Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՇՈԳ 1. գ. Жара, жар, зной. 2. ա. Жаркий, знойный, душный. ♢ Շոգերն ընկան началась жара. Շոգ ու կրակ է թափվում знойно, жарко, душно. Շոգ է жарко.
ՇՈԳԵԱՂԱՑ, ի Паровая мельница.
ՇՈԳԵԲԱՂՆԻՍ ի Парильня, парилка (разг.), парная (разг.).
ՇՈԳԵԲԱՂՆԻՔ ի Парильня, парилка (разг.), парная (разг.).
ՇՈԳԵԲԱՇԽԻՉ (տեխ.) 1. գ. Парораспределитель. 2. ա. Парораспределительный.
ՇՈԳԵԲԱՇԽՈՒՄ, շխման (տեխ.) Парораспределение.
ՇՈԳԵԳՆԱՑ, տե՛ս Շոգեշարժ։
ՇՈԳԵԳՈՅԱՑՈՒՄ, ցման Парообразование.
ՇՈԳԵԵՓՈՒՄ, փման 1. Парение. 2. Тушение.
ՇՈԳԵԼ, եցի Чувствовать жару. Ես շոգում եմ мне жарко.
ՇՈԳԵԼԻՑ, ա. 1. Полный пара, наполненный паром. 2. Накалённый, раскалённый, жаркий.
ՇՈԳԵԽԱՇ, ա. 1. Пареный. 2. Тушёный.
ՇՈԳԵԽԱՇԵԼ, եցի 1. Парить, запарить, 2. Тушить, потушить, утушить (разг.).
ՇՈԳԵԽԱՇՈՒԿ, ի Тушёнка.
ՇՈԳԵԽԱՇՈՒՄ, շման 1. Парение. 2. Тушение.
ՇՈԳԵԽԱՇՎԵԼ, վեց 1. Париться, запариться. 2. Тушиться, потушиться, утушиться (разг.).
ՇՈԳԵԿԱԹՍԱ, յի Парогенератор, паровой котёл, паровик.
ՇՈԳԵԿԱՌՔ (հնց.) ի 1. Паровоз. 2. Поезд.
ՇՈԳԵԿՌԱՆ, ի (տեխ.) Паровой молот.
ՇՈԳԵՀԱՆ, ա. Паровыпускной.
ՇՈԳԵՀԱՐԵԼ, եցի Выпаривать, выпарить, жарить, выжарить, пропаривать, пропарить, стерилизовать.
ՇՈԳԵՀԱՐԻՉ, ա. Парильный, стерилизационный.
ՇՈԳԵՀԱՐՈՒՄ, րման Выпаривание, выпарка, стерилизация.
ՇՈԳԵՀԱՐՎԵԼ, վեց Выпариваться, выпариться.
ՇՈԳԵՄԱԿՈՒՅԿ, ի Паровая яхта.
ՇՈԳԵՄԱՄԼԻՉ, ի (տեխ.) Паровой пресс.
ՇՈԳԵՄԵՔԵՆԱ, յի 1. Паровая машина. 2. Паровоз.
ՇՈԳԵՄԵՔԵՆԱՎԱՐ, ի Машинист паровоза.
ՇՈԳԵՄՈՒՂ, (տեխ.) 1. Паропровод. 2. գ. Паронагнетатель. 3. ա. Паронагнетательный.
ՇՈԳԵՄՈՒՐՃ, տե՛ս Շոգեկռան։
ՇՈԳԵՆԱՎ, ի Пароход.
ՇՈԳԵՆԱՎԱԿ, ի Паровая шлюпка.
ՇՈԳԵՆԱՎԱՅԻՆ, ա. Пароходный.
ՇՈԳԵՆԱՎԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пароходство.
ՇՈԳԵՇԱՐԺ, 1. գ. Локомобиль. 2. ա. Паровой, движущийся с помощью пара.
ՇՈԳԵՇԱՐԺԻՉ, ի Паровой двигатель, паровик (разг.), локомобиль.
ՇՈԳԵՇՎԻԿ, ի Паровой гудок.
ՇՈԳԵՈՒԺ, ի Сила пара.
ՇՈԳԵՈՒԺԱՅԻՆ, ա. (տեխ.) Паросиловой.
ՇՈԳԵՋԵՌՈՒՑՈՒՄ, ցման Паровое отопление.
ՇՈԳԵՏԱՆՋ, ա. Измученный, замученный жарой.
ՇՈԳԵՏԱՊԱԿԵԼ, եցի Тушить, потушить (мясо и т. п.).
ՇՈԳԵՏԱՊԱԿՈՒՄ, կման Тушение (мяса и т. п.).
ՇՈԳԵՏԱՊԱԿՎԵԼ, վեց Тушиться, потушиться (о мясе и т. п.).
ՇՈԳԵՏԱՐ 1. տե՛ս Շոգեքարշ։ 2. ա. Паропроводный.
ՇՈԳԵՏՈՒՐԲԻՆ, ի (տեխ.) Паровая турбина, паротурбина.
ՇՈԳԵՓՈՒՔՍ, ի Паровые мехи.
ՇՈԳԵՔԱՐՇ, ի Паровоз.
ՇՈԳԵՔԱՐՇԱՅԻՆ 1. ա. Паровозный. Շոգեքարշային դեպո։ Паровозное депо. 2. գ. Паровозник. 3. գ. Машинист паровоза.
ՇՈԳԻ, գու Пар.
ՇՈԳԻԱԽԱՌՆ, ա. Смешанный с паром.
ՇՈԳԻԱՆԱԼ, ացավ 1. Испаряться, испариться, улетучиваться, улетучиться. 2. (փխբ.) Исчезнуть.
ՇՈԳԻԱՑՆԵԼ, ցրի Испарять, испарить, улетучивать, улетучить. 2. (փխբ.) Заставить исчезнуть.
ՇՈԳԻԱՑՈՒՄ, ցման Испарение, улетучивание.
ՇՈԳԻԱՑՎԵԼ, վեց Испаряться, испариться, улетучиваться, улетучиться.
ՇՈԽԱՓՈՒԿԱՎՈՐ, ա. Имеющий щупальце, щупальца, со щупальцами.
ՇՈՀ, ի (տեխ.) Шлихта.
ՇՈՀԵԼ, եցի (տեխ.) Шлихтовать.
ՇՈՀՈՒՄ, հման (տեխ.) Шлихтование, шлихтовка.
ՇՈՂ, ի 1. Луч. 2. Отблеск, отсвет. 3. (փխբ.) Проблеск, луч. Հույսի շող проблеск(и) надежды.
ՇՈՂԱԶԱՐԴ, ա. Лучезарный.
ՇՈՂԱԶԱՐԴԵԼ, եց Украшать, украсить лучами.
ՇՈՂԱԶԱՐԴՎԵԼ, եցի Украшаться, украситься лучами.
ՇՈՂԱԹԱԹԱԽ, ա. Светлый, ясный.
ՇՈՂԱԼ, աց 1. Сиять, просиять, засветиться, сверкать, засверкать, искриться, блестеть, блистать, блеснуть. 2. Светлеть, засветлеть.
ՇՈՂԱԿ, տե՛ս Շողակն։
ՇՈՂԱԿԱԹ, ա. Лучистый.
ՇՈՂԱԿՆ1, ի Бриллиант, брильянт.
ՇՈՂԱԿՆ2, ա. С лучистыми, лучезарными (глазами).
ՇՈՂԱԿՆԱՇՈՂ ա. Искристый, сверкающий, лучистый, лучезарный.
ՇՈՂԱԿՆԱՓԱՅԼ ա. Искристый, сверкающий, лучистый, лучезарный.
ՇՈՂԱԿՆՅԱ, ա. Бриллиантовый.
ՇՈՂԱՀԱԼԱԾ, ա. (հզվդ.) Реакционный, мракобесный, обскурантный.
ՇՈՂԱՀՅՈՒՍ, ա. Плетёный, сплетёный (из лучей).
ՇՈՂԱՀՈՒՐ, ա. Искрящийся, сверкающий, лучистый.
ՇՈՂԱՊՍԱԿ, ա. Увенчанный лучами.
ՇՈՂԱՌԱՏ, ա. Лучистый, лучезарный, светозарный (книжн.).
ՇՈՂԱՍՊԱՌ, ա. Гаснущий, угасающий, прекращающий светить.
ՇՈՂԱՎԱՌ, ա. Лучезарный.
ՇՈՂԱՎՈՐ, ա. Лучистый.
ՇՈՂԱՐԾԱՐԾ ա. Сверкающий, сияющий.
ՇՈՂԱՐՁԱԿ ա. Сверкающий, сияющий.
ՇՈՂԱՐՁԱԿԵԼ, եց Сиять, лучиться.
ՇՈՂԱՐՁԱԿՈՒՄ, կման Сияние.
ՇՈՂԱՑՆԵԼ, ցրի 1 Сделать блестящим, сверкающим. 2. Сверкать, посвёркивать, поблёскивать.
ՇՈՂԱՑՈՒՄ, ցման Сверкание, блистание.
ՇՈՂԱՓԱՅԼ, ա. Сверкающий, лучезарный.
ՇՈՂԻԿ, ի (փղքշ.) Лучик.
ՇՈՂԻՔ, ի Слюна.
ՇՈՂՅՈՒՆ, ի 1. Сверкание. 2. տե՛ս Ճառագայթ։
ՇՈՂՇՈՂ, ա. Сверкающий, сияющий, блестящий, искрящийся, искристый.
ՇՈՂՇՈՂԱԼ, աց 1. Блестеть, блистать, заблестеть, заблистать, сверкать, засверкать, поблёскивать, искриться, заискриться. 3. Переливать, переливаться, лучиться.
ՇՈՂՇՈՂԱՏԵԼ տե՛ս Շողշողալ։
ՇՈՂՇՈՂԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Сделать блестящим, сверкающим. 2. Сверкать, посвёркивать, поблёскивать.
ՇՈՂՇՈՂԵԼ տե՛ս Շողշողալ։
ՇՈՂՇՈՂՈՒՄ, ղման 1. Сверкание. 2. Переливание, перелив.
ՇՈՂՇՈՂՈՒՆ, ա. Переливчатый, переливистый, лучистый.
ՇՈՂՈՄ ա. Вкрадчивый, льстивый, лицемер.
ՇՈՂՈՄԱԼԻՑ ա. Вкрадчивый, льстивый, лицемер.
ՇՈՂՈՄԱԿԱՆ ա. Вкрадчивый, льстивый, лицемер.
ՇՈՂՈՄԱՐԱՐ ա. Вкрадчивый, льстивый, лицемер.
ՇՈՂՈՄԵԼ, եցի Лицемерить, фальшивить, двурушничать, фарисействовать (устар.).
ՇՈՂՈՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Неискренность, лицемерие, фальшь, двуличие, фарисейство (устар.).
ՇՈՂՈՄՔՈՐ, տե՛ս Շողոմ։
ՇՈՂՈՏ, ա. Лучистый.
ՇՈՂՈՒՄ, ի Сияние, сверкание.
ՇՈՂՈՒՆ, ա. Сияющий, сверкающий.
ՇՈՂՈՔՈՐԹ 1. գ. Лицемер, фарисей, ханжа, иезуит. 2. գ. Льстец, подлиза, низкопоклонник, подхалим. 3. ա. Лицемерный, фарисейский. 4. ա. Льстивый, подхалимский.
ՇՈՂՈՔՈՐԹԱԲԱՐ, մ. 1. Лицемерно, фарисейски, ханжески, иезуитски. 2. Льстиво, угодливо, заискивающе, подхалимски.
ՇՈՂՈՔՈՐԹԱԿԱՆ, ա. 1. Лицемерный, фарисейский, ханжеский, иезуитский. 2. Льстивый, подхалимский, угоднический.
ՇՈՂՈՔՈՐԹԵԼ, եցի Льстить, заискивать, угодничать.
ՇՈՂՈՔՈՐԹԻՉ, ա. Льстивый, угодничающий, зайскивающий.
ՇՈՂՈՔՈՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Лицемерие, фарисейство, ханжество, иезуитство. 2. Лесть, угодничество, заискивание. 3. Льстивость, вкрадчивость.
ՇՈՂՈՔՈՐԹՈՒՄ, թման Угодничание, заискивание, лесть.
ՇՈՂՔ, ի 1. Луч. 2. Отблеск, отсвет. 3. Тень.
ՇՈՅԱՆՔ, ի Ласка.
ՇՈՅԵԼ, եցի 1. Гладить, поглаживать, погладить. 2. Ласкать, приласкать, голубить, приголубить (нар.-поэт.). ♢ Ինքնասիրությունը շոյել льстить, польстить чьему-л. самолюбию.
ՇՈՅԻՉ, ա. Ласкающий, ласковый.
ՇՈՅՈՒՄ, ման Ласка.
ՇՈՅՎԵԼ, վեց Быть польщённым. (Ես) շոյված եմ (я) польщён.
ՇՈՇԱՓԵԼ, եցի 1. Осязать, щупать, пощупать, ощупывать, ощупать. 2. Трогать, тронуть, притрагиваться, притронуться, дотрагиваться, дотронуться, касаться, коснуться, прикасаться, прикоснуться. 3. Рассматривать, рассмотреть. 4. Затрагивать, затронуть. 5. Прощупывать, прощупать. 6. (բժշկ.) Пальпировать. ♢ Պատիվը շոշափել, Հողը շոշափել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ՇՈՇԱՓԵԼԻ, ա. Осязательный, осязаемый, ощутительный, ощутимый, чувствительный.
ՇՈՇԱՓԵԼԻՈՐԵՆ, մ. Осязательно, осязаемо, ощутимо, чувствительно.
ՇՈՇԱՓԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Осязательность, осязаемость, ощутимость, чувствительность.
ՇՈՇԱՓԵԼԻՔ, ի Осязание.
ՇՈՇԱՓՈՂ, ի (մաթ.) Касательная.
ՇՈՇԱՓՈՂԱԿԱՆ, ա. 1. Осязательный. 2. (կենս.) Тактильный. 3. (մաթ.) Тангенциальный.
ՇՈՇԱՓՈՒԿ, ի Щупальце, усик, щупик.
ՇՈՇԱՓՈՒՄ, փման 1. Осязание. 2. (բժշկ.) Пальпация.
ՇՈՇԱՓՎԵԼ, վեց 1. Осязаться, ощупываться. 2. Затрагиваться.
ՇՈՇՈԿԱՆՔ, ի Легкомысленность, легкомыслие.
ՇՈՌ1, ի Творог.
ՇՈՌ2, ա. (բրբ.) Солёный. ♢ Շոռը հանել переборщить, пересолить. Շոռը դուրս եկավ дело дрянь. Շոռ աչք похотливый, сладострастный, сластолюбивый.
ՇՈՌԱԲԼԻԹ Творожник.
ՇՈՌԱԿԱՐԿԱՆԴԱԿ Творожник.
ՇՈՎԻՆԻԶՄ, ի Шовинизм.
ՇՈՎԻՆԻՍՏ, ի Шовинист.
ՇՈՎԻՆԻՍՏԱԿԱՆ, ա. Шовинистический.
ՇՈՏԼԱՆԴԱԿԱՆ, ա. Шотландский.
ՇՈՏԼԱՆԴԱՑԻ, ցու Шотландец.
ՇՈՏԼԱՆԴԵՐԵՆ, ի Шотландский язык.
ՇՈՏԼԱՆԴՈՒՀԻ, հու Шотландка.
ՇՈՐ, ի 1. Платье, одежда, наряд. 2. Тряпка. 3. Пелёнка. ♢ Շորերով գիժ сумасброд, шальной, безумный. Գլխի շոր, Քնելու շորեր, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ՇՈՐԱՀԱՆ 1. ա. Раздетый. 2. մ. Раздевшись. ◊ Շորահան լինել раздеваться, раздеться.
ՇՈՐԱՀԻՆ, հնի 1. Тряпка, тряпица (разг.), ветошка (разг.). 2. Тряпьё, тряпки, ветошь.
ՇՈՐԱՀՈՏ, ի Запах горелой ткани. ♢ Թոնիրը գցես շորահոտ չի գա гол как сокол.
ՇՈՐԱՏՈՒ 1. գ. Отрез на платье. 2. ա. Платьевой (материал и т. п.).
ՇՈՐԵՂԵՆ 1. գ. Одежда, гардероб. 2. ա. Матерчатый.
ՇՈՐԹԵԼ, եցի Вымогать, выуживать, выудить.
ՇՈՐԹԻՉ, ի Вымогатель.
ՇՈՐԹՈՒՄ, թման Вымогание, вымогательство, выуживание.
ՇՈՐՇՈՓ, ի 1. Влияние, след. 2. Страх, ужас. 3. Сила, мощь. 4. Ненормальность, странность.
ՇՈՐՈՐ, ի Величавая, плавная походка, поступь. ◊ Շորոր գալ՝ տալ, տե՛ս Շորորալ։
ՇՈՐՈՐԱԼ, ացի Величаво, плавно выступать, ходить (преимущественно о женщине).
ՇՈՐՈՐԱՆՔ, ի Величавая, плавная походка, поступь (преимущественно женская).
ՇՈՐՈՐԱՔԱՅԼ, մ. Величавой, плавной походкой (выступать, ходить-преимущественно о женщине).
ՇՈՐՈՐՈՒՆ, ա. Величавый, плавный (о походке, преимущественно женской).
ՇՈՐՎԱ, ի (որբ.) Крупяной суп.
ՇՈՒԼԱ ի Наметка.
ՇՈՒԼԱԼԱԿԱՐ ի Наметка.
ՇՈՒԼԱԼԱԿԱՐԵԼ, եցի Метать, намётывать, наметать.
ՇՈՒԼԱԼԱԿԱՐՈՒՄ, րման Намётка.
ՇՈՒԼԱԼԵԼ, եցի 1, Метать, намётывать, наметать. 2. Стегать, простёгивать, простегать.
ՇՈՒԼԱԼՈՒՄ, լման 1. Намётывание, намётка. 2. Стёжка, стегание, простёжка.
ՇՈՒԼԱԼՎԱԾՔ, ի Стёжка.
ՇՈՒԼԱԼՎԵԼ, վեց 1. Метаться, намётываться. 2. Стегаться, простёгиваться. 3. (փխբ.) Обвиваться, обвиться.
ՇՈՒԿԱ, յի 1. Рынок, базар. 2. (տնտ.) Рынок.
ՇՈՒԿԱՅԱԳԻՆ, գնի Рыночная цена.
ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ, ա. Рыночный, базарный.
ՇՈՒԿԱՅԱՊԵՏ, ի Директор рынка, заведующий рынком.
ՇՈՒԿԱՅԱՏԵՂ(Ի), Рыночная площадь.
ՇՈՒՂ, ի (բրբ.) Вязальная спица.
ՇՈՒՂԱ, յի Моток, клубок пряжи.
ՇՈՒՆ, շան 1. Собака, пёс. 2. (փխբ.) Собака, негодяй. 3. (փխբ.) Плут, хитрец. ♢ Մեծ շուն Большой пёс (созвездие) Փոքր շուն Малый пёс (созвездие). Ասեղ կերած շուն живые мощи, худой как жердь. Շուն ու գել, Շուն ու կատու (как) собака с кошкой. Շուն, գել՝ էլի մերն է хорош или плох, всё равно свой, ср. как не порадеть родному человеку. Շուն դառնալ՝ կտրել остервенеть, остервениться. Շուն դարձնել раздразнить, разъярить. Շուն ծեծելով՝ թակելով ապրել перебиваться с хлеба на воду. Շուն խաղացնող՝ ման ածող бездельник, повеса. Շուն ու գել, Շուն ու շանգյալ 1) орава, сброд, 2) всякая (каждая) собака, всякий сброд. Շուն-շնացող бесстыдный, бесстыжий, кобель. Շուն քերթել испытывать острую нужду, жить в острой (большой) нужде. Ի՞նչ շուն (ում շունն) ես кто ты такой? Ինչ շունն է՝ ում շունն է կատաղել кому какое дело? чьё собачье дело? Շանը՝ շուն հաչեցնել дразнить собак(у). Շունը ձեռքից հաց չի առնի опустился до крайности, вконец опустился. Շունը շնից, երկուսն էլ մի տանից одного поля ягода, один другого стоит. Շունը շան թաթ չի ծամի собака собаку не ест, вор на вор не доказчик. Շունը տիրոջը՝ տերը չի (չէր) ճանաչում вавилонское столпотворение, кавардак. Մեկի շունը լինել быть верным псом (кого-л.). Շան բախտ ունենալ родиться в рубашке. Շանը մինչև չծեծես՝ չի բարեկամանա пока собаку не изобьёшь, другом не станет. Շան բերանը ոսկոր գցել заткнуть, замазать рот (подачкой и т. п.). Շան բերանից ընկած՝ քաշած разодранный, измочаленный. Շան ու գայլի բաժին անել՝ դարձնել транжирить, растранжирить, проматывать, промотать. Շան ու գայլի բաժին դառնալ транжириться, растранжириваться, растранжириться. Ահա թե որտեղ է թաղված շան գլուխը вот где собака зарыта! Շան երես ունենալ быть нахальным, бесстыжим, бесстыдным. Շան լափ թափել գլխին обливать, облить помоями, выбранить, выругать на чем свет стоит. Շան ծիծ՝ կաթ կերած, Շան ծնունդ собачье отродье. Շան հաչոցին մտիկ չեն տա собака лает, ветер носит. Շան հետ ախպերացիր, փայտը ձեռիցդ ցած մի դնի՝ գցիր собаку ласкай, но палку из рук не выпускай. Շան պես как собака. Շան սատակ անել убить как собаку. Շան սատակ լինել подохнуть, сдохнуть как собака. Շանը սատկել չկա сволочь живуча! Շան միս լինի (կերածդ, թե կերել ես, թե կերել եմ) чтоб (тебе, мне) подавиться! Շան շաբաթ неразбериха, кавардак. Շան տեղ չդնել ни во что не ставить. Շան տուր՝ ծեծ տալ избивать, избить как собаку. Շան օրի է живёт как собака, хуже собаки. Շանից մազ պոկելը խեր է с лихой собаки хоть шерсти клок. Շնից շատ են много, как собак нерезаных. Շներին կապեիք, նրան բաց թողնեիք (как) с цепи сорвался. Շունը կհաչի, քարվանը կքոչի собака лает, а бары едут. Քո շունն եմ молю, умоляю тебя. Շան օրն ընկնել дойти до ручки. Շան օրը գցել довести до ручки. Շնից ընկած՝ ելած, ծնված собачье отродье.
ՇՈՒՆՉ, շնչի 1. Дыхание. 2. (փխբ.) Пух. 3. Душа, живая душа. 4. (փխբ.) Лёгкий ветерок, зефир. 5. (երժշտ.) Пауза (при пении и т. п.), передышка. ♢ Շունչ քաշել 1) передохнуть, перевести дух, 2) оживать, ожить. Ագատ շունչ քաշել вздохнуть свободно. Շունչը բռնվել задыхаться, задохнуться. Վերջին շունչ последний вздох. Որքան՝ քանի շունչ կա բերանումս пока жив, живу. Շունչը եղունգի ծայրին լինել дышать на ладан. Շունչը ետ բերել прийти в себя, передохнуть. Շունչը պահել՝ իրեն քաշել затаить дыхание. Շունչը տալ՝ փչել испускать, испустить дух. Շունչը փորն ընկնել обмирать, обмереть, замирать, замереть. Քթից բռնես՝ շունչը կտա еле-еле душа в теле. Մի շնչի, մի շնչով 1) одним, единым духом, 2) без передышки, не переводя дыхания. Շունչ տալ одушевлять, одушевить, вдохнуть жизнь. Շունչը բերանը հասնել измучиться. Շունչը բերանը հասցնել измучить, замучить.
ՇՈՒՆՉ-ՇՆՉԻ, մ. Задушевно, по-дружески.
ՇՈՒՇԱՆ 1. գ. (բսբ.) Лилия. 2. ա. Лилейный, лилейно-бёлый.
ՇՈՒՇԱՆԱԲՈՒՅՐ, ա. Пахнущий лилией.
ՇՈՒՇԱՆԱԳԵՂ, ա. Лилейный.
ՇՈՒՇԱՆԱԶԱՐԴ, ա. Украшенный лилиями.
ՇՈՒՇԱՆԱԶԱՐԴԵԼ, եցի Украшать, украсить, разукрашивать, разукрасить лилиями.
ՇՈՒՇԱՆԱԶԳԵՍՏ, ա. Одетый в белое.
ՇՈՒՇԱՆԱԶԳԻՆԵՐ, ի (բսբ.) Лилейные.
ՇՈՒՇԱՆԱԹՈՒՅՐ, ա. Лилейный, лилейно-белый.
ՇՈՒՇԱՆԱԿԵՐՊ ա. Похожий на лилию.
ՇՈՒՇԱՆԱՁԵՎ ա. Похожий на лилию.
ՇՈՒՇԱՆԱՇՈՂ, ա. Белоснежный, лилейно-белый.
ՇՈՒՇԱՆԱՓԱՅԼ, ա. Лилейный, сверкающий белизной.
ՇՈՒՇՏԱԿ (բրբ.) 1. գ. Женский головной убор. 2. ա. Легкомысленный. 3. գ. (եկեղ.) Монах, овдовевший поп, принявший монашество.
ՇՈՒՇՏԻԿ, ա. Легкомысленный.
ՇՈՒՇՓԱ, յի (հնց) Покрывало.
ՇՈՒՋՈՒԽ, ի 1. Суджух, вяленая колбаса со специями. 2. Чурчхела (низка ореховых ядер в оболочке из уваренного виноградного или тутового сока).
ՇՈՒՋՈՒԽԱՑՈՒ, ի Сырьё для суджуха, чурчхелы.
ՇՈՒՌ, միայն հետևյալ կապակցությունների մեջ. Շուռ գալ 1) переворачиваться, перевёртываться, перевернуться, 2) опрокидываться, опрокинуться. 3) Гулять, прогуляться, пройтись, 4) поворачиваться, повернуться, 5) отворачиваться, отвернуться, 5) крутиться, кружиться, вертеться. Շուռ տալ 1) перевёртывать, переворачивать, перевернуть, 2) опрокидывать, опрокинуть, 3) поворачивать, повернуть, 4) лицевать, перелицовывать, перелицевать. Շուռ ու մուռ գալ ворочаться. Շուռ ու մուռ տայ 1) ворочать, вертеть, 2) ворошить.
ՇՈՒՌԵՇՈՒՌ, միայն Շուռեշուռ տալ կապակցության մեջ ворочать, поворочать.
ՇՈՒՌՏՎԻԿ, ի Кривошип.
ՇՈՒՏ, մ. 1. Скоро, быстро. 2. Рано; раньше. ♢ Ժամանակից շուտ раньше времени. Ավելի շուտ скорее всего. Շուտ անել 1) делать быстро, быстрее, 2) торопиться, поторопиться.
ՇՈՒՏԱՀԱՍ, ա. Скороспелый.
ՇՈՒՏԱՆՑՈՒԿ, ա. Мимолётный.
ՇՈՒՏԱՇԱՐԺ, ա. Быстрый, подвижный.
ՇՈՒՏԱՍԵԼԻՔ ի Скороговорка.
ՇՈՒՏԱՍԵԼՈՒԿ ի Скороговорка.
ՇՈՒՏԱՓՈՒՅՏ 1. ա. Спешный, срочный, скорый. 2. մ. Спешно, срочно, скоро.
ՇՈՒՏԱՔԱՅԼ, մ. Быстрым шагом, быстрыми шагами.
ՇՈՒՏԸՆԹԱՑ, ա. (հզվդ.) Скорый.
ՇՈՒՏԻԿ, ա. (բրբ.) Проворный, быстрый.
ՇՈՒՏԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Проворство.
ՇՈՒՏ-ՇՈՒՏ, մ. 1. Быстро. 2. Часто.
ՇՈՒՏՈՎ, մ. 1. Скоро, вскоре. 2. Быстро.
ՇՈՒՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Скорость, быстрота.
ՇՈՒՏՈՒՑ, մ. (բրբ.) Давно.
ՇՈՒՐՋ 1. մ. Кругом, вокруг. 2. մ. Приблизительно, примерно. 3. կ. О, об. ♢ Շուրջ առնել окружать, окружить себя.
ՇՈՒՐՋԱՆԱԿԻ, մ. Вкруговую, кругом.
ՇՈՒՐՋԱՌ, ի (եկեղ.) Риза.
ՇՈՒՐՋԱՌԱՎՈՐ, ա. Облачённый, одетый в ризу, в ризе.
ՇՈՒՐՋԱՌԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Облачаться, облачиться, одеваться, одеться в ризу.
ՇՈՒՐՋԲԵՎԵՌԱՅԻՆ, ա. Приполюсный.
ՇՈՒՐՋԲԵՎԵՌՅԱ, տե՛ս Շուրջբևեռային։
ՇՈՒՐՋԲՈԼՈՐԸ 1. գ. Окрестность, окружность. 2. մ. Вокруг, около.
ՇՈՒՐՋԵՐԿՐՅԱ, ա. Кругосветный. ♢ Շուրջերկրյա ճանապարհորդություն кругосветное путешествие.
ՇՈՒՐՋԸ 1. մ. Кругом, вокруг. 2. մ. Приблизительно, примерно. 3. կ. О, об. ♢ Շուրջ առնել окружать, окружить себя.
ՇՈՒՐՋԼՈՒՍՆՅԱ, ա. Окололунный.
ՇՈՒՐՋԿԱԼ, ի Облава. ♢ Շուրջկալ անել устраивать, устроить облаву.
ՇՈՒՐՋԿԱԼԵԼ, եցի 1. Устраивать, устроить облаву. 2. Обступать, обступить.
ՇՈՒՐՋԿԱԼՈՒՄ, լման Облава.
ՇՈՒՐՋՊԱՐ, ի Круговой танец. ♢ Շուրջպար բռնել плясать круговой танец.
ՇՈՒՐՋՕՐՅԱ, ա. Круглосуточный.
ՇՈՒՔ, ի 1. Тень. 2. Роскошь, шик, блеск. ♢ Շուք տալ придавать, придать блеск, украшать, украсить.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ