Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՏԵՐ, տիրոջ 1. Хозяин, владелец. 2. Повелитель, властелин, государь. 3. Господин. Տյարք և տիկնայք господа и дамы. 4. Хозяин, господин, старший. 5. Хозяин чего-либо (своей судьбы, времени и т. п.). 6. Хозяин, глава семьи, дома. 7. (բրբ.) Хозяин (прост.), муж. 8. Хозяин, владелец, обладатель. Գործարանի տեր владелец завода. 9. Обладатель, носитель. Մեծ խելքի, ուժի տեր очень умный, сильный. 10. Имеющий родных, близких. Նա կնոջ, հարսի, թոռան տեր է у него жена, невестка, внук. 11. Опекающий кого-л. Հիվանդի տերերը опекающие больного. 12. Господь, бог. 13. Христос. 14. Государь. Ողորմած տեր милостивый государь. 15. (եկեղ.) Эпитет к имени священника. Տեր Սիմոն отец Симон. ◊ Տեր աստված Господи! Боже мой! Տեր դառնալ՝ լինել быть, становиться, стать хозяином. Տեր ընդ քեզ, Տերը քեզ (իր, նրա) հետ бог с тобой, бог с ним. Տեր(ը) մի արասցե не дай бог! Տեր իմ (устарелая форма почтительного обращения) мой господин. Տեր կանգնել 1) стать хозяином, 2) взять под защиту, покровительство. Տեր հայր 1) священник, 2) отец, отче (при обращении к лицом духовного звания). (Ես) տերը չեմ меня это не касается, не моё дело. Տերը չլինել относиться безразлично, прикидываться, будто не слышит (не видит). Տեր ողորմյա 1) помилуй господи! Господи, боже мой 2) տես Համրիչ 2 նշան.։ Տեր ու տիրական 1) хозяин, 2) покровитель, защитник. Տեր ու տնօրեն хозяин, полноправный хозяин. Դրության տեր хозяин положения. Իր ասածի՝ խոսքի տեր хозяин своего слова. Իր գլխի տերն է сам себе хозяин. Իր Ժամանակի տերը լինել распоряжаться своим временем.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՏԵՐ, տիրոջ 1. Хозяин, владелец. 2. Повелитель, властелин, государь. 3. Господин. Տյարք և տիկնայք господа и дамы. 4. Хозяин, господин, старший. 5. Хозяин чего-либо (своей судьбы, времени и т. п.). 6. Хозяин, глава семьи, дома. 7. (բրբ.) Хозяин (прост.), муж. 8. Хозяин, владелец, обладатель. Գործարանի տեր владелец завода. 9. Обладатель, носитель. Մեծ խելքի, ուժի տեր очень умный, сильный. 10. Имеющий родных, близких. Նա կնոջ, հարսի, թոռան տեր է у него жена, невестка, внук. 11. Опекающий кого-л. Հիվանդի տերերը опекающие больного. 12. Господь, бог. 13. Христос. 14. Государь. Ողորմած տեր милостивый государь. 15. (եկեղ.) Эпитет к имени священника. Տեր Սիմոն отец Симон. ◊ Տեր աստված Господи! Боже мой! Տեր դառնալ՝ լինել быть, становиться, стать хозяином. Տեր ընդ քեզ, Տերը քեզ (իր, նրա) հետ бог с тобой, бог с ним. Տեր(ը) մի արասցե не дай бог! Տեր իմ (устарелая форма почтительного обращения) мой господин. Տեր կանգնել 1) стать хозяином, 2) взять под защиту, покровительство. Տեր հայր 1) священник, 2) отец, отче (при обращении к лицом духовного звания). (Ես) տերը չեմ меня это не касается, не моё дело. Տերը չլինել относиться безразлично, прикидываться, будто не слышит (не видит). Տեր ողորմյա 1) помилуй господи! Господи, боже мой 2) տես Համրիչ 2 նշան.։ Տեր ու տիրական 1) хозяин, 2) покровитель, защитник. Տեր ու տնօրեն хозяин, полноправный хозяин. Դրության տեր хозяин положения. Իր ասածի՝ խոսքի տեր хозяин своего слова. Իր գլխի տերն է сам себе хозяин. Իր Ժամանակի տերը լինել распоряжаться своим временем.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ