что-то. Քեֆը տեղը 1) богатый, состоятельный, 2) пьяный, навеселе, 3) в хорошем настроении. Գույնը տեղը լինել, Խելքը տեղը գալ, Խոսքը տեղը դնել, Մարդու տեղ դնել, Ոտին տեղ անել, Ուժերը տեղը գալ, և այլն, կապակցությունների առաջին բառերի տակ։

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՏԵՂ, ի 1. Место. Ոչ մի տեղս չի ցավում нигде у меня не болит. 2. Местность, место. Քարքարոտ տեղ каменистая местность. 3. (փխբ.) Место, положение, должность. 4. (փխբ.) Место, положение (в общественной жизни, науке, семье и т. п.). 5. След, место. 6. (խսկց.) Постель. Տեղ(ը)՝ տեղերը գցել стлать, постилать, постлать постель. Տեղերը հավաքել убирать, убрать постель. 7. տե՛ս Հողամաս։ 8. մ. Вместо, взамен. 9. Место, места. Գործը տեղերում լավ կազմակերպել хорошо организовать дело на местах. 10. Место, часть, отрывок (книги, музыкального произведения и т. п.). 11. Часть, доля. 12. Позиция, расположение. 13. Местоположение. ◊ Տեղ անել освободить место, разместить. Տեղ բռնել 1) занять место, 2) расположиться. Շատ տեղ է բռնում занимает много места. Տեղ գտնել иметься, иметь место. Տեղ են գտել թերություններ имеются недостатки. Տեղ գրավել занять место. Մրցումներում նա առաջին տեղը գրավեց он занял первое место на соревнованиях. Տեղ հասնել дойти, доехать. Տեղ հասցնել 1) довести до сведения, 2) доставить. Տեղ-տեղ кое-где, местами. Տեղ ունենալ 1) существовать, 2) иметь причину, основание для чего-л. Նա հպարտանալու տեղ ունի у него есть основания гордиться. Տեղդ նստիր не вмешивайся, не твоё дело. Տեղ ու դադար չունենալ не иметь покоя. Տեղ տալ 1) дать место, поместить, 2) дать место, должность; предоставить место. Տեղը բերել 1) сказать, говорить кстати, к месту, 2) исправить. Տեղը բռնել заместить, заменить. Տեղը որ գա 1) если понадобится, в случае необходимости, 2) если представится случай. Տեղը կորցնել лишиться места, работы, должности. Տեղը գցել 1) пригнать, 2) вправить, 3) стлать постель. Ոտքը տեղը գցել вправить ногу. Տեղը հանել 1) отомстить, 2) отблагодарить за что-то. (Այդ, այն) տեղը որ հասնի... если будет необходимо. Տեղը մեխել՝ գամել пригвоздить (на месте). Տեղը մնալ остаться на месте, испустить дух. Տեղը մտնել лечь в постель. Տեղը նեղանալ впасть в нужду. (Մեկի) տեղը նեղացնել поставить кого-либо в затруднительное положение. Տեղը նեղ լինել быть в затруднении, быть в тяжёлом положении (материальном и т. п.). Տեղը պնդացնել упрочить место, положение. (Իր) տեղը ճանաչել знать своё место, всяк сверчок знай свой шесток. Տեղը նստեցնել՝ ցույց տալ поставить на своё место, указать место. Տեղը տեղին по всем правилам, как полагается. Տեղից շարժել՝ պոկել сдвинуть с места. Տեղը տաքացնել утвердиться на своём месте, обеспечить за собой место (должность). Տեղը՝ տեղում քար կտրել՝ քարանալ 1) опешить, 2) окаменеть. Տեղի անտեղի неуместно, с бухты-барахты, ни с того ни с сего. Տեղի պարագա (քեր.) обстоятельство места. Տեղի տալ 1) уступить место чему-л., уступать, уступить, 2) отступить. Տեղի ունենալ 1) произойти, 2) состояться. Տեղից ելնել՝ վեր կենալ подняться с места. Տեղից կտրել сдвинуть, поднять с места. Տեղը տաքացնել тронуться, двинуться с места. Տեղից վեր կացողը кому не лень, всякий. Տեղից-տեղ с одного места на другое. Տեղից չշարժվել ни с места. Տեղում հանգիստ չնստել ёрзать. Տեղն անցնել занять место (кого-л.) Տեղն է 1) поделом ему, так ему и надо. 2) удобно, уместно. Տեղն է այդ մասին ասել уместно об этом сказать. Տեղն ընկած տեղը ժամանակ при удобном случае, при необходимости. Տեղն ընկնել вправиться (о вывихнутых суставах, конечностях). Տեղն ու տեղը 1) на месте, сразу, тут же, 2) полностью, целиком. Տեղով(ը) մեկ целиком, весь. Տեղովը սուտ է целиком ложь. Տեղում մեխվել окаменеть, пригвоздить к месту. Անօգուտ՝ ավելորդ տեղը напрасно, понапрасну. Բանի տեղ դնել 1) придать значение, принять во внимание, 2) считаться с кем-либо. Էս տեղս է հասցրել доконал меня, довёл до отчаяния. Ըստ տեղվույն соответственно, по необходимости. Իր տեղում на своём месте. Կորած տեղը չէ зря не пройдёт, не пропадёт даром. Չեղած տեղից (մի բան անել) 1) из ничего создать что-то, 2) без основания сделать что-то. Քեֆը տեղը 1) богатый, состоятельный, 2) пьяный, навеселе, 3) в хорошем настроении. Գույնը տեղը լինել, Խելքը տեղը գալ, Խոսքը տեղը դնել, Մարդու տեղ դնել, Ոտին տեղ անել, Ուժերը տեղը գալ, և այլն, կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ